عمر قاسمي از كابل

گرگان را فرا موش نكنيد كه درنده اند:

چندي قبل در رسانه هاي خبري بخاطر آزادي ملا متوكل از زندان بگرام سرو صدا ها بود كه هيچكس آنرا باور نميكرد تا اينكه به حقيقت پيوسته و آن اشتباه عملي گرديد . اما حالا شنيده ميشود كه بر اين ملا قاتل وزير خارجه رژيم مزدور طالبان وزارت پيشنهاد ميشود اگر چنان باشد واقعاً كه اين خدمت دولتمردان ما و همكاران خارجي شان را مردم و تاريخ و كسانيكه بخاطر نابودي شان بهترين فرزندان خود را از دست داده اند فراموش نخواهند كرد.

بايد دانسته باشند زمام داران اين كشور كه آزادي افغانستان به آساني از چنگال دشمنان اش بدست نيامده است بلكه هزاران قرباني داده شده و سالها مقاومت صورت گرفته تا آزادي دوباره اين كشور بدست آيد .

اما شما ؟

جاي تاسف است ميشنويم كه به قاتلين اين ملت بيچاره و ستم ديده ترحم و عفو صورت ميگيرد جاي هزار افسوس است كه بر خون و آرمان شهداي ما پاهاي كثيف مانده ميشود آيا شما به خداوند و روز باز پرس ايمان داريد يا اينكه در آن هم همين سياست اشتباه تان را پيش ميگيريد . بايد بدانيد كه شما جوابگو به فرزندان شهدا هستيد شما جوابگو به هزاران مادر و پدر بي فرزند و به هزاران خانم بيوه ميباشيد آيا ميدانيد كه آنها بخاطر از دست دادن عزيزان خود فردا از شما پرسان خواهند كرد اگر خدا رحم كرد و شما قبل از پرسان درگذشتيد و يا از قضا رفتيد و فرار كرديد در پيش خداوند چه جواب خواهيد گفت .

هيچ وقت اين خدمت بزرگ  شما را نسل در نسل افغانستان فراموش نميكند و شما را منحيث يك نابغه سياسي و مدافع مظلومين اين كشور به آينده گان خود معرفي خواهند كرد ..

اگر شما ميخواستيد با اين گروه مزدور ئيكه همه گرگ اند پير جوان بنياد گرا و معتدل ندارد اتحاد كنيد تا برسر مردم دوباره كيبل شلاق دست بريدن و اعدام را بياوريد چرا سالهاعليه اشغال گران تروريزم و بنيادگرائي جنگ نموديد .  موافقت نامه بن پس چه بود استقبال عساكر بيگانه براي چه صورت گرفت مردم را گول نزنيد همه ميدانند كه به خطا ميرويد اما باز هم خود تان نيز دانسته آنرا ادامه ميدهيد بيائيد بخاطر چند روز زندگي به سرنوشت اين ملت بازي نشود بيائيد به وعده هاي خود وفا كنيد كه هميشه داد از خدمت به مردم ميزديد اين خدمت نيست كه دشمن را بدست خود به داخل خانه راهنمائي مينمائيد .  جاي متوكل را اگر پيدا كرده نميتوانيد ببريد اش در دشت هاي ليلي و بگوا بالاي دوازده هزار نفريكه اين معتدلان آنهارا نابود كردند ببريد اش بالاي قبر هزاران شهيديكه بدستور شما در مقابل اين گروه قاتل استاده گي و مقاومت نموده تا جان خود را فدا كردند ببريد اش بالاي خانه ها و باغهاي كه در شمالي و شمال افغانستان سوختانده و ريشه كن گرديده است ببريد اش بالاي قبر شهيد احمد شاه مسعود بزرگ ببريد اش بالاي قبر شهيد عبدالحق كه ما نند احمد شاه مسعود شهيد در آخريد روز هاي آزادي خود را قرباني كرد يا بدست آن مادران و خواهراني بدهيد اش كه بار ها شلاق پيروان اين نامسلمان معتدل و وطنفروش را خورده اند يا بدهيد اش بدست آن مردانيكه كه بار ها بخاطر حيله هاي مانند ريش لوي الحمد و بررسي ........  هزاران افسوس بر شما كه نميدانيد كه با او چه بر خوردي صورت گيرد حالا معلوم شد كه به اين حكومت داران معلم ضرورت است تا درس را از صنف اول برايتان شروع كند  .

