نوشته فضل الرحيم رحيم

ميزي گلوله يي مطبو عاتي با چند تن از مسوولين  امور

خبرنگار:- هژده ماه قبل  با ايجاد  اداره دولتي نو شعار  اين بود، که بايد  همه ئ مامورين دوباره  به  کار هاي  خود  مصروف  شوند. که همه  هي ميدان و طي ميدان بادل هاي پر از ارمان ،در جستجوي يک لقمه نان  در ادارات مصروف کار شدند.ولي در اين اواخر  يک سره تنقيض کاري  در تشکيلات اغاز شده علت چيست ؟
مسوولين:- در آغاز کار اداره ئ نوسعي به خرچ داده شد تا افرادي ،بانفوذ،خيشاونددار،قوم دار،چون مايان به صفت  مسوولين امور بر گزيده شوندکه ماشاالله در انتخاب  ونصب  کادر ها يک سرسوزن  هم اشتباه وغلطي وجود نداشت و ندارد. ما شکر خيشاونددار ، قوم دار قابل دقت اينکه سيال دار،شريک دار،مدعي دار ودشمن دار هم هستيم،يک گپ مشهور است که مي گويند*اگر خيرت به خيشاونداند ميرسد ديگران را صبر است*
خبر نگار:- نفهميدم  منظور شما از بيان اين ضرب المثل  چيست ؟
مسوولين:- بلي  ما اين ضرب المثل  را به شما چنين تفسير ميکنيم ،ببنيد همان قسمي که گفته امديم ما بنا بر همين با اصل ونصب بودن يعني باداشتن برادران، يازنه ها،خسربره ها،پسران کاکا ،پسران ماما، بچه هاي عمه،بچه هاي خاله، خسر، خشو، خاله خشو ها،عمه خشو ها ،کاکاخسره وماما خسرها که احصائيه اش را  دها مستوفي هم گرفته نمي تواند به مقامات دولتي تکيه زديم  وبا همين ها که در بالا تذکر داديم در طول زندگي سروکار داشتيم ،سروکارداريم وسروکا خواهيم داشت .انها هرکدام شان درهمان روز هاي اول که بوي بر شده بودند که مايان کانديد چوکي هاي حساس هستيم  در مراقبت ورقابت از  يک ديگر چوقه،چوقه وصف،صف  به ديدن ما مي امدند و به گونه ئي از گونه ها ابراز همکاري ميکردند،ما هم قبل ازاينکه  رسما" دراين چوکيهاي بلندبالا مقرر شويم  بطور شفاهي  هرکدام انها را دراين شعبه وان شعبه ،اين دفتر وان دفتر مقرر کرديم .بخت وطالع باما ياري کرد وچوکيها نصيب ما شد وما هم به قول خود وفا کرديم  اگر  به  قول خود وفا نمي کرديم  مي فهميد روزگار ماروزگار گلي بود بايد از رفتن به خانه براي هميش صرف نظر مي کرديم و خود را هشت  ميخه  در چوکيها مي چسپانديم ومجاور دفتر مي شديم.
خبرنگار:- حالا اين طور نيست؟
مسوولين:- ني،بابا در اينده  سر ما مثل منار جاده ئ ميوند پيش  خويش وخويشاوندان ما بلنداست،راستي  گپ سره تنقيض کاري بود، بلي تنقيض کاري بايد  شفاف بگويم که بودجه منظور شده به ادارات ما از جانب  دولت  کفايت تاديه معاشات همين ترکيب را مي کند از ان در بالا تذکر به عمل اورديم وحتي از بودجه ئ سال اينده قرض گرفتيم  موبل وفرنيچر لوکس خارجي ،تلويزيون، ويديو ،ديش آنتن،  تيلفونهاي سيار به تک،تک اعضاي خانواده هاي  خريداري کرديم و موتر ها را هم نو جديد وکاغذ پيچ مطابق مودل سال اينده  خريداري کرديم  مي فهميد چرا ؟ زيرا  ما علاوه از قوم داري، خيش داري ،سيال دارو شريک دار هم هستيم اگر يک سيال وشريک ما به منزل ويا دفتر ما قدم گزارد بايد که چشمانش بسوزد ودل اش در بگيرد*سيال اگر ازسيال پس ماند بيني اش از بريدن است* شما خود قضاوت کنيد برادررا که پول نباشد مامور ناشناخته شده وبي کس گوي چه ميکندو چه چه کار دارد از صبح صادق تا شامي گاو کم در دفاتر ما بنيشيند.اين  است علت پوز گنده ئ تنقيض کاري در تشکيلات.
خبرنگار:-بعضي از شما ها به تحقير،توهين،لت وکوب وحتي به به حبس خبرنگاران مبادرت مي ورزيد ،علت چيست وچرا اين کار را مي کنيد؟
مسوولين:- شما ميدانيد  با لت وکوب کردن وتهديد کردن خبرنگاران ما قدرت دولت را به نمايش مي گزاريم ، زيرا با تهديد،تحقير، لت وکوب  خبر نگاران  مردم زودتر وبلا درنگ از بد قهر بودن و بااتوريته بودن ما اگاه مي شوند،از جانبي ديگر اين يک امر معمولي است ما مراجعين و حتي مامورين بي واسطه را لت وکوب ،تهديد وتحقير ميکنيم،تاباشد دوستان ما عبرت بگيرند، مردم بترسند، ودشمنان دولت  پند بگيرند .

تغيير
     
   سالها قبل ممکن هريک از شما ها ،بار هاويا چندين بار غرض نوش جان کردن کباب،کرائي،منتو، تندوري، قابلي، دوپيازه وغيره به رستورانت هاي شهر کابل تشريف برده باشيدو من يقين کامل دارم که  آن خاطره ها هنوز هم درشکم هاي تان باقي وجاويدان است. ديکور وديزاين  سالون رستورانت ها هم به ياد تان مانده که با عکس هايی از ستاره هاي سينماي  هند  ترتيب وتزين  گرديده بود، متوجه شده بوديد که اين عکس ها درست بالاي  سر ميز ها آويخته شده بود،علاوه از اينکه شکل تزين رستورانت  را برجسته مي ساخت هرعکس براي پيشخدمت  ها ويا به اصطلاح پا ي دو ها يک نقطه نيرنگي بود. به گونه مثال اگر شما در ميزيي زير عکس  درمندر غرض صرف غذا  اخذ موقع مي کرديد، پاي دو بعداز گرفتن فرمايش شما با صداي بلند صدا ميزد، يک قابلي  زيرعکس درمندر،اين خود براي اجرا کنده ئ فرمايش شما مفهوم انرا داشت  که فرمايش قابلي  را کسي داده که زير عکس  درمندر نشسته است.از اينکه بگزريم موسيقي هندي،غلغله وسروصدا،شوروهلهله ئي عابرين و دست فروشان  ووسايط نقليه  هم خو ب به ياد تان است، ايا در بين  اين صدا ها صداي نا خراش ونا تراش  پاي دو  ها هم  به  ياد  تان مانده ،هنگاميکه  مشتريان غذاي خود را صرف  کرده بودند و در مقابل دخل حاضر به پرداخت  پول مي شدند که نااگاه  وبي خبر يک نام نواز طرف  پاي دو ها که دفعآ از قاموس  لغات خود بي اختيار مي کشيدندو با جسارت تمام نثار مشتريان  مي کردند به گونه ء مثال:
قره قلي دبل است، لنگي يک کرائي، کوباي يک تندوري، حاجي يک قيمه ، زيره ئي يک کرائي، جوره ئي يک قابلي ويک قبرغه، پتويک شامي ويک چاي وغيره وغيره...
ولي حالا اگر شما به رستورانت هاي شهر کابل تشريف ببريد يک تغير کلي را ملاحظه مي کنيد وآن اينکه  مشتريان جوقه،جوقه ودسته، دسته بيشتراز آن سالها  غرض صرف غذا به رستورانت ها مي آيند ولي رستورانت ها نه ان چهره خود را دارند بلکه  زياد شباهت به طعام  خانه عسکري داردوجالب اينکه  صداي پاي دو هم از يک تغير ديگر  دم به دم وبلاوقفه  خبر ميدهد آن اينکه:  پلنگي يک کرائي يک قورمه، واسکت ئي چريکي دو کباب ، کله شينکوف دپچيک قاط يک قابلي ودو قيمه، راکت اندازدومنتوويک پاچه، پيکا دو گرده، يک کرائي ويک تندوري، کله کوف دو قابلي وسه کباب وسيصدوسيبور يک قابلي ويک چاي سبز.

