قوانين جاری

 

قوانین مدنی، تجارت، جزا و اجرات جزایی


قانون مدنی جلد اول | دوم | سوم | چهارم --- قانون تجارت
قانون جزا --- قانون اجراآت جزایی --- تعدیل اجراآت جزایی
 

شماره مسلسل

تاریخ نشر

عنوان

٩۱٩   ١٣٨۶/۰۱/۲٩ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩۱۸    ١٣٨٥/۱۲/۲٩ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩۱۷ فوق العاده ١٣٨٥/۱۲/١۵ مقررۀ مؤسسات تعلیمی خصوصی. - فهرست منتشرۀ جریدۀ رسمی ١٣٨٥
٩۱۶ فوق العاده ١٣٨٥/۱۲/۰۵ قانون صحت عامه ، قانون طب عدلی ، قانون ادویه ، مقررۀ دواخانه ، مقررۀ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی
      مقررۀ لابراتوارهای طبی شخصی ، مقررۀ کلینیک های اکسریز شخصی
٩۱۵   ١٣٨٥/١١/۲٨ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩۱۴ فوق العاده ١٣٨٥/١١/١٥ قانون کار
٩۱۳ فوق العاده ١٣٨٥/١١/۱٠ قانون حکمیت تجارتی ، قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی ، قانون شرکت های تضامنی ،قانون شرکت های
      تضامنی ، قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت .
٩۱۲ فوق العاده ١٣٨٥/١١/۰٥ قانون محیط زیست
٩۱۱ فوق العاده ١٣٨٥/١١/۰١ فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مصوبات شورای وزیران و مقرره سرشماری نفوس
٩۱٠   ١٣٨٥/١٠/۳۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۹ فوق العاده ١٣٨٥/٠۹/۳۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۸ فوق العاده ١٣٨٥/٠۹/۱۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۷ فوق العاده ١٣٨٥/٠۹/۰۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۶   ١٣٨٥/٠۸/۳۰ مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور
      اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۵ فوق العاده ١٣٨٥/٠۸/۲۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۴ فوق العاده ١٣٨٥/٠۸/۱۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۳ فوق العاده ١٣٨٥/٠۸/۰۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠۲   ١٣٨٥/٠٧/۳۰ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (۲۸ جولای ۱۹۵۱)
      پروتوکول مربوط به وضع پناهندگان ( ۳۱ جولای ۱۹۶۷ )
٩٠۱ فوق العاده ١٣٨٥/٠٧/۲۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٩٠٠ فوق العاده ١٣٨٥/٠٧/٠٥ مصوبۀ شماره (١٩) مورخ١٣٨٥/٦/٢٠ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
    مصوبۀ شماره (١٨) مورخ ‫ ١٣٨٥/٦/١٣ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
      مقررۀ توزیع نمرات زمین رهایشی برای معلمین بی سرپناه
      مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی
٨٩٩ فوق العاده ١٣٨٥/٠٧/٠٢ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٨٩٨ ١٣٨٥/٠٦/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٨٩٧ فوق العاده ١٣٨٥/٠٦/٢٠ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٨٩٦ فوق العاده ١٣٨٥/٠٦/٠٥ فرمان شماره (٤٨) مورخ ‫ ١٣٨٥/٥/٢٢ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر پنج تن از وزرای جدید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان
      مصوبۀ شماره (١٠) مورخ ‫ ١٣٨٥/٤/٢٦ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
      اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت
      مصوبۀ شماره (٧) مورخ ‫ ١٣٨٥/٥/٢٢ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعلیق فقرۀ (٢) مادۀ (٨) مقررۀ لیلیه های مؤسسات تحصیلی ج.ا.ا منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (٨٤٨) سال ١٣٨٤
٨٩٥ فوق العاده ١٣٨٥/٠٥/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی
٨٩٤ ١٣٨٥/٠٥/١٥ مقررۀ خرید و فروش عراده جات نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان
      مصوبه شماره (۱۰) مورخ ‫ ١٣٨٥/٤/٢٦ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررۀ کنترول مواد مخرب لایۀ اوزون
      مصوبه شماره (۱۰) مورخ ‫ ١٣٨٥/٤/٢٦ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان
      مقررۀ کنترول مواد مخرب لایۀ اوزون
٨٩٣ فوق العاده ١٣٨٥/٠٥/٠٥ فرمان شماره (۱۸) مورخ ‫ ١٣٨٥/٢/١٨ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ تقرر (٢٠) تن از وزرای کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان
      مصوبۀ شماره (٣) مورخ ‫ ١٣٨٥/٣/١ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
      مقررۀ تنظیم ادارۀ امور مالی و مصارف عامه
٨٩٢ ١٣٨٥/٠٤/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٩١ فوق العاده ١٣٨٥/٠٤/٢٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٩٠ فوق العاده ١٣٨٥/٠٤/١٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٩ ١٣٨٥/٠٣/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٨ فوق العاده ١٣٨٥/٠٣/٢٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٧ فوق العاده ١٣٨٥/٠٣/١٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٦ ١٣٨٥/٠٢/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٥ فوق العاده ١٣٨٥/٠٢/٢٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٤ فوق العاده ١٣٨٥/٠٢/١٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨٣ ١٣٨٥/٠١/٣١ اساسنامۀ تصدی صناعتی محابس
      مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد
      مصوبه شماره ۴۰ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٢/١ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ صناعتی محابس
      مصوبه شماره ۴۰ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٢/١ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد
٨٨٢ فوق العاده ١٣٨٥/٠١/١٥ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٨١ ١٣٨٤/١٢/٢٩ مصوبه شماره ٣٨ مورخ ‫ ١٣٨٤/١١/٣ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره تعیین قیمت گمرکی اموال
      مقرره حکمیت گمرکی
      مقرره تعیین قیمت گمرکی اموال
      مصوبه شماره ٣٨ مورخ ‫ ١٣٨٤/١١/٣ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره حکمیت گمرکی
٨٨٠ فوق العاده ١٣٨٤/١٢/٢٠ قانون نفت و گاز (هایدروکاربن ها)
      فرمان شماره ١٣٠ مورخ ‫ ١٣٨٤/١١/٥ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد طرز العمل شخصیت حقوقی آبرسانی و کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان
      حکم شماره ١٩٤٢٢ مورخ ‫ ١٣٨٤/١١/٣ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون نفت و گاز (هایدروکاربن ها)
      فرمان شماره ١٢٠ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩//٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون نفت و گاز( هایدروکاربن ها)
٨٧٩ فوق العاده ١٣٨٤/١٢/١٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٧٨ فوق العاده ١٣٨٤/١٢/٠٤ قانون تنظیم خدمات مخابراتی
      حکم شماره ١٨٤٠٢ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٠/١٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون تنظیم خدمات مخابراتی
      فرمان شماره ١١٧ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون تنظیم خدمات مخابراتی
٨٧٧ ١٣٨٤/١١/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٧٦ فوق العاده ١٣٨٤/١١/٢٠ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری
      حکم شماره ١٨٢٦٧ مورخ ١١\۱۰\۱۳۸۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون جزای عسکری
      قانون جزای عسکری
      فرمان شماره ١١٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری
      فرمان شماره ۱۱۵ مورخ ۲۷\۹\۱۳۸۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون جزای عسکری
      حکم شماره ١٨٢٦٦ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٠/١١ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون اجراآتو جزایی محاکم عسکری
٨٧٥ فوق العاده ١٣٨٤/١١/١٥ فرمان شماره ١٢١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر
      جداول تصنیف مواد مخدر
      قانون مبارزه علیه مواد مخدر
      حکم شماره ١٩٤١٩ مورخ ‫ ١٣٨٤/١١/٣ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون مبارزه علیه مواد مخدر
٨٧٤ فوق العاده ١٣٨٤/١١/٠٥ فرمان شماره ١١٣ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون احصائیه
      فرمان شماره ۱۰۹ مورخ ۲۶\۹\۱۳۸۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل و ایزاد ماده بیست ودوم قانون امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان قوای مسلح
      فرمان شماره ١١٩ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره تعدیل فقره (٣) و ایزاد فقره های (٤ - ٥) در ماده ٣٧ قانون انتخابات
      فرمان شماره ١١٨ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره تعدیل و حذف برخی از مواد قانون بیمه
      فرمان شماره ١١١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل مجدد فقره (٣) تعدیل ماده پنجم قانون وکلای مدافع
      فرمان شماره ١١٠ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ختم صلاحیت دفتر مشترک تنظیم انتخابات
      قانون احصائیه
      حکم شماره ١٨٢٦٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٠/١ جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون احصائیه
٨٧٣ فوق العاده ١٣٨٤/١٠/٢٩ قانون محیط زیست
      فرمان شماره ١١٢ مورخ ١٣٨٤٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون محیط زیست
      حکم شماره ١٨١٩٧ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٠/١١ جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون محیط زیست
٨٧٢ فوق العاده ١٣٨٤/١٠/٢٥ مصوبه شماره ٣٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٦ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره تدویر نمایشگاه آثار تاریخی - فرهنگی
٨٧٢ فوق العاده ١٣٨٤/١٠/٢٥ مقرره تدویر نمایشگاه آثار تاریخی - فرهنگی
٨٧١ فوق العاده ١٣٨٤/١٠/١٥ قانون رسانه های همگانی
      فرمان شماره ١١٦ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/٢٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون رسانه های همگانی
      حکم شماره ١٨٢٧٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/١٠/١٢ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون رسانه های همگانی
٨٧٠ فوق العاده ١٣٨٤/١٠/٠٥ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٦٩ ١٣٨٤/٠٩/٣٠ حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان راجع به قانون سرمایه گذاری خصوصی
      قانون سرمایه گذاری خصوصی