وعده شما بر مردم اين است كه  حكومت تان عدالت و امنيت راتأمين ميكند آيا اين است امنيت و اين است عدالت كه قاتلين مردم را بر مردم دوباره حاكم سازيد خود بگوئيد اين راه كه ميرويد به پاكستان است يا به باز سازي و آرامي افغانستان آرام آزاد و مقتدر اين اشتباهي است كه بايد در قسمت خود تان با هوشياري برخورد كنيد ندهيد دست مردم را بدست آدم فروشان قرن ندهيد دست مردم را بدست قاتلين شان بجاي مجازات مكافات ندهيد كه درآينده نزديك فرد فرد تان در زندان هاي اين گروه خواهيد بود اگر قبول نداريد به آمدن شان در روز هاي اول فكر كنيد كه چند نفر بودن كه در همان روز ها بنا به هدايت باداران شان همين اعتدال امنيت عدالت شعار شان بود اما بعد از تصرف اضافتر از سه حصه افغانستان تغير كرد از هيچ نوع ظلم بر ملت دريغ نكرد ند و حتي از اوامر باداران خود نيز گاهي سر كشي ميكردند تا سبب نابودي شان گرديد . و حالا كه دوباره تجديد پيمان نمودند دوباره بنام معتدل به بازار عرضه ميشوند ..

 يا تاريخ اسرائيل و فلسطين را بخوانيد مانند همين گروه ظالم از كجا به كجا رسيده است كه حال صاحب خانه در خانه خود راه ندارد . و شما هم اين فكر را بر سر داشته باشيد آينده شما نيز همان خواهد بود ..

براي متوكل و ياران ظالم شان سنگسار در انظار مردم بهترين پاداش است كه برايشان بايد تعين شود چرا مسلمانيكه قتل كند جزايش قصاص است اما نسبت خيانت به افغانستان ظلم به ملت افغانستان و صد ها جنايت ديگر خود و پيروان شان بايد كه سنگسار شوند تا بر ديگران پند باشد . اما  شما لطف خداوند همه شرايط دين اسلام را ميدانيد و هر كدام الماري هاي پراز  كتاب نا خوانده داريد اين مسائل برايتان روشن است با قاتل ظالم خائن و مرتجع چه صورت گيرد ..

كسانيكه بر مردم ما جفا كردن بيدادكردند بايد كه تقدير نشوند بخاطر وطن فروشي و بي ناموسي شان آنها را بايد مجازات كرد  شما كه محكمه داريد قضا داريد نميشود كه به آنها معرفي شان كنيد تا جزاي كسيكه بنام اسلام و دين خدا بر مردم ظلم كرده است و تنفر جهانيانرا بر نام پاك طالب و عالم بشكل باورد نكردني آن تحريك نموده است حال هر كسيكه ريش بلندتر داشته باشد مردم مان ديگر كشور هائيكه تنها نام اين قصابان را شنيده اند فكر ميكنند كه هر ريش دار كلاه دار تروريست است و با او چنان بر خورد ميشود كه گويا از دشمنان شان ديرينه شان باشد چهره مسلمانان را در جهان ظالم خشن و آدم كش معرفي كردند .

شما كه ميخواهيد افغانستان را بطرف آزادي و ديموكراسي ببريد.  كيبل شلاق ظلم برمردم و خيانت به وطن را مردود ميشماريد حقوق زن مرد را مساوي ميدانيد خانمها را در همه عرصه هاي زندگي ميگوئيد كه بايد با مرد ها همكار باشند كار كنند تحصيل كنند آن شرارت پيشگان در اين صورت مخالف اند پس بايد دوباره دوران جهالت را دنبال كرد تا معتدلان نام نهاد و باداران قاتل شان خفه نشوند اينكه بر ملت چه خواهد واقع شد خدا ميداند ..

