پوهندوی دوکتور انور ترابی

دوکتور علوم طب.

گنجینه خرد ودانش

 

سایت های انترنیت هر گاه با نشر مطالب ارزنده و ویژگی های پژوهشی دست به کار شوند ، میتوانند در گسترش روشنگری و اطلاعاتی برای خوانندگان نقش قابل ملاحظه ای را به ار مغان بیاورند .

آ ریایی با عمر دوازده ساله پر بهایش در واقع گنجینه خرد ودانش را به نمایش گذاشته است ، مطالب و محتوی ارزشمند این سایت برای قلم به دستان و دانش پژوهان کشور زمینه های رشد تحقیق و مطالعه را در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی میسر ساخته است . اینجاست که فعالیت فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی این نشریه قابل مباهات است ، واین پیروزی نتیجه کار پر ثمر مدیر توانمند آ ن آ قای جر أت و همکاران شان میباشد که سزاوار تهنیت و مبارکباد میباشند

 


 


بالا
 
بازگشت