      فرمان شماره ١٠٥ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/١٥ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون سرمایه گذاری خصوصی
٨٦٨ فوق العاده ١٣٨٤/٠٩/٢٠ فرمان شماره ١٠٣ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/١٥ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تصدیهای دولت
      فرمان شماره ٩٣مورخ ‫ ١٣٨٤/٨/١٠ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انتخاب نماینده مؤقت ولسوالی های هر ولایت برای عضویت در مشرانو جرگه
      فرمان شماره ١٠٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٩/١٥ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توزیع نمرات زمین برای سرپناه عودت کنندگان و بیجاه شده گان داخلی مستحق
      قانون مالیات بر عایدات
      فرمان شماره (٩٥) مورخ ‫ ١٣٨٤/٨/٢٣ رئیس ‏جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون ‏مالیات بر عایدات ‏
      حکم شماره ١٥٥٩١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٨/٢٣ رئیس ‏جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون مالیات ‏بر عایدات
٨٦٦ ١٣٨٤/٠٨/٣٠ فرمان شماره ٨١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٧/٣ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون محاکم عسکری
      قانون محاکم عسکری افغانستان
      حکم شماره ١٣٠١٠ مورخ ‫ ١٣٨٤/٧/٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون محاکم عسکری
٨٦٥ فوق العاده ١٣٨٤/٠٨/٠٣ قانون تداركات
      حكم شماره ١٤٥١٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٨/٢ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در مورد قانون تداركات
      فرمان شماره ٨٩ مورخ ‫ ١٣٨٤/٧/٣٠ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در باره انفاذ قانون تداركات
٨٦٤ ١٣٨٤/٠٧/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      مصوبه شماره ٢١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٢٤ حكومت جمهورى اسلامى افغانستان در مورد تعديل ماده هفدهم مقرره مصرف مواد سوخت عراده هاى ترانسپورتى ، منتشره جريده رسمى شماره ٤٢٥ مورخ ١٣٥٨/١/٣٠
      مصوبه شماره ٢١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٢٤ حكومت جمهورى اسلامى افغانستان در مورد اساسنامۀ شركت سهامى افغان تيلى كام
      فرمان شماره ٣٩ مورخ ‫ ١٣٨٤/٤/١٣ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در مورد عفو مجازات مالى (استرداد جايداد هاى) هشت نفر مشمولين كودتاى محمد هاشم ميوندوال
      متن تعديل شده مقرره مصرف مواد سوخت عراده هاى ترانسپورتى
      اساسنامۀ شركت سهامى افغان تيلى كام
      مصوبه شماره ٢١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٢٤ حكومت جمهورى اسلامى افغانستان در مورد ضمايم نورم مقرره هاى مصرف مواد سوخت موتر سايكل ها ، عراده ترانسپورتى، دستگاه هاى مؤلد برق و ماشين آلات زراعتى
٨٦٢ ١٣٨٤/٠٦/٣١ فرمان شماره ٧٥ مورخ ‫ ١٣٨٤/٦/٢٠ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در باره انفاذ قانون پوليس
      قانون پوليس
      حكم رئيس جمهورى اسلامى افغانستان راجع به قانون پوليس
      فرمان شماره ٧١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٦/١٣ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در مورد انحلال كميسيون مستقل اصلاحات عدلى و قضائى
٨٦١ فوق العاده ١٣٨٤/٠٦/٢٠ فرمان شماره ٧٢ مورخ ‫ ١٣٨٤/٦/١٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به انفاذ قانون خدمات ملکی
      قانون خدمات ملکی
٨٦٠ ١٣٨٤/٠٥/٣١ قانون شورا های ولایتی
      فرمان شماره ( ٦٢ ) مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٢٩ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون شوراهای ولایتی
      حکم شماره (١٠٥٥٣) مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٢٩ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ نشر قانون شوراهای ولایتی
      فرمان شماره ٥٧ مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٢٣ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در باره انفاذ مقرره حق الاجرت ميدان هاى هوايى و تاسيسات هوانوردى ملكى
      فرمان شماره (٤٩) مورخ ‫ ١٣٨٤/٥/٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد عدد (٤٠) بعد از عدد (٣٥) در فقرۀ (٦) مادۀ (٨) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران قرار دادی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (٧٩١) سال ١٤٢٠ هـق
      مقررۀ حق الاجرت میدان های هوائی و تأسیسات هوانوری ملکی
٨٥٩ فوق العاده ١٣٨٤/٠٥/٢٠ قانون مواد معدنى افغانستان
      حكم شماره ١٥٥١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٤/٢٥ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان راجع به قانون مواد معدني افغانستان
      فرمان شماره ٤٣ مورخ ١٣٨٤٤/٢٢ رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در باره انفاذ قانون مواد معدنى افغانستان
٨٥٨ ١٣٨٤/٠٤/٣٠ مقررۀ استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان
      اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارت
      فرمان شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۶ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انحلال قول اردوها،فرقه ها و لواهای سابق وزارت دفاع ملی .