در اين قسمت فكر ميكنم كه شما كلمه آزادي را اشتباه گرفته باشيد اين آزادي نيست كه گرگ را چوپان بگيريد و گوسفندانيكه هيچ نوع وسيله دفاعي ندارند تا در مقابل درندگان از خود دفاع كنند به او بسپاريد و خود بخاطري راحتي از دور نظاره گر آن صحنه هاي دلخراش باشيد كه قبلاً هم بوديد اينبار چنان نخواهد بود و شايد كه خود در آن آتش نيز بسوزيد اما حيف بر اين كه دشمن آنقدر شما را فريب داده و ميدهد تان آنقدر در زندگي شبانه روزي شخصي غرق شده ايد تا زمانيكه  پايتان به سنگ نخورد تا سالهاي ديگر هم متوجه آن نخواهيد شد ..

حالا كجاست آن قهرمان ملي شهيد احمد شاه مسعود كه تصميم و پلانهاي دشمنان خارجي و داخلي مردم مظلوم ما را قبل از عمل در نطفه خثا كند و از يتيم فقير بيوه و آوارگان اين كشور دفاع نموده و تا قرباني جان خود استاده شود . واقعاً جاي او خالي است و تا ابد خالي خواهد بود حالا معلوم ميشود حرفهائيكه چندي قبل گفته ميشد و ميشود مانند راه مسعود راه ماست ما راه او را ادامه ميدهيم  و انتقام خون او وشهداي ديگر را از عاملين اش ميگيريم تنها بخاطر اين بوده كه در چشم مردم خاك بزنيد و بس راه تان راه خود تان است شهدا را بدنام نسازيد كه گناه كبيره است تا بر خون و آرمان شان خيانت نشود در حاليكه فعلاً به زور و قدرت خون آنها حكومت ميكنيد .

كجا كاري كند عاقل كه بار آرد پشيماني

اميد كه به مردم توجه داشته باشيد تا به قدرت :

 

عمر كابل

13/8/1382

 

خالص با فتواي ناخالص و ياخدمت بموقع به بيگانه: 

در اخبار  صبح پنجشنبه سايت آريائي خواندم كه مولوي محمد يونس خالص اعلان جهاد را در مقابل عساكر بيگانه در افغانستان نموده است. صد حيف به اين موسفيد كه در اخير عمر خود ميمرد اما بي ايمان :

آيا علمائيكه چند روز قبل بخاطر همين مسئله كه باداران همين مولوي  حالا اعلان جهاد كرده است در پاكستان فتواي قصابي قبلي خود رابي اساس و بي معني اعلان نكردند و همچنان علما ئيكه در كابل جمع شده بودند و بخاطر همان فتواي جهاد روز ها بحث و مشاجره نمودند تا فتواي شان براي رد همان فتواي قصابي اعلان شد نسبت به اين مولوي  علميت شان پائين بود ؟  آيا آنها علماي ديني نبودند؟ يا آنها به تحريك و هدايت باداران اين مولوي تشكيل شده بودند تا هر وقتيكه خواسته باشند دوباره فتوا بدهند يا فتوا هم مانند تنظيم ها قبلاً صادر شده شان بدون شرايط و اساس اعلان كنند . يا افغانستان را بازار قصه خواني فكر ميكنند ..

اي مولوي محترم ! درکدام گوشه افتاده ای كه نميبيني مردم اين مملكت از دست هم پيمانان و حاميان شرير تان در چه بلاي مواجه اند. بايد كه بداني مردم ما به كسي ضرورت دارد كه دست شان را بگيرد واز شر شما ظالمان نجات شان بدهند ..

چرادرعوض اعلان جهاد اعلان همكاري با دولت را نميدهي تا خداوند بر تو رحم كند در حاليكه ميدانم از پا مانده و مانند لادسپيگر بدون مصرف درخدمت باداراني قرار داشته و داريد. اما بايد كه مردم بدانند كجا است آن نيروي زميني و هواي  شما. شما كه همه را از هم پاشانديد ، همه تانك ها و طياره ها را منفجر نموده به پاكستان فروختيد نميدانم به كدام چشم فتوا ميدهيد آيا شما ميدانيد كه در طول 23 سال كدام خدمتي از دست تان به اين مملكت سر زده باشد ؟  آيا بياد داريد كه در اين مملكت قبلا مردم اش آزاد زندگي ميكرد و فريب كسي را نميخورد اگر پشتو و فارسي را بلد نباشي تاريخ افغانستان به زبان اردو هم چاپ شده است آنرا بخوان اگر مشكل در خواندن داري چون آخر عمر است شايد كه بخت ياري نكند و چشمان تان هرچند كه سفيد بود و ممکن از ديد مانده باشد ولی ميشود كه نواسه ها را از خارج كه به پول خدمات قبلي بشكل غير قانوني (قاچاق) فرستاده  بوديد دوباره بخواهيد تا بيايند و برايتان در صورتيكه به زبان شما بلد باشند بخوانند و شما جناب عالي بشنويد :

