به بها نه                            ( سنگ شکن)

سا لگرد تخریب مجسه بودا د ربا میا ن !

ا فغا نستا ن کشو ر یست که همیشه د رکشمکش وستیزبا بیگا نه ها آ را م ند ا شته ا ست ، هربیگا نه آ مد ه کشور را چو رو چپا ول و مر د م را قتل عا م و میرا ث ها ی فرهنگی آ نرا به غا رت بر ده ا ند ، و لی د ر آ خیرخو د نیزنا بو د و تا رو ما ر شد ه ا ست .

گاهی بخود می اند یشید م آیا این واقعیت دارد در افغانستان که زمانی مهد تمدن های بشری مهد دانشمندان و بزرگان علم و ادب بود ، چنین وحشت و بربریت جریان دارد ؟ آیا این همان افغانستان  است که ما روزی به فرهنگ غنی آن  به پیشینه مد نی و به آ ثا ر  تا ریخی  و پر افتخار آن می نازید یم ؟ اما همه د ید یم  که عده بی فرهنگ نه  تنها کشور و جامعه ما را به فقر فرهنگی کشانیده بو د، بلکه با اقدامت جاهلانه و عقب گرایانه شان  خوا ستند جامعه بشری را فاقد بعضی از غنایم فرهنگی و هنری باستانی بسا ز ند . دیروز متاسفانه سر نوشت کشوری که در درازنای تاریخ درخشان ترین فرهنگ را داشته و به جهان بشریت نوابغ ، دانشمندان و پیش کسو تان علم و صنعت را ارائه کرده به دست مشتی جاهل و کودن افتید که به استشاره خارجیان ، کشور و جامعه خود را نه تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی چند ین صد سال به عقب کشا ند ،  بلکه شیرازه زندگی متمد ن و انسانی را نیز از بین برد و از نظر فرهنگی و معنوی نیز چهار اسپه به قهقرا  بردند.

طالبان ، این جنایت کاران وحشی قتل عام ها و کشتار های مردم بیگناه و جنایات علیه تمد ن بشری یعنی از بین بردن آثار و غنایم فرهنگی و تاریخی کشور  را بنام اسلام انجام دادند پس واضع است  که افغانستان بحیث یکی    از قدیمی ترین جوامع متمدن بشری ، قبل از اسلام وجود داشت  و مانند هرکشور قدیمی اسلام مثل ایران ، مصر ، عراق و غیره آثار دینی و مذهبی و غنایم فرهنگی و تا ر یخی قبل از اسلام را داراست که نمایانگر غنای فرهنگی و تاریخی کشورمی باشد . این آثار و غنایم فرهنگی قبل از اسلام خطری را متوجه دین مقد س اسلام نمی  کرد و بنا بر ان مسلمانان واقعی د ر  صدر اسلام و بعد از آن تخریب آنرا روا نداشتند مخصوصآ اینکه بعد از اسلام استفاده دینی و عقید تی  نداشته و چون معارضه ای به دین و مذهبی و عقیده مسلمانان بشمار نمی رفت بنا بر ان ویران کردن آنرا لازم ندانستند . ثانیا کشور های فراوان اسلامی وجود دارد که در آن مجسمه های ارباب الا نواع ادیان قدیمی و باستانی بوفرت وجود دارد و مانند افغانستان معرف پیشینه فرهنگی آن کشور ها بشما می رود . این کشور ها نه تنا دست به تخریب آثار تاریخی و فرهنگی شان نزد اند بلکه در حفظ و نگهداشت آنها نیز کوشیده اند .

تازه در ماه دسمبر 1999 بود ، که ملا قدرت الله وزیر اطلاعات و فرهنگی طالبان گفت که ( ملا عمر فرامینی صادر کرده و در آن خواهان حفظ و مراقبت آثار تا ر یخی و با ستا نی بحیث سر مایه های ملی افغان ها شده است .) وی همچنان گفته بود که (( وظیفه وزارت فرهنگ است که میراث باستانی را حفا ظت  و مراقبت کند و امارت به این مسله توجه خاص مبذول دارد.))