      فرمان شماره (٣٦) مورخ ‫ ١٣٨٤/٤/٩ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان
      قانون موسسات غیر دولتی (NGOs)
      فرمان شماره ٢٨ مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/٢٥ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون موسسات غیر دولتی (NGOs)
      حکم مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/٢٦ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره قانون موسسات غیر دولتی (NGOs)
٨٥٦ فوق العاده ١٣٨٤/٠٤/٠٦ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه
      فرمان شماره ٣٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٤/٥ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون اداره امورمالی و مصارف عامه
      حکم شماره ٦٨٥٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٤/٦ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون اداره امور مالی و مصارف عامه
٨٥٥ ١٣٨٤/٠٣/٣١ قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه
      فرمان شماره ١٦ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٢٢ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون، تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
      فرمان شماره ٢٠ مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/٣ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه
      حکم شماره ٤٤٢٣ مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/٣ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون سلاح ناریه،مهمات و مواد منفلقه
      قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
      حکم شماره ٣٤٧١ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٢٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره قانون، تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
٨٥٤ فوق العاده ١٣٨٤/٠٣/٢٥ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٢٦ مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/١٩ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ماده پنجم قانون وکلای مدافع
      فرمان شماره ٢٥ مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/١٩ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل اجزای ( ۱ و ٢) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه
٨٥٣ فوق العاده ١٣٨٤/٠٣/٢١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٢٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٣/١٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی
٨٥٢ فوق العاده ١٣٨٤/٠٣/١٠ قانون محابس و توقیف خانه ها
      فرمان شماره ١٥ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٢١ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون محابس و توقیف خانه ها
      حکم شماره ٣٢١٩ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٢١ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون محابس و توقیف خانه ها
٨٥١ ١٣٨٤/٠٢/٣١ قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان
      فرمان شماره ١٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٢١ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان
      حکم شماره ٣٢١٧ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٢١ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان
٨٥٠ فوق العاده ١٣٨٤/٠٢/١٠ تصحیح ضروری
      قانون انتخابات
      فرمان شماره ١٢ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون انتخابات
      حکم شماره ٢٢٩٢ مورخ ‫ ١٣٨٤/٢/٧ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره قانون انتخابات
٨٤٩ ١٣٨٤/٠١/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره (٧) مورخ ‫ ١٣٨٤/١/١٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تعدیل برخی از مواد قانون استملاک زمین منتشره جریده رسمی شماره ٧٩٤ سال ١٤٢١ هـ ق
      اساسنامۀ نمونوى تصديهاى دولتى
      حكم شماره ٤٦٤ مورخ ‫ ١٣٨٤/١/٨ رئيس جمهور جمهورى اسلامى افغانستان راجع به اساسنامۀ نمونوى تصدى هاى دولتى
      فرمان شماره (٢) مورخ ‫ ١٣٨٤/١/٧ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درباره انفاذ اساسنامۀ نمونوی تصدی های دولتی
٨٤٨ فوق العاده ١٣٨٤/٠١/٢٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      مقرره لیلیه های موسسات تحصیلی
      فرمان شماره ٥٤ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٢/٣٠ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درباره انفاذ مقرره لیلیه های موسسات تحصیلی
      حکم شماره ١٢ مورخ ‫ ١٣٨٤/١/٣ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره لیلیه های موسسات تحصیلی
      قانون گمرکات
      فرمان شماره ٣ مورخ ‫ ١٣٨٤/١/١٠ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون گمرکات
      حکم شماره ٦١١ مورخ ‫ ١٣٨٤/١/١١ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در باره قانون گمرکات
٨٤٦ فوق العاده ١٣٨٤/٠١/٠٣ قانون رسیدگی به تخلفات اطفال
      فرمان شماره ٤٦ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٢/١٩ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون رسیدگی به تخلفات اطفال
      حکم شماره ٧٦٥ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٢/١٩ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در باره قانون رسیده گی به تخلفات اطفال
٨٤٥ ١٣٨٣/١٢/٣٠ فرمان شماره ٤٧ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٢/١٩ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درباره حذف و تعدیل بعضی مواد قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره ٧٩٣ سال ١٤٢١ هـ ق مطابق فقره (٣) مصوبه شماره (٦) مورخ ١٣٨٣/١٠/٢٨ شورای عالی وزراء
      فرمان شماره ٤٠ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٢/١٣ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تشکیل دارالانشاء موقت شورای ملی افغانستان
      فرمان شماره ٥٢ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٢/٢٧ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل و حذف بعضی مواد قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره ٢٥ مورخ ١٣٤٤/٢/٢٩
٨٤٤ ١٣٨٣/١١/٢٩ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٢٤ مورخ ‫ ١٣٨٣/١١/٦ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل در بعضی مواد و اجزای مقرره تورید ، نمایش فلم و مراقبت سینماها منتشره جریده شماره ٦٨١ سال ١٣٦٧ و مصوبۀ شماره ٣٥ مورخ ١٣٨٣/٨/١٨ شورای وزیران
      فرمان شماره ١٩ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٠/٢٩ رئیس جمهوراسلامی افغانستان در مورد تطبیق فقره دوم ماده ١٥٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
      فرمان شماره ١٣ مورخ ‫ ١٣٨٣/١٠/١٤ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تشکیل ستره محکمه موقت و تعیین اجرائی اعضاء آن
٨٤٣ ١٣٨٣/١٠/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره (٤) مورخ ‫ ١٣٨٣/١٠/٣ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ادغام قسمی بعضی از وزارت خانه ها ی جمهوری اسلامی افغانستان
      فرمان شماره (٣) مورخ ‫ ١٣٨٣/١٠/٣ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین وزرای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان
      فرمان شماره (١) مورخ ‫ ١٣٨٣/٩/١٨ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد دستور العمل اجرایی مقامات عالی و سایر مامورین عالی رتبه دولت اعم از قوه اجرائیه، قضائیه و مقننه
٨٤٢ ١٣٨٣/٠٩/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان
      فرمان شماره ١٠٧ مورخ ‫ ١٣٨٣/٩/١٠ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان
      حکم شماره ١٥٢٩٤ مورخ ‫ ١٣٨٣/٩/١٠ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره انفاذ مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان
٨٤١ ١٣٨٣/٠٨/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٧٨ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره تعدیل، ایزاد و حذف در بعضی مواد قانون پاسپورت منتشره جریده رسمی شماره ٧٩٣ سال ١٤٢١هـ ق
٨٤٠ فوق العاده ١٣٨٣/٠٨/١٠ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم
      فرمان شماره ٨١ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٢٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم
      حکم شماره ١٣٧٠٠ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٢٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم
٨٣٩ فوق العاده ١٣٨٣/٠٧/٣٠ قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم
      فرمان شماره ٨٢ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٢٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم
      حکم شماره ١٣٦٩٩ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٢٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد قانون مبارزه علیه تروریزم
٨٣٨ فوق العاده ١٣٨٣/٠٧/٢٠ قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری
      فرمان شماره ٧٧ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری
      حکم رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری
٨٣٧ فوق العاده ١٣٨٣/٠٧/٠٩ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٧٦ مورخ ‫ ١٣٨٣/٧/٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل و حذف بعضی مواد قانون رهنمای معاملات
٨٣٦ ١٣٨٣/٠٦/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٦٥ مورخ ‫ ١٣٨٣/٦/٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد الغای حکم شماره ١٥٥٣ مورخ ١٤٢٠/٥/١ هـ ق
٨٣٥ ١٣٨٣/٠٥/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٣٢ مورخ ‫ ١٣٨٣/٣/١٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ ضمایم جدید نورم مقرره های مصرف مواد سوخت موتر سایکل ها، عراده های ترانسپورتی، دستگاه های مولد برق، ماشین آلات زراعتی و وسایل ساختمانی و سرک سازی جدید الورود
٨٣٤ فوق العاده ١٣٨٣/٠٥/١٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      طرز العمل تدوير لويه جرگه
      حکم شماره ٤٩١٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/٩/١٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشیح طرزالعمل تدویر لویه جرگه تصویب قانون اساسی
٨٣٣ ١٣٨٣/٠٤/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٥٥ مورخ ‫ ١٣٨٣/٤/٣١ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل، ایزاد و حذف در مواد پانزدهم، شانزدهم و هجدهم و ایزاد ماده سی و سوم در مقرره کادر علمی ریاست تالیف و ترجمه منتشره جریده رسمی شماره ٧٩٦ سال ١٤٢٢ مطابق به مصوبۀ ٤بر٤٥ مورخ ١٣٨٣/١/٢٤ مجلس عالی وزراء
٨٣٢ فوق العاده ١٣٨٣/٠٤/١٥ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٤٧ مورخ ‫ ١٣٨٣/٤/١٣ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تشدید مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق اطفال
٨٣١ ١٣٨٣/٠٣/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٣٤ مورخ ‫ ١٣٨٣/٣/١٦ در مورد انفاذ ضمیمه شماره پنجم قانون نشانها و مدال ها راجع به وضع مدال استاد کمال الدین (بهزاد)
٨٣٠ فوق العاده ١٣٨٣/٠٣/٢٠ حکم شماره ١٠٨٠٦ ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره مقرره تنظیم اجراات وفعالیت های امور زنان
      اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت وزارت امور زنان
