ابراهيم دهقان

 

 

پيام تبريک

" ازهيچ کرده ديرتر بهتر"!

انجنير عزيز هميش عزيز باشيد!

سايت پرخواننده و محبوب آريايی که محصول زحمات شما وهمکاران تان بوده و است ، امروز در ميان قلم بدستان ، اهل مطالعه ، روشنفکران و شخصيت های آگاه و چيزفهم وطن جايگاه شايسته ای خود را دارد.

سايت آريايی در واقعيت امر مرکز اطلاعات تاثيرگذار و انعکاس دهنده ای خواست ها و نيازهای مردم زحمتکش ، محکوم و محروم  مردم بوده و است.

من در حاليکه دوازدهمين سالگرد مفيد و مثمر سايت را خدمت شما جرآت گرامی و همکاران تان تبريک گفته به تک تک شما آرزومندی صحت و موفقيت های بيشتر و بيشتر را دارم.

محمدابراهيم دهقان

جرمنی ، فبروری 2014

 

 


بالا
 
بازگشت