آيا چند گرفتي يا چه وعده هااز طرف دشمنان اين كشور برايتان داده شده كه فتواي پوچ خويش را اعلان كردي ؟

اي مولوي محترم لطفاً دست از سر اين ملت بيچاره بردار حالا نه دارائي دنيا بدرد تان ميخورد و نه زندگي . گرچه اجل سرگردان دنبال همه است اما شما را جديد تر شايد كه تعقيب كند چون تاريخ خودتان چند سال است كه گذشته است . اين پاكستان است كه اجناس تقلبي و تاريخ گذشته خود را جديد گفته بالا مردم ميفروشد اما حالا همه ميدانند . گفته بودند كه ( بهر طرزي كه خواهی جامه ..... ) شما را كه همه ميشناسند  و من شما را بار ها از نزديك ديده ام آنقدر عالم نيستيد كه فتوا بدهيد و به فتواي علماي افغانستان پشت پا بزنيد و همه رنج درد ملت را فقط به خاطر خدمت به بيگانه ها در نظر نداشته باشيد ..

مولوي عزيز تو كه حالا تقريباً پايت لب گور است ديگر دنبال چه ميباشي ؟ بايد تو در خير انديشي و خير خواهي به اين ملتيكه سالها شما آنرا رنج داديد بگذاريد هر كسيكه ميتواند آرامي بر اين ملت بياورد مزاحمت نكنيد .  تو كه حال فتواي جهاد را عليه عساكر بيگانه ميدهي و قتيكه عساكر بيگانه در كشور نبود و رباني رئيس دولت بود حكمتيار به دستور همان بادار مشترك تان روزانه هزاران راكت را بالاي مردم پرتاب ميكرد كجابودي  ؟  و همچنان بعد از آن كه  طالبان به فتواي آي اس آي بالاي حكومتيكه خود تان در پاكستان پيش باداران قاتل تان اساس آنرا گذاشته بوديد حمله كردند چرا اين فتوا را نداديد كه بالاي حكومت مجاهدين حمله نميكردند مردم بيگناه را راكت باران نميكردند.   جنگ بين مسلمانان صورت نميگرفت و دشمن هم از آن فرصت استفاده نميكرد و عساكر بيگانه را هم ما استقبال نميكرديم . كجابودي در مدرسه اكوره ختك درس ميخواندي تا مفتي شوي تا بتواني بخاطر خوش نمودن آنها فتوا بدهي  يا اينكه اين صفحه فتوا را حالا خوانديد و يا در آنوقت برايتان از طرف باداران پاكستاني تان الهامي داده نشده بود تا شما به آن عمل ميكرديد ؟  اکنون خواست ملت بيچاره هم همين است كه از خارج به آنها مزا حمت نكرده و از اين بيشتر تباهي را دامن نزنيد تا خدا بر شما رحم كند و از گناهان تان در گذر شود .  در اخير عمر نشود بدون ايمان كه از داشتن  آن همه به شما مشکوک اند ،  چشم سفيد را از اين دنيا بپوشي ..

گرچند كه شاعري گفته است :

به سياه دل چه ............

نرود ميخ آهني ...........

اگر گستاخي نشده باشد بقيه را دوستان ميتوانند تكميل كنند ................

با احترام دوباره

عمر كابل

31/10/2003


خطائيكه دوباره بر ملت بيچاره تحميل ميشود

در اين روز ها حرف هاي شنيده ميشود كه قابل باور انسان صاحب عقل به هيچ وجه نمي باشد ..

چند روز قبل در روز نامه ها خوانديم  و از شبكه هاي خبري شنيديم كه گويا وزير خارجه اسبق رژيم سفاك و قاتل گروه تروريست طالبان  را آزاد كردن روز بعد آن از طريق همين روز نامه ها و شبكه ها دوباره رد شد .. اما بعد از يكي دو روز دو باره نه تنها از آزادي اين تروريست ياد شد  بلكه از ميانجيگري او نيز خبر ها در رسانه ها به نشر ميرسد كه گويا بين طالبان بنياد گرا و معتدل فرقيكه قايل شده اند او كار ميكند فكر ميكنم كه اينبار اين خطا همه را غرق خواهد كرد ..