دیری نپائید که معنی این (( توجه خاص))امارت را دانستیم می د ید یم و می شنود یم که چگونه طالبان با توپ و تانگ و هاوان از این (( سرمایه های ملی افغان ها)) حفا ظت و مراقبت بعمل می آور د ند.این اعمال ناجوانمردانه و غیر مسولانه طالبان از یک سو باعث نابودی آثار گران بهای تاریخی کشور  و فقر فرهنگی  گر د ید و از سوی دیگر باعث تحریکات جدی غیر مسلمانان مخصوصآ بودائیان شد .آیا پایه های اسلامیت مردم ما آنقدر ضعیف است که با موجودیت مجسمه ها در عقاید شان خد شه وارد می شد و یا د ین و مذهب شان  به مخاطره می افیتد ؟ آیا این همان منطق و هما ن جهالت نیست که می گفتند ، زنان نباید در هنگام راه رفتن بوت های شان صدا بدهد زیرا مردان تحریک می شود ؟

 بد تر ین عکس العمل به این جهالت طالبان بی احترامی به قران شریف در هند بود که در آن هندوان متعصب و طالب نما اورا قی از کلام الله مجید را به آتش کشید ند. آیا می توان گفت هند وا ن چنین  حق دا شتند که به

 ا سلا م عز یزبی حرمتی کر د ند ؟ بلی مقصرا صلی بعد از ا ین هند و ها طا لبا ن  بو د ند ، ز یرا حرمت د ین

 آ نا نرا  مرا عا ت نکر د ند . از دید یک مسلمان کا ر هند وا ن جنا یت نا بخشید نی ا ست . ا ما از دیده غیر مسلمان این یک امر عاد یست زیرا مجسمه های بامیان نه تنها به افغانستان بلکه به تمام جهان مخصوصآ بودائی ها تعلق  دا شت و دارد  و اگر کسی حرمت آنرا حفظ نکند ، حرمت به دین خود را به مخاطره می افگند.

ما با صراحت این عمل و هر اقدام دیگری را که د ر راه فرهنگی زدائی در کشور پر افتخار افغانستان انجام گیرد تقبیح می کنیم . این اعمال کار کسانی است که بدستور  اربابان شان در خارج نه تنها در نا بو دی آثار تاریخی و فرهنگی اقدام می کنند بلکه تصفیه نژادی و جنایت در مقابل تمام مردم مظلو م و مخصوصآ زنان وا قوا م با هم برا د ر و برا بر ا فغا نستا ن  در سر لوحه کار شان بو د و است .

مانند گذ شته ها ، د و را نی ا ز و حشت ، قتل ، جنا یت و بیگا نه پر ستی که  یک دور گذرا در تاریخ افغانستان است و آ نر و ز زیاد دور نسیت که این  فرهنگ ستیزان بیگانه پرست توسط مردم افغانستان به گورستان تاریخ سپرده شوند و نام ملا عمر در ردیف شاه شجا ع  و... نه تنها بحیث یک وطن فروش و دست نشانده اجانب بلکه بحیث یک آدمکش و ا جیر و بیگا نه پر ست ثبت تاریخ گردد . به امید آنروز.     

 

 

 

 

             عرصه بس ...

خون زچشم ا برمی با رد به کهسا را ن همه

لا نه شیرا ن چرا شد جای کفتا را ن همه ؟

فکرآ را مش که را با شد که ا کنو ن گشته جمع

برسر کشو رما ا ین  تیز منقا  ر ا  ن  همه

حا فظ نا موس میهن گشته مشتی نا به کا ر

پیره  ا مو ا ل  مر د م  گشته  طرا را ن  همه

د ر بسا ط عد ل و تقوا گشته ر ندا ن جا یگیر

بر فرا   ز منبر حق  ر فته   غد ا را ن  همه
خبره گا ن علم و دا نش نیزز میدا ن رفته ا ند

عرصه بس خا لی بو د بر یا وه پندا را ن همه

د ا ستا ن  کا را ن  و د زد  می  آ ید  به  یا د

می ز نند ا ز مر د می د م مر د م آ زا را ن همهبالا

اخبار * صفحة دری * بازگشت *