اخبار روز
      درهمين نزديکي ها مسابقه پهلواني که معمولا در هرفصل سال بخاطر تغيرات تشکيلاتي در مقامات بلند پايه وزارت دفاع بين تيم هاي  اين طرف وان طرف براه انداخته ميشود ،داير گرديده بود.نتيجه مسابقه از طرف هيت ژوري چنين اعلان گرديد:
   مسابقه يکه بخاطر تغيرات تشکيلا تي براه انداخته شده بود،بعداز درخشش فعال هردو تيم  که همراه با غالمغال ،گيرو دار،خاک بادوطعنه زدن ها بود در فضاي که از قيل وقال زياد هر دو طرف صداي يک ديگر را نمي شنيدند،بالاخره با قبول اينکه اين تغيرات نه در سطح تشکيلا تي مقاماتي بلندپايه آن وزارت بلکه در ديکوروديزاين دفاترئ مقامات بالا، که موبل وفرنيچر سابقه با موبل وفرنيچرو مفروشات قيمتي عوض شود به پايان رسيد.تيم اين طرف برنده وتيم آن طرف مغلوب موقت اعلان گرديد نتيجه مسابقه با نااميدي ممتدودل سردي پرشورئ تماشاچيان استقبال گرديد.

      قرار بود سنگ تهداب يک باب مکتب  دريکي ازنواحي شهر کابل که قبلآ سروي وتثبيت گرديده بود، از طرف مقامات عالرتبه دولتي به اشتراک نمايندگان کورد ديپلوماتيک مقيم کابل ونمايندگاني ،نمايندگي هاي کمک هاي بشري به افغانستان گزاشته شود. حين رسيدن مقامات و مهمانان خارجي به محل ،مشاهده گرديد که ساحه مذکور با استفاده از تاريکي شب وباريکي اوضاع از طرف قوماندان چکه چور به همکاري قوماندان زور خان ،فتح وبه تصرف در امده است.هيت هنوز مصروف  بررسي و گفت وگو در محل بودند که از دور،دور سياهي لشکري  مسلح باسلا حهاي خفيف وثقيل با شتاب زدگي به سوي شان در حرکت اند،هيت ومهمانان باديدن اين وضع دست و پاچه شدند،صرف مجال ان را يافتند تادر يکي از موتر هاي لاري مربوط به انجيو ها پايدان کشال خودرا به قومانداني ايساف برسانند.دراين حادثه قرار اظهارت اشتراک کنندگان به کسي اسيب جاني نرسيده ولي اسيب مالي ازاين قراراست:
چند عراده موترهاي لوکس،چندين عينک،چندين لنگ بوت،چپلي وجراب، چند قاب ساعت، تيلفونهاي سياروغيره وغيره ازهيت  ومهمانان حين فرار درمحل به جا مانده است،که استرداد اين چيزها از قوماندانان مذکور به علت مصلحت هاي موجود به پروسه ئ نوسازي کشورلطمه ميزند.

      وزارت مخابرات طي صدوري اعلاميه از هموطنان مقيم خارج از کشوربا ادب توقع برده است که حين ارسال پارسل هاي شان  به داخل کشور بالاي پارسل هاي خود مارک خطر مرگ را نصب نموده وبنويسند که پارسل هذا حاوي مواد زهري خطر ناک است،تا بدينوسيله از سرقت،لادرک شدن ومفقودالاثر شدن بموقع  پارسل هاي شان در شعبات  چک وکنترول وزارت مخابرات جلوگيري شود.

     پيش بيني وضع جوي نظامي کشور درطول چند ماه اينده ازاين قراراست:اسمان سرتاسر کشورابرالودازگردوغبار جنگ بوده وهر ان  احتمال  ريزش  باران شديد مصيبت اسامرمي هاي خوردوکلان همراه با رعدوبرق توپخانه،تانک وراکت بر سر هاي نازنين  شما وجود دارد.لطفآ حين خروچ از کلبه  هاي تان واسکت زرهي وکلاه هاي ضد مرمي تانرا فراموش نکنيد.
            از قلم  فضل الرحيم رحيم

 

  طـــــــــــنــــــــــــز
 
 


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت