سیدموسی عثمان هستی

 

خرمن عمرت دورازآتش باد

عمرت ازهزاران  سال افزون باد

دوستان ودشمنان به تومدیون باد

دوستان شادودشمن سرنگون باد

تکرارمیگویم عمرت افزون  باد

شاعربی وزن وبی قافیه

سلطان محمودغزنوی لشکری آماده کردکه به فتح سومنات نایل شودهمان طورهم شددرعقب کاروان مردپیری هم بامشکل راه می رفت امیرنظراش به پیرمردافتادکه درعقب کاروان پاکش کرده می رود امیرگفت پدرجان توهم عزم جهادکردی یاسرتواین رفتن تحمیل شده؟ وی گفت امیرصاحب! من هم خواسته ام بادوکلوله سردوز در بازار با زلیخارقابت کنم ویوسف بخرم.  امیرصاحب سرمن این رفتن راکسی تحمیل نکرده باعلاقه خاص خواسته ام که درجهادباشمااشتراک کنم.

امیداست که انجینرصاحب جرات ودیگرهمکاران جرات صاحب مرابه شلاق ملامتی قلم نزندومتهم نکنندکه دیرترجنبیده ام. ماهی راهروقت که ازآب بکشی تازه است دیرجنبیدن من بی علاقکی به سایت وزین آریایی نبوده که همش سایت آریایی راسایت خودمی دانم وپسرعمویی دعوادارم

دوازدهمين سالگردآریایی رابه گرداندگان سایت آریایی خصوصابه استادجرات ،نویسندگان سایت آریایی ، خواندگان سایت آریایی دوستان سایت آریایی وبه دشمنان سایت آریایی تبریک می گویم .

بااحترام قاضی سیدموسی عثمان هستی  مشهوبه مارکتوین افغانستانی

 

 

 


بالا
 
بازگشت