بايد خدمت دولتمردان فعلي افغانستان و كشور هايكه در بقدرت رسيدن ايشان و سرنگوني آن رژيم ظالم و همدستان تروريست شان كمك كرده ياد آور شد اگر ايشان و افكار بيشرمانه شان و ظلم استبداد شان با شكنجه هاي بيرحمانه شان قابل تحمل بود چرا اينقدر كشت خون را بر مردم ما روا داشتن و هزاران عسكر بيگانه را استقبال كنان به كشور دعوت كرديم و همه روزه در گسترش شان به ولايات از اين كشور و آن كشور توقع ميكنيم در حاليكه مليون ها مهاجر و هزاران شهيد بخاطر بيرون راندن همين عساكر بيگانه و مستعمره شدن همين كشور بود كه نثار شده  .

اگر گوش هاي تان بخاطر حفظ چند روزه قدرت نمي شنود چشمان تان نمي بيند بايد به آينده خود تان حد اقل  فكر كنيد كه كجا در انتظار تان است گوانتانامو يا كوه هاي افغانستان فكر ميكنم اينبار نه احمد شاه مسعود است كه استاده گي كند و خون خود را بخاطر وطن بريزد و نه آن مردميكه با او استاده گي كردند تا دست شما را گرفتند .

سر دمداران محترم علت در كجا است در حاليكه شما بر كرسي قدرت نشسته ايد و دم از نابودي آن گروه ميزنيد اما كسانيكه شما را كمك كردند و كمك ميكنند  به دعوت آن گروهي كه تا ديروز تروريست بودهزاران نفر بخاطر نابود شان فدا شد حال آستين بلند كرده و با آنها دست دوستي ميدهد و اين نام را بر آنها ميگزادند كه بنيادگرا و معتدل در حاليكه گرگ همه يك رنگ بوده و همچنان اگر كمي دقيق شويم ميبينيم كي دوباره دست بر دست شان داده و كي از آنها پشتيباني ميكند و همه روزه آمريكا را مجبور ميسازد تا با آنها كنار بيايد همان پاكستاني است كه خنجر اش در دست بيست سه سال بر فرق اين ملت كوبيده و هنوز هم دل شان بالاي اين كشور آنقدر كوفتي است كه همه روزه دوباره خود را توسط همين گروه تروريست وديگر افراد خود فروخته بر ضربات آينده نيز آماده ميسازد ومي خواهد كه توسط اين گروه بدنام و تروريست هاي همدست شان يك همسايه مزدور در كنار داشته باشد در حاليكه در شان اين ملت چنان نبوده اگر ميبود با اتحاد شوري آن معامله را ميكرد البته بشكل درست تر آن  .

همه بايد بدانيم و خود را در كوچه حسن چپ نزنيم ..

آيا هنوز به شما معلو نشده ! اگر چنان نباشد در حاليكه اين كشور بار ها آزادي خود را به خون بهترين فرزندان خود بدست آورده  اما كشوريكه گرفتن استقلال اش آنقدر تازه است كه بياد همه ملت ما ميباشد خواهان اين ميشه كه اردوي ملي كه ضامن وحدت ملي و تماميت ارضي اين كشور است بايد چند هزاري محدود باشد چرا ؟ به آنها ارتباط اين مسله در چيست ؟ بخاطريكه يك همسايه قدرتمند و مستقل برايشان قابل تحمل نيست ..

ديده درايي آنها كه جديد نيست هميشه بوده بيست و سه سال اين ملت را بنام اسلام و شريعت محمدي ساخت خودشان توسط همان ملا فضل الرحمن و سميع الحق و پيروان شان بخصوص در دوران حكومت مجاهدين و بعد آن دوره سياه و بدنام همين طالبان و حمكمتيار برسر ما هزاران راكت را ريختن  اما حالا بايد كه ما هوشيار باشيم وگر نه دوباره همان وضيعت سال هاي قبل بر ما تحميل خواهد شد. پاكستان همه منافع خود را در كشمكش هاي داخلي افغانستان ميبيند و گر نه تاريخ چند سال قبل پاكستان را همه ميدانيم چه بود .

