میرو یس خا ن هو تکی !

سنگ شکن

رهبر خرد مند ا فغا ن ها

میر و یس مشهور به( حا جی میر خا ن نیکه ) پسر خا لم خا ن یکی ا ز خا ن ها ی

قبیله هو تکی غلجا ی بو د . د ر سا ل < 1673 م > تو لد یا فت ، ما د ر ش < نا زو> د ختر یکی ا ز خا ن های عشیره تو خی بود .

میر ویس سه برا د ر دا شت بنا م های میر عبد ا لعز یز ، میریحیی و عبد ا لقا د ر

و هم وی د وپسر بنا مهای میر حسین و میر محمود ، ز ن میر و یس د ختر جعفزخا ن ا ز قبیله سد و زا هی بو د .

میر و یس د ر محیط شهر قند ها ر ر شد کرد ، قند ها رکه د ر مسیر راه تجا ر تی

بین هند و ا یرا ن قرا ر دا شت برا ی تشکیل یک د و لت ملی مسا غد تربود .

د ر با رصفوی ا و را به کلا نتری شهر قند ها ر گما شت و شاه صفو ی ریا ست

ا و را د ر قبا یل غلجا ی ر سمآ تصد یق نمود .

میر و یس خا ن تا سا ل ( 1709 م ) مشغو ل مذا کره و طرح یک قیا م بود ،

 با لا خره د ر جر گه مخفی د ر منطقه < ما نجه > د ر 20 میلی شما لشرق

 قند ها رقرا ر قطعی ا تخا ذ گرد ید . تا حکو مت آ زا د ملی تشکیل گرد دو گرگین

با سپا ه ا ش معد و م شو د .

میر و یس را د ر ا ین جرگه به ر هبری قوای ملی پذ یر فتند ، د ر ا ین جرگه

سرا ن ر و سا ی قبا یل ا بدا لی ، غلجا ی ، تا جک ، هزا ره ، ا ز بک و بلو چ

به شمو ل ملا ها ی متنفذ بحیث یک قوای ملی متشکل گر د ید ند . بد ین تر تیب

قیا م ملی تا سیس شد .

پس ا ز زد و خو رد و تا کتیک های سیا سی که به هد ا یت میر و یس نیکه

 صو رت گر فت ، گرگین و یا را ن ظا لمش کشته شد ند وطرح یک حکو مت

جد ید که د ر وا قع هسته تشکیل د و لت سر تا سری آ ینده ا فغا نستا ن بو د ،

ر یخته شد .

پس ا ز کشتن گر گین ، میر و یس و ر و سا ی قبا یل ، خو ا نین ور یش سفیدان

قو م را برای تشکیل جر گه نلی د عو ت دا د . و قتیکه بز ر گا ن ا قوا م ر د

میر و یس جمع آ مد ند با کلما ت سا ده ا و لین بیا نیه خو یش را بعد ا ز کشتن

گر گین ا یرا د کرد و با بیا ن سا ده ا ظها ر د ا شت :

( ا ی قو م ا فغا ن ! ا ز روی ا یما ن می گو یم که ا زین همه ا قد ا ما ت ، مطلب

من فقط و فقط آ زا دی شما بو ده ا ست ، ز یرا آ زا دی آ نچنا ن متا ع بی بها یست

که برای حصو ل آ ن نیر نگها ضر ور ا ست... )

د ر هما ن جر گه بز رگا ن قو م با ا تفا ق کلی میر و یس خا ن را به ر یا ست

خو یش بر گذ ید ند .

میر و یس خا ن با د قت و ا حتیا ط ر فتا ر می کرد و با جنگ های شد ید که با

قشو ن ا یرا ن نمو د تو ا نست ا ستقلا ل قند ها ر را د ر سا ل < 1712 م >

ا علا ن نما ید .

میر و یس خا ن نه تنها ا ستقلا ل خو د بلکه ز مینه را چنا ن مسا عد سا خت که

جا نشینا ن بعدی ا ش تو ا نستند د و لت صفو ی را ا ز پا د ر آ و رند و سلطنت

خو یش را د ر ا یرا ن ا علا م بدا ر ند .

سرا نجا م میر و یس خا ن د ر سا ل به عمر 41 سا لگی  ( 1715 م ) چشم ا ز جها ن بست که مزا ر ش د ر شش کر و هی شهر قند ها ر د ر قر یه< کو کرا ن > مو قعیت دا ر د .

 میرمسجدی خا ن کو هستا نی !   

مبا ر ز ملی و مجا هد را ستین :

یکی

 د یگرا

 

زقهرما نا ن و مجا هدا ن ملی کشو ر ما میر مسجدی خا ن کو هستا نی

ا ز و لا یت کا پیسا ا ست .

وی قبل ا ز جنگ ا فغا ن و ا نگلیس د ر بین مر د م خو یش به متا نت ،

مر دا نگی ، مر د مدا ری و شجا عت و د ر بین ا نگلیس ها به و طنپرستی ،

آ زا د یخوا هی و ضد یت با ا ستعما ر و ا ستثما رو ظلم و ستم شهر ت

د ا شت .

ا نگلیسها که با ز یرکی خا ص شا ن د رمور د شخصیت ها ی ملی و مجا

هدا ن کشو ر ما معلو ما ت دا شت ا ز پلا ن ها ی آ زا د یخوا هی ومر د می

میرمسجدی خا ن د ر هرا س بو د ند .

