جرات صاحب بزروگوار!

. دوزدهمین سالگرد سایت زیبایی آریایی را به شما وهمه کسانیکه خود رادرین سایت می یابند شاد باش میگویم 

 سایت آریایی درین مدت زمان مراحل مختلف را از سر گذاشتنده  وامروز به یک سایت فرا گیر مبدل گردیده است  . درین سایت  انسانهای با افکار مختلف واز تبار گوناگون  شرکت میکنند  وآن را سایت خویش میدانند. امیدوارم  شما دانشمند  توانا  برای افراد که مملو از عصبیتهای گوناگون هستند که باعث لطمه وارد کردن به سایت وزین آریایی  میشوند  راه ندهید . زیرا دوران  همه عصبیهای چه قومی چه ایالوژیکی واز هرنوع دیگر که باشد وراه را بطرف انسانیت میبندد دیگر به سر رسیده.

سلامتی وسعادت نصیب تان باد

ب.مومن

 

 


بالا
 
بازگشت