عبدالو کیل کوچی

 

دوازدهمین سالگرد سایت وزین آریایی مبارک باد

دوست گرامی محترم  انجنیرعزیز جرآت  بمناسبت دوازدهمین سال روز نشراتی سایت پربار آریایی ، بهترین تبریکات وتمنیات نیک خود را به پیشگاه شما وهمکاران عزیز تان از صمیم قلب تقدیم میدارم  .

سایت وزین وبا اعتبار آریایی بمثابه افق  تابناک علم ودانش به قله آرزوها و آرمانهای والای ترقی خواهان وطن میدرخشد .سایت پر بار آریایی در ۱۲ سال گذشته توانست تا کار وان فرهنگ وادب را از پیچ وخم زمان وچالش ها موفقانه وسر فرازانه رهنمون گردد .سایت پر فروغ آریایی با درک از رسالت عظیم وتاریخیء خود در مرحله حساس تاریخ کشور ما به کانون اتحاد وهمسویی، پیوند فکری و اندیشه های وطنپرستانه مبدل گردید وفرهنگیان وطنپرست وصلحدوست مومنین پاکنهاد وسروران قلم هرکدام جایگاه خود را درین سایت ارزشمند می یابند . سایت وزین آریایی در واقع باز تاب دهنده آرزو ها و آرمان های مردم بلا کشیده افغانستان بوده ودر وضع حساس کنونی رسانش اندیشه های وطنپرستانه وترقی خواهی وعدالت اجتماعی ،صلح ودموکراسی و آزاد اندیشی از رسالت عظیم سایت آریایی میباشد . ازین رو فعالیت های گسترده سایت آریایی در مرکز توجه اکثریت اندیشمندان وقلم بدستان کشور قرار داشته است  که این خود موفقیت عظیم ودستاورد بزرگ علمی وفرهنگی برای مردم ما میباشد اینجانب در حالیکه یکبار دیگراین سالگرد خجسته را به شما وسایر فرهیختگان علم وادب تبریک گفته برای تان موفقیت آرزو میکنم

با عرض حرمت

عبدالو کیل کوچی

مبارک  سا لگرد  آر یا یی      به چشم مردمان این رو شنایی

چراغ   جاو  دان  آر   یانا       فروغ    بیکران  لفظ  و معنا

تجلیگاه فر هنگ خراسا ن      علم  بر دار  پو یاییء   انسان

نماد وحدت  فر هیختگا نی      عزیز    مردم    افغا نستا نی

ندای همدلی  وهم  صدایی       نماد   اتحاد    و     همنوایی

کلامت روشنایی بخش دلها       پیامت  ناب  و اخبارت توانا

دل هموندهمشهرازتوروشن      زمین  آرزو ها  از تو گلشن

رسانشبخش شرح دادخواهی     نهاد  پر   غنای     آر  یایی

پئ  اندیشهء  والای    مردم      زبان   روشن  گویای  مردم

خوشا ای تر جمان آرزو ها      سفیر صلح و کانون  نظر ها

بیان    روشن   روشنگرانی     شکوه   کا وهء  آ هنگر  انی

بتاب ای اخگر تابنده روشن      که روشنگرددازتوراه  میهن

بتابی تا شود روشن  جهانی      منادی در رسد با  کارو  انی

گروه   خفته   تا بیدار گردد      درخت دوستی پر بار گر دد

درفش باهمی دراهتزازاست      وطنراوحدت ملی نیا ز است

دلا اندرصف آزاده گان باش      انیس وخادم افتاده گان  باش

طبیب و مرهم بیچارگان شو     کنار  مردم  مستضعفان   رو

دل  دلخسته ی را شادگردان     زمین سوخته  راسیرابگردان

که تا افسرده ی دلشاد  گردد      وطن ازرنج  وغم آزاد گردد

شکوه عشق انسان بیکرانست     مقا مش فوق هفتم  آسما نست

قلم   اندر کف  آزاده  گان باد     فروغ   آریایی  جاو دان  باد

 عبدالو کیل کوچی

 

 

 


بالا
 
بازگشت