بد ین تر تیب ا نگلیسها د ر ماه ا کتبر ( 1840 م ) قشو ن منظم و مسلح

خو یش را بصو ب کا پیسا ا عزا م دا شتند . قشون متجا و ز د رمسیرراه

منا طق و قصبا ت را آ تش می ز د ند و دا ر و ندا رمر د م را به یغما

 میبرد ند .

ا ما مبا ر ز ین ملی راه شا ن را مسد و د و با حملا ت نا گها نی و غا فلگرا نه

ا ز پیشر فت شا ن جلو گیری می نمو د ند .

تا ا ینکه قوا ی ا نگلیس بعد ا ز ا کما لا ت مجد د به قلعه مشهو ر میر مسجدی خا ن وا قع د ر < جلگا ه > کو هستا ن د ر( 3 ا کتبر 1840 م )

حمله کر د ند . د ر ا ین قلعه بشمو ل خو د میر مسجد ی خا ن 50 مرد

مجا هد و جو د دا شت . چو ن سلا ح شا ن نا چیز بو د و د ر یک جنگ

نا برا بر قرا ردا شتند ، ا نگلیسها با فیرها ی تو پ متو ا تردیوا ر قلعه

را منهد م می سا ز ند تا ا ینکه مجا هد ا ن ا ز قلعه بشمو ل میرمسجدی

خا ن برق آ سا به مید ا ن نبر د بر آ مده با شمشیر ، تبر، دا س و بیل به

جنگهای تن به تن می پردا زند که د ر نتیجه ر شا د ت مبا ر ز ین تعدا د

ز یا دی ا ز د شمن کشته و خو د میر مسجدی خا ن ز خمی نس شود و با

چا لا کی ا ز حلقه معا صره ا نگلیسها خو د را بیر و ن کشیده با تن زخمی

ر هسپا رو لسوا لی نجرا ب نز د د یگرمجا هد ا ن ملی می ر د د .

د ر ا ین و قت ا نگلیسها برا ی ز ند ه و یا مرده و ی هزا ر کلدا رجا یزه

تعیین می نما ید ا گرکسی چنیین کا ری را نموده تسلیم ا نگلیس نما ید.

مسجدی خا ن د ر و لسوا لی نجرا ب بعد ا ز ا عا ده صحت د و با ره

برای مقا بله با سا یر مبا ر زا ن به قر یه گلبها ر آ مده وبعد ا زجمع آ و ری

مجا هدا ن بطر ف کا بل حر کت می نما ید . و قتیکه وی با محمد عثما ن

 خا ن تگا بی شخصیت ملی و مبا ر زد یگر وسا یر ین به کا بل می ر سند،

ا طلا ع حا صل می کنند  که ا میرد و ست محمد خا ن با سا ز ش با

 ا نگلیسها نا جوا نمردا نه خود را تسلیم کر ده ا ست . وی بد و ن ا ند کترین

هرا س ا ز ا ین ا مر با مبا ر زا ن ملی د یگر چو ن نا یب ا مین ا لله خا ن

لو گری بد و ن شا ه مشغو ل جنگ می شو ند . بعد ا ززد وخو ر د وکشتا ر

های خو نین قلعه تا ریخی بی بی مهر و کا بل را که بنا م قلعه جنگی یا د

می شد فتح و ا زفرا زآ ن بیرق سبز مجا هدا ن را به ا هتزا ز می آ و ر ند .

ا نگلیسها که د ر ا ین ز ما ن نز د یک به شکست بو د ند و عا مل همه ا ین

پر یشا ن حا لی وشکست ها ی شا نرا د ر و جو د میر مسجدی خا ن می

دا نستند ، با ر د یگربه مر کز فر ما ند هی مجا هدا ن د ر قلعه جنگی میشوند

ا ما مجا هدا ن ا زآ نجا د فا ع و قشو ن د شمن را تا ر و ما رمی نما یند .

ر شا د ت و عز م متین مبا ر زا ن ملی ا نگلیسها را بر آ ن دا شت که ا ز راه ز و رو نبر د نمی توا ن به ا ین د لیرا ن فا یق آ مد ، پس متوصل به

هما ن حر به مکا را نه قد یم شده ا ز جا سو سا ن که د ر بین مجا هد ا ن

و جو د دا شت ا ستفا د ه نمو ده تا ا ینکه میرمسجدی خا ن قهر ما ن و طن

را د ر ( 11 شوا ل 1257 ) مسمو م می سا ز ند وبد ین تر تیب ا ین وطن

پر ست وا قعی به جا و د ا نگا ن می پیو ند د و قشو ن ا نگلیس که به شکست

نزد یک بو د ا زآ ن نجا ت می یا بد .

ما به صو ر ت خیلی فشر ده د ر مو ر د ا ین قهر ما ن وا قعی بحث

 کر د یم .

 

    غمی نا ر فته بیر و ن ا ز د لم ، آ ید غم د یگر

     ندا ر م مهلتی ا ز ما تمی ، تا ما تم د یگر

     خرا ب آ با د گیتی جای عشر ت نیست ، د ل بر کن

     مهیا کن بسا ط عیش را د ر عا لم د یگر

    غم خو د را ز د شمن می کنم پنها ن که می دا نم

   زا ند وهم بسی شا دی کند ، ا ین هم غم د یگر

  مگوبا محر ما ن خو یش هم ، را ز د ل خو د را

   که دا رد محرم را ز من و تو ، محرم د یگر

   طوا فی کرد ه ا م گیر د یتمی گر یه ا لو د ه

   که ا ین خو د کعبه ا ی د یگربو د، با ز مزم د یگر.بالا

اخبار * صفحة دری * بازگشت *