آيا اينها را همه در خطا سياسي نابلدي در سياست ويا گذشت حساب ميكنيد يا اينكه بازي به سرنوست مردم مظلوم :

 

همچنان چند روز قبل شاهد يك سرو صداي ديگري بوديم كه گويا كمونست ها در افغانستان دو باره ميخواهد تشكيلات خود را سامان بدهند و بعد از اولين نشست حزب متحد ملي اين سرو صدا به جنگ لفظي بدل شد تا اينكه از طرف ستره محكمه و وزارت عدليه هم ضديت حكومت را شنيديم و همچنان تا جايكه گفته ميشد ممنوع هم اعلان شد چرا ؟

ما قضاوت را بايد به مردم بگزاريم مردم ما نه از كساني خوش هستند و دلي خوش دارند كه بهترين فرزندان شان در را زندانها سالها را سپري كردند و نه از كساني خوش ميباشند كه پدران برادران و خواهران شان را در پلوگون ها  گلوله باران نموده و به زير چين تانك ها و بلدوزر ها كردند و همچنان نه از كسانيكه به مردم رقص مرده  روغن داغ  سربريدن ها هزاران جوان و پير را داخل كانتينر ها انداخته از گرما و نبود اگسيجن جان شان را از دست دادند خوش ميباشند به نا حق به خود چرا درد سر پيدا ميكنيد اگر شما كار را به درستي انجام دهيد اين افراد از تشكيل دادن حزب هاي شان خجالت خواهند شد و بهمكاري شما خواهند شتافت و اگر به همين راهي كه روان هستيد ادامه داده شود خدا ميداند كه از نفوذ افغانستان تنظيم هاي توليد پاكستان و كابل بيشتر خواهند شد . و همچنان اين نكته را نبايد فراموش نمود كه بين طالبان و كمونستهاي افغانستان تنها همين فرق وجود داشته كه طالبان از نام مسلمان بودن و شرعيت محمدي استفاده كردند كه باعث بد نامي اسلام و مسلمانان در جهان شد اما كمونستهاي بيچاره همين چال را ياد نداشتن كه باعث بد نامي خود حزب افكار شان در افغانستان  و انفجار مركز حزب كمونست در كرملين شد اگر شما در تحمل طالبان مشكل نداريد و آنها را ميپذيرد پس در وجود حزب ديمكراتيك و يا كمونيستها چرا ناله و فرياد ميزنيد .  اگر چنان نباشد  بعد اش را خود تان تكميل كنيد ..

 

با احترام به همه دوستان

عمر قاسمي از كابل

1/8/1382


آيا شاهي را تمديد ميكنند ؟

يا اينكه در چشم مردم دوباره خاك ميزنند :

