پیام تبریکی

به مناسبت دوازدهمین سال روزتأسیس سایت وزین وتابندۀ آریائی!

دوست مهربان وبـــــرادردانای من

جرأت عزیز،ای انســان توانای مـــن

فرزند استالف،سرزمین،سوختـۀ پــــار

هم کلاس،آغازجوانی دوران ابن سینای من

فرزندی که ندارد نشان ازپدر

تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

نخست هزاران باردعا مینمایم به روح پدربزرگوارشما هم رکاب((عیاری ازخراسان)) روح شا ن شاد باد.شخصيتی که درتبعید چون شما فرزندی تربیت وبه جامعه تقدیم نمود.بجا است که بگوییم نسل امروزوفردای کشورمان میوۀ نهال دست پروردۀ قبله گاه مرحومی را به دامن می چیند. 

دوم: 12 سالگی حیات پربارسایت معتبر وباوزن آریائی را برای شما وفامیل نجیب،همکاران قلمی باعزت،باحیثیت وبا شرف وبا وجدانت ،ازصمیم قلب مبارک بادمیگویم. درضمن یادآورمیشوم.شما  سایت آریایی را،زمانی ا ساس گذاشتید که درکشورمان دود وظلم وفساد جاری ،انسانیت درآنجا رنگ وبوی نداشت وندارد.وارزش های انسانی کاملاً به ارزش غیرانسانی مبدل گشته بود وادامه دارد.غیرت وشهامت وطن دوستی وطن پرستی جای خودرابه زراندوزی وخیانت داده بود وادامه دارد.سایت آریایی،ازآغاز نشرات تابه اکنون،برجذابیت خود افزوده وهمکاران قلمی با ظرفیت های ایجادگری علمی وتحقیقی ،درغنامندی ارزشهای علمی وفرهنگی،سیاسی ،اجتماعی  ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیدند.بدین حساب سایت آریایی برخلاف سایت های دیگر، سایت غیرجانب دارازازمایش زمان موفقانه بیرون شد،مربوط به همه اقوام وملیت ها وعقاید،میباشد. بی جا نخواهد بود که اگرگفته شود،سایت آریایی چهرۀ تابناک برفراز نشرات برون مرزی ودرون مرزی چون آفتاب درخشان کشیده وتابنده است.همه وهمه نتیجۀ سعی وتلاش کارپیوسته وخستگی نا پذیرشما وهمکاران قلمی شما بود، منحیث  الجموع همه دانشمندان معلمان وآموزگاران بی مدعا بادرک مسؤلیت های اخلاقی وانسانی،چون دم مسیح به کالبد بی حرکت آریانای کهن،نفس تازه بخشیدند.ودرغنا مندی فرهنگ آریانای فراموش شده ،وبرباد رفته توسط دشمنان سعادت وخوشبختی ملتها،یک باردیگرچون((یعقوب لیث صفار))عیارآن زمان وارد صحنه گردیدید.اگریعقوب لیث صفار،درآن، زمان فرهنگ گم شده را ازکام عرب بیرون کشید وبستری هموارنمود تامادرگیتی، فرزندانی رادرجهان((علم وادب وهنر)) فردوسی، عمرخیام،مولانا،سعدی شیرازی،حافظ،اقبال لاهوری،ميرزا عبدالقادربیدل،وميرزا غالب،هزاران شاعرنام دار دیگر،ودرجهان عیاری وجوان مردی،ناموس داری وطن دوستی ووطن پرستی،عیاران نامدار،چون ((عیاری ازخراسان))امیر حبیب الله خادم دین رسو ل الله که جناب قبله گاه صاحب مرحومی شما یکی ازجمله هم قطارانش به حساب می آمد، تربیت نماید.وشمادرطی دوازده سال باقبول زحمات فراوان شباروزی زمینه سازی کردیدکه همین اکنون، شخصیتهای ،بارتب بلند بالای علمی واکادمیک،باعقاید واندیشه های متفاوت،شاعران ونویسند گان توانا جایگاه را برای بیان عقیده درصفحۀ آریائی،همیشه درخشان ودرخشان ترمیبینند.وشما چون آفتاب فروزنده وسیال ازفضای نیلگون ،برزمین ،خالی گشته ازمردان  وجوانان باشهامت ،شعاع میتابید وهمکاران قلمی شما،با تراوش ذهنی شان زمین سوختۀ مادروطن را آبیاری مینمایند.تا باشد که دراتحاد وهمدلی روشنگران علم ومعرفت باردیگر سرزمین ما دروجود نسلهای آینده صاحب رهبران وخردمندان مسؤلیت پذیرگردندبا این وصف بزرگترین افتخارمعنوی است که شما وهمکارانت نصیب آن می گردید. موفقیت های بیشترازین برای شما وفامیل محترم وهمکاران قلمی تان  آرزومینمایم.

                                                      با احترام

                                    ((عبد الشکورخوشه چین))

 

 

 


بالا
 
بازگشت