خالق بقايی پاميرزاد

 

 

بمناسبت دوازدهمين سالگرد سايت

 

سايت آريايی با درک از مسئوليت های ملی پا به عرصه ی وجود گذاشت و از آغاز تا اکنون وظايف بس خطير خود را با موفقيت به پيش برده است.

اين سايت به گردانندگی آقای عزيزجرآت اينک به تارنمای ملی و منطقه ای و جهان تبديل شده است.

سايت آريايی طيف بزرگی از نويسندگان طراز اول کشور ، شامل مليت های مختلف را با خود دارد و در پيشاپيش کاروان در حرکت است و با چالشها و دشواری ها دست و پنجه نرم ميکند.

اين سايت مدافع سرسخت آرمان ملی و پاسدار برحق منافع و مصالح عليای کشور است.

سايت آريايی دسايس و توطئه های دشمنان افغانستان را با دلايل و شواهد تاريخی افشا می سازد و خواهان يک افغانستان مستقل و مترقی در منطقه و خانوادهً ملل متحد است.

سايت آريايی از حقوق شهروندی مردم افغانستان در روشنی قانون اساسی دفاع بی امان ميکند و متقاضی تطبيق عدالت يکسان در همه ابعاد زندگی در کشور ميباشد.

ما تبريکات صميمانه خويش را بمناسبت دوازدهمين سالگرد آريايی به مسئول آن جناب عزيزجرآت و به همه همکاران شان تقديم مينماييم و موفقيت های هر چه بيشتر شان را آرزو داريم.

با درودهای فراوان

 سيدکاظم رسولی و خالق بقايی

سويدن ، فبروری 2014

 

 

 


بالا
 
بازگشت