دوستان عزيز خدمت تان بعرض بايد برسانم كه جهان امروز در توليدات مود روز دونق بيشتري را بخود بخشيده است كه در افغانستان همچنان نسبت با لا بودن سطح فرهنگ اين تشكل بخوبي خود به پيش ميرود اما فرقيكه دارد آنقدر بزرگ نيست ان هم اينكه همه كشور ها داراي افراد با دانش و متخصص ميباشند كه در رشد و توسعه مملكت خود بدون در نظر داشت زبان مليت مذهب و غيره پهلوي هم قرار داشته شب و روز خدمت مردم و مملكت را بدوش خود ميكشند اما در وطن ما كه از توليد خود را عقب نمانده و فرق اش اين است كه متخصصين و دانشمندان ما كه بعد از سال ها مهاجرت فرصت پيدا كردند تا به وطن باز گردند كه آنهم به همت دليرمردان پابرهنه اين فرصت برايشان پيداشت حالا كه آمده اند بدون اينكه در ترميم و اعمار مجدد اين كشور بكوشند بدون اينكه در كوشش اين باشند تا مردم زحمت ديده و شهيد داده را كه بهترين فرزندان خود را براي بدست آوردن آزادي از كشور ها خود فروخته قرباني داده اند همصدا شوند در توليد حزب و پارت هاي كور كورانه شروع كردند اگر خواسته باشند به مرد ميكه هميشه قرباني اين خواسته ها شده اند و از احساسات پاك شان استفاده ها شده خدمت كنند چرا پوست هاي دولتي خود را ترك ميكنند در حاليكه معاشات و مكافات شان از طرف كسانيكه آنها را فرستانه به شماره حساب هاي شان در خارج از كشور واريز ميشود. ايشان ديگر از اين مردم چه ميخواهند شايد از خود گزري مردم در قسمت دادن لقب باباي ملت به شاه اسبق خدمات چهل ساله شان را فراموش كرده باشند. چرا نميدانند كه اين ملت قهرمان ديگر توان برداشت كسانيرا كه در چهل سال خدمت شان زره از پيشرفت مملكت ديده نشده و نميشود با كدام چشم دوباره تصميم گرفته اند تا بر چشم اين ملت خاك بزنند. آيا نشنيده اند كه در افغانستان ضرب المثل مشهور است كه ميگويند آزموده را آزمودن خطا است . در حاليكه بدون كدام خجالتي اعلام ميكنند كه ما از پوست هاي دولتي استعفا ميكنيم آيا در آنزمان كه اين حزب جديد قدرت را بدست گيرد همه شاه ميشوند يا اينكه همه نخست وزير خواهند بود ؟ اگر خواسته باشند كار كنند خدمت كنند فرق بين آقاي كرزي و ديگران چه است آيا اين حكومت قانوني نيست ؟ آيا اين حكومت را مردم انتخاب نكرده ؟ اگر ايشان خود مشكل تراش نباشند خود به مردم اين مشكلات را ايجات نكنند و واقعاً خدمت كنند در هر حال ميتوانند به خدمت ادامه بدهند و مردم هم ميبيند كه ايشان در خدمت واقعي مردم ميباشند در حاليكه  سال ها در خارج بودند حالا كه آمده اند و آخرين روز هاي زندگي شان است (پاي شان لب گور ) رسيده در حاليكه در جواني بازي گوشي كردند و خود را خوش گزراندند حالا جبران ميكنند نبايد كه به مردم تركستان را نشان بدهند . ( بازي گوشي در جواني ده جان زدند در پيري )

خواهش من اين است كه نبايد در حاليكه باباي ملت يك موسفيد است و مردم به او احترام ميكنند با عزت و آبروي وي بازي  و احساسات مردم كه ايشان را لقب باباي را داده اند مورد سوال قرار دهند و يا انكه مانند چايسسكو كدام روز ببينيم كه رهبر حزب توسط سنگباران مردم قرباني اين پلان خوانوادگي شود .

مردم افغانستان ديگر آن آرامي را كار ندارند كه مانند كور ديده نتوانند و مانند كر شنيده نتوانند و كسانيكه با رژيم در تماس عادي هم باشند مسئوليت و صلاحيت شان معلوم نباشد بالاي مردم حاكميت داشته باشند از علم دانش صنعت و  اين ملت حالا ديگر رژيم هاي مزدور قبلي را با نامهاي مستعار تمديد نميكند .

بناً  از توليد احزابيكه به مردم هيچ وقت خدمت نكرده صرف نظر كنيم و در آرامي و نابودي احزاب بكوشيم تا باشد افغانستان مانند سالها دفاع مقدس در برابر پلانهاي شوم و توسعه طلبانه  انگليسها روسها با كشور هاي مزدور تازه استقلال يافته يك پارچه بوده و در آينده نيز باشند تا دست خوش تمع و توقع بيجاه نشوند چرا كه اين ملت ساليان متمادي با كيبل لت كوب سربريدن و روغن داغ زندگي را سپري كرده اند حالا بايد كه در آرامي شان كوشاباشيم و بايد كه برايشان خدمت كنيم ما در بيرون از وطن با آنهمه مشكلاتيكه بود بازهم نسبت به انها بهتر زندگي كرديم اميدوارم كه ناله ما به گوش كر بزرگانيكه خواهان خود ميباشند برسد و دست از سر اين ملت بچاره بردارند و بروند بكار هاي خود و به حسابات قبلي شان مصروف شودند ما به آن متخصص ضرورت نداريم كه به ما بجاي صلح و آرامي دوبار رنج و بد بختي بياورد ما توان برداشت همچو دانشمند را نداريم .

والسلام

  عمر كابل


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت