پیام شاد باش محمد عارف عرفان

به مناسبت دوازدهمین سالروز

سایت آریائی

 

سرورگران ارج ،سردبیرمدبرسایت پهناور"آریائی " جناب عزیزجرئت !

قبل ازهمه درود های بیکرانم نثارت باد!

درست دوازده سال قبل ازامروز،شما، نهال سبز وزیبائی را دربسترفرهنگی کشور،دربوستان" آریائی"ودرقلمروجهان گستراینترنیتی،غرس نمودید.سربلندی این بوستان دروجود سروهای بلند یست ،که سایه سارپرعطوفت شان پناهیست برای همه اندکاران، قلم سالاران، وخوانندگان عزیز،که افقهای فردارا به تماشا نشسته اند.

"آریائی"درخشانترین نماد همگرائی ،عالیترین الگوی گفتمان وبارزترین فرهنگ مدرنیته را پایه ریزی نموده وشمع درخشانیرا برافروخته که بی تعصب برهمه قلمرو وحوزۀ فرهنگی جامعۀ ما روشنائی بخشیده است.

"آریائی "درد مردم ،رنج ملت،صدای عدالت ،فریاد دادخواهی ،ره ترقی وروح آزادی وآزادگی را خوب دریافته وبی مهابا درین خطه بدون هرگونه لرزش به پیش میرود.

"آریائی "به خانۀ امن ومرکز تجمع همه قلم سالاران ترقیخواه کشورمبدل شده وبه یکی ازگنجینه های پربهای فرهنگی درآمده است.

اینها همه برشالودۀ تفکر روشنگرانه وخلاقیت مردتوانائی چون شما بنا یافته است ،جا دارد تا باشادباشهای گرم وصمیمانۀ خویش ،دوازدهمین سالیاد "آریائی" را شاد باش گفته پیروزی های بیشترتانرا درین گذرگاه آرزوببرم!!

با تمنیات دوستانه

محمد عارف عرفان

 

 


بالا
 
بازگشت