پیام شادباش

 

۲۸ فبروری ۲۰۱۴

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسرت دارد که یکجا با سایر دوستداران آریائی  دربزرگداشت از دوازدهمین سال تا سیس و فعالیت آن سهیم میباشد.

سایت وزین وبا اعتبار آریائی طی این مدت دوازده سال توانسته به کمک همکاران وگرداننده موفق وپر کار آن جناب جرئت مصدر خدمات شایان برای افغان وافغانستان گردد وصدای وطن ومردم را منعکس و بلند نگهدارد.

سایت وزین آریائی دراحوال فعلی نه تنها مرکزعمده ارائه نظرات و دگراندیشی است بلکه آرشیف بزرگ اسناد،کتابها وماخذ مبدل گردیده ونقش پل ارتباط نظرات واندیشه افغانان داخل وخارج کشوررا ایفا مینماید.

در راستای خدمت آزادی بیان واندیشه،بلند نگهداشتن صدای افغانان در جهت تنور،ترقی ودفاع از افغانستان موفقیت های مزید سایت وزین آریائی را آرزو میبریم وبرای گرداننده موفق آن جناب محترم جرئت صحت و عافیت استدعا میداریم .

   بااحترام

هیات رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


 


بالا
 
بازگشت