      فرمان شماره ٢٦ مورخ ‫ ١٣٨٣/٣/٤ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت وزارت امور زنان
٨٢٩ فوق العاده ١٣٨٣/٠٣/١٠ قانون انتخابات
      فرمان شماره ٢٨ مورخ ‫ ١٣٨٣/٣/٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون انتخابات
      حکم شماره ٤٢٣١ مورخ ‫ ١٣٨٣/٣/٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون انتخابات
٨٢٨ ١٣٨٣/٠٢/٣١ قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان
      فرمان شماره ١٩ مورخ ‫ ١٣٨٣/٢/٢٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان
      حکم شماره ٣٣٦٧ مورخ ‫ ١٣٨٣/٢/٢٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون حفظ آثار تاریخی
٨٢٧ فوق العاده ١٣٨٣/٠٢/١٥ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ١٤ مورخ ‫ ١٣٨٢/٢/٣ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ایجاد ولایت جدید التأسیس درجه (٣) دایکندی
٨٢٦ فوق العاده ١٣٨٣/٠٢/١٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ١٢ مورخ ‫ ١٣٨٣/٢/٣ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ماده ٤٤ قانون مسافرت و اقامت اتباع، منتشره جریده رسمی شماره ٧٩٢ مورخ ٢٦ربیع الاول ١٤٢١
٨٢٥ ١٣٨٣/٠١/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره (٦) مورخ ‫ ١٣٨٣/١/٢٤ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد منظوری ولایت جدید التأسیس درجه (٣) پنجشیر
٨٢٤ ١٣٨٣/٠١/١٥ قانون رسانه های همگانی
      فرمان شماره (٤) مورخ ‫ ١٣٨٣/١/١١ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون رسانه های همگانی
      حکم شماره ٦١٧ مورخ ‫ ١٣٨٣/١/١٢ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون رسانه های همگانی
٨٢٣ ١٣٨٢/١٢/٢٨ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ١٢٤ مورخ ‫ ١٣٨٢/١٢/٢٤ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد استخدام متخصصین افغانی خارج از کشور
      فرمان شماره ١١٢ مورخ ‫ ١٣٨٢/١٢/٣ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تجدید نظر بر فیصله ها و قرارهای محکمه خاص حل و فصل دعاوی ملکیت ها
٨٢٢ فوق العاده ١٣٨٢/١٢/٢٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ١٠٨ مورخ ‫ ١٣٨٢/١١/١٥ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل مواد قانون تنظیم امور وکلای مدافع
      فرمان شماره ١٠٧ مورخ ‫ ١٣٨٢/١١/١٥ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ماده هفدهم قانون وارسی عرایض
٨٢١ فوق العاده ١٣٨٢/١٢/١٢ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٥٨ مورخ ‫ ١٣٨٢/٦/١٣ در مورد تنظیم سیستم رتب و سایر امور ذاتی کارکنان ملکی و منصوبین نظامی دولت
      فرمان شماره ٥٧ مورخ ‫ ١٣٨٢/٦/١٣ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد وضع محدودیت ها بالای معاشات و پرداخت های اضافی منابع بیرونی برای مامورین ملکی دولت
٨٢٠ فوق العاده ١٣٨٢/١٢/٠٦ قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم
      فرمان شماره ١١٥ مورخ ‫ ١٣٨٢/١٢/٤ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون اجراات جزائی موقت براى محاکم
      حکم شماره ٢٦١٥٠ مورخ ‫ ١٣٨٢/١٢/٤ ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون اجراات جزائی موقت برای محاکم
٨١٩ جلد ٢ ١٣٨٢/١١/٣٠ قانون بانکداری فصل اول احکام عمومی
      فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون بانکداری افغانستان شماره: (۶۳) تاریخ : ۲۷/۶/۱۳۸۲
      قانون د افغانستان بانگ
      فرمان شماره ٦٢ مورخ ‫ ١٣٨٢/٦/٢٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون د افغانستان بانگ
      فرمان شماره ١١٠ مورخ ‫ ١٣٨٢/١١/٢٩ رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان در باره اساسات برگزارى انتخابات در دوره انتقالى
      فرمان شماره ٨٦ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/٢٠ رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان در باره ثبت نام راى دهندگان براى انتخابات سال ١٣٨٣
٨١٨ فوق العاده ١٣٨٢/١١/٠٨ فهرست الفبای (اندکس) قانون اساسى افغانستان
      قانون اساسی افغانستان
      فرمان شماره ١٠٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/١١/٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان
٨١٧ ١٣٨٢/١٠/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ١٠١ مورخ ‫ ١٣٨٢/١١/٤ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل مجدد مواد سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و فقره دوم ماده بیست و دوم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمی شماره ٧٤٤ مورخ ١٣٧٠/٣/١٥
      فرمان شماره ٨٩ مؤرخ ‫ ١٣٨٢/٩/٩ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ایجاد محکمه خاص حل و فصل دعاوی ملکیت ها
٨١٦ فوق العاده ١٣٨٢/١٠/١٥ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٨٤ مؤرخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٩ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درمورد ادأ عشر و زکات ازجانب مکلفین به مستحقین آن
      فرمان شماره ٨٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد املاک
٨١٥ فوق العاده ١٣٨٢/١٠/٠٢ مقررۀ حق الزحمه فعالیت های علمی- تحقیقی و نشراتی موسسات علمی - تحقیقی
      فرمان شماره (٨٢) مؤرخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ مقررۀ حق الزحمه فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی – تحقیقی
      حکم شماره ٤٥٨٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره مقررۀ حق الزحمه فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی موسسات علمی،تحقیقی
      مقررۀ حق الزحمه خدمات و سائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان
