ا ما  ن  ا له   ا ستو ا ر

 ها  لند  --- ر و ز ند  ا ل

 پیام  شادباش  وعرض  امتنانیه    ! ! ! 

بر ا د ر  محتر م  ا نجنیر  صا  حب  جر ا ت بسلا مت  بو د ه با شید .  چو ن  ا فتا ب  ر و شن ا ست  که  طی  د و ا ز د ه   سا ل سپر ی شد ه  د ر یچه  ای نور و ر و شنا ئ  ار یا ئی  در ا ثر کا ر  طا قت  فر سا ئیکه شما  ا نجا م  د ا د ید  و می د هد  که  چنین یک  فد ا کا ر ی  و قف و ایثا ر  تنها ا ز ا نسا نها ی  تیپ طر ا ز  نو ین  سا خنه  ا ست و بس فد ا کا ر ی و ز حمتکشی  شما  د ر  ر ا ه   میهن  و مر د م  د ر جهت تحقق  ا ر ما نها ی   مشتر ک ما ن  یک‌جا  با کلیه  و طنپر ستا ن   و فد ائیا ن ر ا ه عد ا لت  – تر قی – با ز سا ز ی  – نو سا ز ی –  ملت  ساز ی – د و لت سا ز ی – ظر فیت  سا ز ی – ریشه‌کن نمو دن کشت -پر و سس -و قا چا ق  مو ا د مخد ر ه – مجا ز ا ت  بی ر حما نه  ا ی تر و ار یسها  – مبا رزه قا طع بر ضد ستو ن  پنجم پا کستا ن و ر یشه کن نمود ن   شبکه  ها ی تخر بی ا ن     طر د و تصفیه  ا نها  ا ز د ستگا ه   د و لت و     جا معه ا ی    به ما تم  نشسته  ا ی   ما     طر د عنا   صرمشکو ک ا ز و ز ا ر تهای  د فا  ع – د ا خله و ا منیت طر د و تتصفیه ای  آنها ا ز  د ستگا ه   د و لتی   و جا معه  ای   بلا  کشید ه  ا ی  ما  بطو ر عا  جل  و مبا  زه  بی امان  بر ضد   ای -اس – ای   ا ین  ساز ما ن  جهنمی و د شمن  قسم خو ر د ه ا ی  سعا د ت  و نیکبختی  مر د م  و کشو ر به ما تم نشسته   ای ما میبا شد  مبارزه   ا ی ر و در رو  با جو ا سس   ای -اس –  ای   مبا ر ز ه بی تر س و بیهر ا سس  بر ضد  تر و ر یستها  – ا ختطا ف   کنند ه گا ن  – گر و گا ن  گیر ا ن  –  د ز د آن –  ر ا ه  گیران  – و  قا چا قبر ا ن  طر د بیر وکر ا سی  و ختم مرد م  ا ز ار ی – تا مین عد ا لت د ر همکا ر ی   نز د یک  و فعا ل  با مر د م  یک‌جا با مر  د م   و  با ا شتر ا ک  مر د م   و باز هم تنها به کمک  مر د م  میتو ا ن  ا ین  بار سنگین ر ا    بر د ا  شت  و کشتی  شکست  ر ا  بسا حل مر ا د  ر سا ننید   باور کا مل  د  ا ر م  که خد ا و ند  تو ا نا  و داد گر یا ر و  مد د گا ر مرد م مظلو م    وقهر ما ن  پر و ر  ا  فغا نستا ن  میبا شد  نا گفت نما ند  نقش  سا یت  ا ر یا ئی تحت ر هبری محتر م  ا نجنیر  صا حب  عز یز  جا ن  جر ا ت   ا نقد ر فر ا گیر – همه جا نبه  – سا ز ند ه – خلاء ق – پر ثمر -  عمیق   –   ر سا لتمند – د و را ن سا ز – د و ر ا ز گو نه تعصب و تنگ نظریها بو د ه  و چو ن چر ا غ پر قد ر ت  و بی ما ند تما م ز و یا ی تا ر یک  کشو ر  و  جا معه ا ی ما  را ر و شن سا خته و حقا یق  تلخ کشو ر  و جا معه ما ر ا   بشکل  و ا قعی ا ن هما ن طو ر یکه ا ست نه کم و ز یا د  نشا ن د ا د ه  و نشا ن مید هد  خا طر نشا ن  مینما یم   که  سا یت  ا ر یا ئی ا ز ا و لین  ر و ز ها ی  تا سیس ا ش  تا  به ا مر و ز علم بر د ا ر  – تر قی – صلح – ا ز ادی – دمو کر ا سی  –  حو قو ق بشر – بر ا د ری و بر ا بر ی    د ر تما م  عر صه  ها  بو د ه  ار یا ئی بحیث  یک تر یبو ن مر د می  با نگ  ر سا ی مر د م   ا ستبد ا د ز د ه ا ی  ما ر ا  د ر تما م  گو شه  و کنا ر  جها  ن بسر عت  – قو ت  عمق  و پهنا ی  بز ر گ  و بازهم  بز رگ  ر سا نید ه  و در جر یا ن  مبا رز ه  حق  بر با طل د ر سنگر  مظلو ما  ن  قر ا ر د ا شت  و صد ا ی د ر گلو  خفه  شد ه ا ی ا نها  ر ا بگو ش جها نیا ن  ر سا نید ه  ا ر یا ئی  از ر وز  تا سیس  تا ا مر و ز تما م   کو ر ه  ر ا ه  ر ا ر و شن نمو د ه و روشن می نما ید و ر وشن خو ا هد کر د  ا عتر ا ف  با ید  کر د  که  نقش ا ر یا ئی  د ر تحلیل  قضا یا ی  پیچد ه  کشو ر – منطقه و جها ن و بر ا ی  ا طلا ع   ر سا نی  از جر یا نا ت  ر و ز  ا نقد ر  بز ر گ  و و سیع  میبا شد  که   بر ا ی  بیان هر قسمت  ا ن میتو ا ن و با ز هم میتو ا ن ز یا د  و با ز هم ز یا د  نو  شت 

   فر خند ه  با د  د و از د همین  سا لگر د  سا یت   ا ر یا یی       !

  ا ما ن ا له – ا ستو ا ر    

 

 

 


بالا
 
بازگشت