قوانين اساسی
 

 

 
متن کامل قانون رسانه های افغانستان
متن قانون شوراهای ولايتی افغانستان
متن کامل قانون انتخابات افغانستان
قانون رسانه های همگانی افغانستان
قانون احزاب سياسی
متن کامل قانون اساسی جديد
متن کامل قانون اساسی جديد -- pdf
متن کامل مسوده قانون اساسی جديد
متن کامل قانون اساسی 1343
قانون های اساسی سابق
قانون اساسی نجيب
قانون اساسی حزب ديموکراتيک خلق
قانون اساسی سردار داود

 
 


ادارهً موقت
فرامين طالبان
سال 1382
سال 1369
سال 1359
سال 1330
1306 سال


فهرست عمومی مجموعه قوانین افغانستان

قوانين جاری

قوانين قبلی


 
 


بالا
 
بازگشت