      فرمان شماره (٨٠) مؤرخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ مقررۀ حق الزحمه خدمات و سائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان
      حکم شماره ٤٥٨٢ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره مقررۀ حق الزحمه خدمات و سایل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان
      مقررۀ جوایز فرهنګی و هنری
      فرمان شماره (٧٩) مؤرخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفا ذ مقررۀ جوائز فرهنگی و هنری
      حکم شماره ٤٥٨٠ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره مقررۀ جوایز فرهنگی و هنری
٨١٤ ١٣٨٢/٠٩/٣٠ قانون انتخابات شاروالی ها
      فرمان شماره ٨١ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون انتخابات شاروالی ها
      حکم شماره ٤٥٨١ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/١٨ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون انتخابات شاروالیها
٨١٣ ١٣٨٢/٠٨/١٣ قانون مبارزه علیه مواد مخدر
      فرمان شماره ٧٥ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر
      حکم شماره ٤٤٥١ مورخ ‫ ١٣٨٢/٨/٦ دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانـــــــــــون مبارزه علیه مواد مخــــدر
٨١٢ ١٣٨٢/٠٧/٢٦ مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی
      قانون احزاب سیاسی
      فرمان شماره ٧٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/٧/٢٢ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرزثبت احزاب سیاسی
      حکم شماره ٤٢٥٩ مورخ ‫ ١٣٨٢/٧/٢٢ مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرز ثبت احزاب سياسى
٨١١ ١٣٨٢/٠٦/٣١ فرمان شماره ٦٠ مورخ ‫ ١٣٨٢/٦/١٧ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره تقسیم اوقات تدویر لویه جرگه قانون اساسی
      فرمان شماره ٤٠ مورخ ‫ ١٣٨٢/٥/٦ رئیس دولت اسلامی انتقالی افغانستان درباره تاسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات
      فرمان شماره ٣٩ مورخ ‫ ١٣٨٢/٥/٦ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره تأسیس کمیسیون موقت تنظیم انتخابات
      فرمان شماره ٣٤ مورخ ‫ ١٣٨٢/٤/٢٤ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره تدویر لویه جرگه تصویب قانون اساسی
      اعلانات ثبت اسناد وعلايم تجارتی
      فرمان شماره ٦١ مورخ ‫ ١٣٨٢/٦/٢٣ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره انفاذ و نشر فرامین شماره ٣٤،٣٩ و٤٠ در جریده رسمی
٨١٠ ١٣٨٢/٠٥/٣٠ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٣٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/٤/٢١ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات و بازسازی ابتدایی در وزارت ها و ادارات ملکی
      مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
      فرمان شماره ٢٦ مورخ ‫ ١٣٨٢/٣/٢٠ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
      فرمان شماره ٢٥ مورخ ‫ ١٣٨٢/٣/٢٠ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تنظیم و تطبیق پروگرام اصلاحات اداری در وزارتخانه ها، ادارات و موسسات ملکی
      فرمان شماره ٢٥٧ مورخ ‫ ١٣٨١/٣/٢ رئیس اداره موقت افغانستان در مــــورد تاسیس "کمیسیون مستقل اداره ملکی"
٨٠٩ ١٣٨٢/٠٤/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      قانون هوانـــــوردی ملکی
      فرمان شماره ٣٨ مورخ ‫ ١٣٨٢/٤/٢٩ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون هوانـــــوردی ملکی
      حکم شماره ١٠٦٧٥ مورخ ‫ ١٣٨٢/٤/٢٩ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
٨٠٨ ١٣٨٢/٠٣/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره ٢٣ مورخ ‫ ١٣٨٢/٣/١٠ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ايجاد ولسوالی های جديد التأ سيس درجه سوم یحیی خيل و يوسف خيل در ولايت پکتيکا
      فرمان شماره ١٤٢ مورخ ‫ ١٣٨١/٧/١٤ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد نشر بانکنوتهای جديد
٨٠٧ ١٣٨٢/٠٢/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره (٧) مورخ ‫ ١٣٨٢/٢/٩ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد عفو معياد باقيمانده حبس عده از محبوسين به مناسبت یازده همین سالگرد انقلاب اسلامی افغانستان
٨٠٦ ١٣٨٢/٠١/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      فرمان شماره (٤) مورخ ‫ ١٣٨٢/١/١٩ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پوليس
      فرمان شماره (٣) مورخ ‫ ١٣٨٢/١/١٠ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مودر الحاق ادارات محابس و توقيف خانه های مرکز و ولايات كشور به وزارت عدليه
      فرمان شماره (٢) مورخ ‫ ١٣٨٢/١/١٠ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد طرز نگهداری و تربيت اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان
      فرمان شماره ٢٠٦ مورخ ‫ ١٣٨١/١٢/٤ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ضميمه شماره (٣) قانون نشانها و مدالهاو القاب افتخاری جريده رسمی شماره ٧٩٧ مورخ ١٤٢٢/٨/٢٢ در باره انفاذ دو نوع مدال موجود در وزارت مالیه
      فرمان شماره ٢٠٥ مورخ ‫ ١٣٨١/١٢/٤ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ايزاد در ضميمه شماره (١) قانون نشانها و مدالها منتشره جريده رسمی شماره ٨٠٢ مورخ ١٣٨١/٣/٢٨
٨٠٥ ١٣٨١/١٢/٢٢ فرمان شماره ١٦١ مورخ ‫ ١٣٨١/٨/٣٠ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعديل ماده (٢) فرمان شماره ١٣٦ مورخ ١٣٨١/٦/١٣ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در رابطه به تاسيس محکمه خاص حل و فصل دعوی ماکيت ها
      فرمان شماره ١٥٨ مورخ ‫ ١٣٨١/٨/٢٧ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مودر تعديل ماده ٣١ مقررۀ خريداری منتشره جريده رسمی ٧٩٣ سال ١٤٢١ هـ ق
      اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
      قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات
      فرمان شماره ١٨٨ مورخ ‫ ١٣٨١/١٠/١٩ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشيح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات
      فرمان شماره ١٧٨ مورخ ‫ ١٣٨١/١٠/١٦ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ايجاد ولسوالی درجه دوم (ژړى) در مربوطات کندهار
      فرمان شماره ١٨٦ مورخ ‫ ١٣٨١/١٠/١٥ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ادغام و تعيین سرنوشت موسسات تحصيلات عالی بيرون مرزى بداخل کشور
      فرمان شماره ١٧٩ مورخ ‫ ١٣٨١/١٠/٩ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفصال والسوالی درجه اول خلم از ولايت سمنگان و الحاق مجدد آن به ولايت بلخ
      فرمان شماره ١٧٨ مورخ ‫ ١٣٨١/١٠/٩ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ايجاد ولسوالی درجه سوم ده صلاح در ولايت بغلان و تنزيل ولسوالی اندراب از درجه دوم به سوم
٨٠٤ ١٣٨١/١٠/٢٢ قانون سازمانهای اجتماعی
      فرمان شماره ١٥٢ مورخ ‫ ١٣٨١/٨/٥ رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشيح قانون سازمانهای اجتماعی
      فرمان شماره ١٣٦مورخ ‫ ١٣٨١/٦/١٣ رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره تاسيس محکمه خاص حل و فصل دعاوی ملکيت ها
      تشریحات نشانها،مدالها و القاب افتخارى، منضمه فرمان شماره ١٢٥ مورخ ‫ ١٣٨١/٥/٢٣
      فرمان شماره ١٢٥ مورخ ‫ ١٣٨١/٥/٢٣ هـ ش رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ضميمه قانون نشانها و مدالها منتشره جريده رسمی ٧٩٧مورخ ١٤٢٢/٨/٢٢هـ ق در باره اجرای آنعده از نشانها و مدالها که فعلاً در وزارت مالیه موجود است
      فرمان شماره ٨٤ مورخ ‫ ١٣٨١/٥/٦ هـ ش رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ايزاد درفرمان ٢٥٦ مورخ ١٣٨١/٣/٢
٨٠٣ ١٣٨١/٠٦/٢٠ قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان
      فرمان شماره ١٣٤ مورخ ‫ ١٣٨١/٦/٢ هـ ش رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
٨٠٢ ١٣٨١/٠٣/٢٨ ضميمه شماره سوم قانون محصول خدمات شهرى
      فرمان شماره ١٥٦ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/١٠ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان اداره مؤقت در رابطه به ايزاد فقره (٤) در ماده (١١) قانون محصول خدمات شهری
      فرمان شماره ٥٣ مورخ ‫ ١٣٨١/١/١٥ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در رابطه به منع زرع کوکنار و چرس و توليد، توريد، پروسس، خريد و فروش، صدور،عرضه، نگهداشت، حمل نقل و استعمال مواد مخدر
      فرمان شماره ١٥٥ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/١٠ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در مورد تعديل ماده ٢٤ قانون مامورين دولت
      فرمان شماره ١٥٠ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/٩ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در مورد پذيرش و تثبيت حقوق آنعده کارکنان ملکی و منسوبين نظامی ایکه از وظایف سبکدوش شده اند
      فرمان شماره ١٩٣ مورخ ‫ ١٣٨٠/١٢/٢٥ هـ ش اداره موقت در مورد تعديل و ايزاد در ماده ٥٩ قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح
      فرمان شماره ١٤٦ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/٧ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در مورد الغای فرمان شماره ٦٧ مورخ ١٤٢٠/١٢/٨ هـ ق منشره جريده رسمی شماره ٧٩٤ مورخ ١٤٢١/٧/١٠ هـ ق
      فرمان شماره ٣٦٠ مورخ ‫ ١٣٨١/٣/٢٦ هـ ش رئيس اداره مؤقت در مورد انفاذ ضمیمه شماره (١) قانون نشانها و مدالها منتشره جريده رسمی شماره ٧٩٧
      فرمان شماره ٢٩٧ مورخ ‫ ١٣٨١/٣/١٣ هـ ش رئيس اداره مؤقت در مورد عودت با عزت مهاجرين
      فرمان شماره ١٢٠ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/٥ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در مورد تعديل مواد ٧ ،٢٢و ٣٠ مقرره حکميت تجارتی منتشره جريده رسمی شماره ٧٧٩ مورخ ١٣٧٤/٤/٣١ هـ ش
      فرمان تقنینی شماره ٦٦ مورخ ‫ ١٣٨٠/١١/١٦ هـ ش ریاست اداره موقت افغانستان در مورد الغای فرامين و اسناد تقنينی قبل از اول جدی ١٣٨٠هـ ش
      فرمان شماره ٢٨٨ مورخ ‫ ١٣٨١/٣/٧ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در رابطه به ايزاد در فرمان شماره ١٥٠ مورخ ١٣٨١/٢/٩ هـ ش رئيس اداره مؤقت افغانستان
      فرمان شماره ٢٥٦ مورخ ‫ ١٣٨١/٣/٢ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در مورد عفو و تخفيف مجازات محبوسين و انصراف از تعقيب عدلی متهمين در مرکز و ولايات کشور به احترام از ميلاد با سعادت سرور کاينات محمد مصطفی (ص)
      فرمان شماره ١٠٧ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/٥ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان درباره ايزاد عبارت بلند رتبه در فرمان شماره ١٩٣ مورخ ١٣٨٠/١٢/٢٥ هـ ش
      فرمان شماره ٢٤٠ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/٢٨ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان اداره مؤقت در رابطه به تعليق مواد ٥٩، ٦٠ ، ٦١، ٦٢ قانون پاسپورت منتشره جريده رسمی شماره ٧٩٣ مورخ ١٤٢١/٥/٢٠ هـ ق
      حکم شماره ٨٣٠ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/١١ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان اداره مؤقت در رابطه منع توزيع زمين های دولتی خلاف ماستر پلان شهری
      فرمان شماره ٩٩ مورخ ‫ ١٣٨١/٢/٤ هـ ش رئیس اداره مؤقت افغانستان در مورد عدم توزيع زمينهای بکر و باير دولتی
٨٠١ ١٣٨١/٠١/٣١ اعلانات ثبت اسناد و علايم تجارتی
٨٠٠   قانون مطبوعات
      فرمان نمبر ٨١ مورخ ‫ ١٣٨٠/١٢/١ ریاست اداره موقت افغانستان در مورد توشیح قانون مطبوعات

 


بالا
 
بازگشت