سایت وزین آریائی دوازده ساله شد

 

دوست گرانقدر و دانشمند علمی ، انسانی و عقیده مند به آزادی و بیان تفکرات نوین ، ژورنالیست با تجربه جریانها و حوادث خانه مشترک ما افغانها محترم انجنیر عزیزجراات بشما تبریک عرض میدارم این  که دوازده سال قبل از امروز این افتخار را به خویش کسب نموده بودید که امروز با این تفکر ملی و اندیشه  مترقی خویش پیوند های خوب افکار ملی وفریاد سینه های تنگ و دیده های مشوش افغانهای خویش را از خارج به داخل  افغانستان و همچنان از داخل افغانستان به سایر نقاط جهان سبب شدید تا باهم بگویند و از همدیگر بشنوند و اگاه گردند که چگونه باید اندیشید و تجربه حاصل نمود .

 این واقعیت را درک می نمایم که احساس پاک شما در انجام این دین ملی  چگونه درخشیده گی های را به شما ارمغان داده  وشماا از جریانات و تفکرات تلخ و شیرین  اندوخته های را به خویش حفظ دارید که بزرگترین سرمایه معنوی  طی دوازده سال گذشته بشما محسوب میگردد و افتخار بزرگ این است که دست آورد زحمات و حیات شما طی دوازده سال سپری شده مایه افتخار به شما ، خانواده ، دوستان و هم  وطنان تان گردیده است .   

سایت آریائی بیان واقعیت های را نمایان می نماید که ضرورت آن دیده شده و تربیون آزاد اندیشمندان ملی و مترقی  خانه مشترک ما افغانستان میباشد و اکنون با نشر و پخش برنامه های تلویزیونی ، پروگرام های مختلف برنامه سازان جوان و بی باک ، فریاد قلم و قلم بدستان را با جراات آن به مطالعه و دید و ابراز نظر علاقمندانش به موقع آن به نشر می سپارید .

نباید فراموش نمود که با نشر برنامه های  ، هنری ، شعر و طنزهای موزون و چوکات شده سیاسی وانتقادی جالبی را که همکاران شما به تبصره های خوب انتقادی ، سیاسی و تنبع کنندهکه انعکاس دهنده واقعیت های ینی شرایط کشوری ما میباشد متوان در سایت آریائی به موقع و زمان لازم آ ن در یافت و به خوانش گرفت .

 اکنون با گذشت دوازده سال از جریانات و حوادث گوناگون ای که شما در سایت خویش به دسترس علاقمندان و دوستان آریائی قرارداده اید می گذرد و اما انعکاسات و تبصره های آن در حافظه آریائی حفظ است که میتوان برای ضرورتمندانش هر لحظه ای که بخواهند به آرشیف  آریائی رفته و حل مطلب نمایند که این هم یک ابتکار و همکاری موثری را در حفظ مطالب برای ضرورت مندانش ابتکار عمل نموده اید که قابل یاد آوری میدانم  . 

 موفقیت های بیشتری را برای شما تمنا دارم و آرزوی آن را می برم تا سایت آریا ئی از مرحله نوجوانی خویش پا درعرصه خوب جوانتر هنرنمائی های مدرن و عصر نوین انترنیت و کمپیوتر مقام های والاتر و بالاتری را برای  همیشه با خود حفظ داشته باشد و بشما دوست گرانقدر سلامتی ، سعادت همیشگی را در پناه ایزد منان همراه با خانواده گرانقدر شما و دوستان ، یاران و قلم بدستان شما که با شما همکار هستند  تمنا دارم . امید وار آن روزی هستیم که باهمه دوستان و قلم بدستان شما در یک کنفرانس یا میز مدور بنام آریائی به منظور ختم جنگ و مصیبت های ملی روشنفکر و روحانی وطن را در اتحاد و پیش کش نمودن راه های مسالمت و ختم خشونت یکجا داشته باشیم .   

 با حرمت و احترام به شما

   سنجر غفاری

مسکو 14 فبروری 2014

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت