عبدالله گنجعلی

 

دوازده سال تلاش


دوازده سال تلاش فعالیت وکار پر ثمر فرهنگی وسیاسی بخاطر انعکاس حقایق وواقیعت های کشور در خارج از مرز انهم با خود گزری سیاسی وقبول مشکلات در جهت پخش نظریات ودید گاه های مختلف توسط ارگان نشراتی اریایی کاریست افتخار امیز وقابل قدر. ادامه موثر این نشریه فالیتست فرهنگی ونیاز بیشتر به همکاری فرهنگیان ،نویسنده گان وقلم بدستان دارد. اریایی در دوازده سال گذشته به اثر تلاش های خستگی نا پذیر  محترم جر ات درفش فرهنگی را بلند وبلند تر نگهداشته است. ارزو دارم در ادامه راه مبارزه فرهنگی وپخش اندیشه های مترقی برای جوانان اینده ساز کشور به پیروزی های بیشتر دست یابد. برای محترم عزیز جرات عمر طولانی و موفقیت های بیشتر تمنا دارم.

گنجعلی

سويدن

فبروری 2014

 

 


بالا
 
بازگشت