ملک ستیز

یک تولد دیگر...

آذریون از کابل

 

شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر افغانستان به همکاری و کوشش انستیتوت حقوق بشر دنمارک، در شهر کابل شروع به کار نمود. در این شبکه سی وپنج نهاد غیر دولتی که در راستای حقوق بشر و رسانه های گروهی کار میکنند دور هم جمع شده اند. در نخستین مجمع عمومی این شبکه که در شهر کابل راه اندازی گردید نماینده گان موسسات مختلف دولتی، غیر دولتی، بین المللی و شخصیت های مستقل افغانی حضور به هم رسانیدند و در مورد راه های برون رفت از وضعیت نا به سامان حقوق بشر در افغانستان سخن گفتند وطرح هایی را پیشکش کردند.

در آغاز این همایش آقای پرتو نادری نویسنده و شاعر معروف به شرکت کننده گان این همایش شادباش گفت و از ایجاد چتر جدید برای نهاد های جامعه مدنی افغانستان استقبال نمود. سپس آقای ملک ستیز مسوول برنامه های افغانستان در انستیتوت حقوق بشر دنمارک در مورد ضرورت و عوامل حمایت کشور دنمارک از جامعه مدنی افغانستان سخنرانی نموده گفت: انستیتوت حقوق بشر دنمارک از نخستین نهاد هایست که پس از سقوط طالبان به افغانستان پیوست، حمایت و همکاری با کمسیون مستقل حقوق بشر، راه اندازی برنامه های تعلیمی و آموزشی برای تشکلات جامعه مدنی افغانستان، بلند بردن ظرفیت های تخصصی این نهاد ها، تهیه و پخش گذاررشات حقوق بشر از جمله این همکاری هاست. آقای ستیز وعده داد که انستیتوت حقوق بشر دنمارک در مورد بنیه مادی شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر، فرستادن کادر های مجرب و متخصص دنمارکی جهت همکاری با شبکه، تهیه برنامه های کاری، دعوت نمایندگان نهاد های عضو شبکه برای آموزش موازین حقوق بشر در دنمارک، تامین مخارج روتین شبکه و راه اندازی برنامه های مشترک، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان را همکاری مینماید. مظهر صفا و مسرت در آنست که از هزاران قلم وانگشت پیام مشترک  واز هزاران صدا و فریاد کلام مشترک ارایه دهیم .سخنران بعدی درین نشست آقای رهنورد زریاب نوسینده محبوب افغان و مشاور عمومی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. استاد زریاب بر پیشینه انسان دوستانه فرهنگ افغانستان و اهمیت احترام به حقوق انسان در دوران مختلف تاریخ کشور معلومات ارایه نمود. آقای زریاب در ادامه سخنانش بر ضرورت همبستگی و یکپارچگی مبارزین حقوق بشر تاکید کرده واز همکاری انستیتوت حقوق بشر دنمارک ستایش نمود. درین محفل خانم ثریا پرلیکا ریس اتحادیه سراسری زنان افغانستان به نمایندگی از کمیته موسسان گزارشی را ارایه نمود درین گزارش آمده است که نهاد های جامعه مدنی در نخستین همایش مشورتی خویش دو ماه پیش در شهرکابل دو کمیته کاری ایجاد نمودند که یکی کمیته موسسان و دیگری کمسیون رسانه هاست. باری سلام ریس رادیوی صبح بخیر افغانستان به نماینده گی از کمسیون رسانه های گروهی در موردبرنامه های شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در راستای پخش اطلاعات حقوق بشر از طریق رسانه های جمعی صحبت نموده گفت: رادیوی صبح بخیر افغانستان با انستیتوت حقوق بشر دنمارک قرارداد همکاری را به امضا رسانیده که بر طبق آن رادیوی صبح بخیر افغانستان برنامه های هفته وار خویش را در مورد حقوق بشر به دست نشر میسپارد. این بر نامه ها از طریق شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با همکاری رادیوی صبح بخیر افغانستان به دست نشر میرود. هدف از پخش این برنامه ها که در تمام افغانستان قابل دریافت است واز طریق شبکه سراسری رادیو افغانستان نشر میشود، ارایه معلومات لازم برای شهروندان افغانستان از موازین حقوق بشر است. این برنامه ها به شکل میز گرد، مباحثات آزاد، درامه ها و پارچه های ادبی، اخبار و پیام هاو مصاحبه ها به نشر میروند. مجریان این برنامه ها از هنرمندان، نویسنده گان و شعراو متخصصین عرصه حقوق بشر خواهندبود که با زبان ساده و فهما همراه با مثالها، از تخطیهای حقوق بشر و راهای برون رفت از آن صحبت خواهند کرد.  نماینده گان دولت که در راستای حقوق بشر مشغولند ،کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نماینده گان نها های عضو شبکه به سوالات مردم که به گونه مستقیم پخش میشوند، پاسخ خواهند گفت.  بعدا آقای رازق صمدی کمیشنر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانشتان در راستای همکاری کمسیون مستقل حقوق بشر، نقش آن در همکاری با شبکه و هماهنگ سازی برنامه ها سخنانی ارایه نمود.

 آقای عزیز رفیعی مسوول اجتماع جامعه مدنی افغانستان سخنران بعدی این همایش بود، وی گفت تعدد نهاد های مرکزی برا ی جامعه مدنی بیانگر آنست که ما منسجمتر به استقامت جامعه قانون خواهیم رفت آقای رفیعی به اصل برنامه های مشترک و بخاطر استحکام جامعه مدنی تاکید نمودو جامعه مدنی را منبع مهمی برای جامعه دمکراتیک خواند. درین محفل داکتر نیازی به نماینده گی از مجمع فرهنگ و جامعه مدنی صحبت کرده و ظهور شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان را به دست اندر کاران و اعضای آن خیر مقدم و مبارک باد گفت. آقای نیازی بر حساسیت شرایط مو جود مکث نمود و بر نقش تعین کننده جامعه مدنی در امروز و فردای افغانستان صحه گذاشته افزود: حقوق بشر به عنوان ارزش مند ترین پدیده باید حترام شود و مدافعین سرشاری در جامعه داشته باشد، خوشحالیم که امروز یکی ازین مدافعین قد برافراشت. آقای آذریون هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به تفصیلات لازم در مورد برنامه شبکه پرداخت. وی درباره نقش شبکه در هماهنگی با اعضای آن پرداخت و از شرکت کنند گان در کار شبکه سپاسگزاری نمود. در ختم محفل پروفیسر کبیررنجبر اساس نامه شبکه را در محظر مباحثات قرارداد.بحثی گرمی آغاز گردید در ین مباحثات خانم ها؛ سیرن ریس مرکز تعلیاتی حقوق بشر، الاهه سروش، ثریا پرلیکا ریس اتحادیه سراسری زنان، ریدا عظیمی ژونالیست و نطاق رادیووتلوزیون، عزیزه احمدیار مسول شبکه زنان افغان وآقایون عبدرحمان هوتک  ریس مرکز حقوق بشر و محیط زیست، مددزی ریس حقوق بشر وزارت امور داخله، لعل گل ریس کمسیون غیر دولتی حقوق بشر، امینی ریس مرکز تعاون افغانستان، پر تو نادری ریس کلپ قلم ، گلنور بهمن نوسینده و شاعرافغان، استاد مسعود استاد دانشگاه کابل، نظیمی ریس موسسه املبلاد، مایار هم آهنگ کننده موسسه اکبر، بصیر مسوول مرکز عدالت و دموکراسی،انجنیر راشد رستمی ریس موسسه همکاری و انکشاف و ایمل ریس مرکز تعلیمی بخارا وحید وارسته مسول مرکز حمایت مطبوعات،  بر شیوه های کاری شبکه به سوالات و مشاجرات پرداختند که آقایون رهنورد زریاب، کبیر رنجبر و ملک ستیز به جوابات و معلومات بیشتر پرداختند. .   مجمع عمومی شبکه جامعه منی و حقوق بشر افغانستان اعضای هیات اجراییه خویش را که متشکل از سیزده تن است انتخاب نمود و شبکه رسما به کار خویش آغاز نمود.   

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان دفتر مرکزی خویش را در شهر کابل واقع کارته چهار افتتاح نمود. یکی از نخستین گام های عملی  شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر را آغاز برنامه رادیویی حقوق بشر از طریق امواج سراسری رادیو افغانستان تشکیل میدهد که در آن آقایون قسیم اخگر، رازق صمدی، ملک ستیز، باری سلام و سهیل سنجر میز گردی را در باب نقش جامعه مدنی تشکیل داده بودند.این پروگرام ها هفته وار به روز های جمعه در تمام افغانستان وقسمت های از کشور های آسیای مرکزی قابل دریافت است. برنامه بعدی راه اندازی گفتمان میان کاندید های ریاست جمهوری با اعضای شبکه و عده ای از منقدین اموردر شهر کابل است که به نزدیکی  برگزارمیگردد تا کاندید ها برنامه های شانرا در زمینه حقوق بشر برای آینده افغانستان مطرح کنند و صاحب نظران به بررسی آن بپردازند این برنامه ها نیز از طریق رادیو حقوق بشر و سایر رسانه ها به نشر میرود.

عنقریب سمینار تحقیقی و علمی «رسانه های گروهی و حقوق بشر» از طریق این شبکه در شهر کابل راه اندازی میگردد. درین سمینار متخصصین داخلی وخارجی در زمینه نقش رسانه های گروهی در گسترش و انکشاف ذهنی افراد جامعه به بحث می پردازند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان برنامه های وسیع فرهنگی، هنری، اجتماعی و تحلیلی از موازین،شگرد ها و چالش های مرحلوی جریان دموکراسی در افغانستان روی دست  دارد. در آینده نزدیک شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، نشریه اطلاعاتی و آموزشی خویش را به دست نشر میسپارد که شا مل مقا لات، تحلیل ها، طرح هاو نطریات در راستای حقوق بشرو به خصوص حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خواهد بود، هنر، ادبیات، تاریخ و زنده گی معاصر در صفحات این نشریه جا خواهند داشت . شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تمام اندیشه های مفید و فعال نهاد ها که به گونه از اشکال با حقوق بشر و آزادی افکار سر و کار دارند   استقبال نموده واز کارکرد های  شخصیت های فعال، مستقل و منور افغان با دیده محبت نگریسته و آماده هر نوع همکاری میباشد.

 

آدرس تماس در خارج از افغانستان:

ملک ستیز

مسول برنامه های افغانستان

مرکز تحقیفات جهانی و حقوق بشر

انستیتوت حقوق بشر دنمارک - کوپنهاگن

 

Malek Sitez

Project Manager, International Department

Danish Institute for Human Rights (DIHR)

Strandgade - 56 Copenhagen K 1401 Denmark

 Phone: + 45 32 69 88 88 Direct: + 45 32 69 88 12

Mobile: + 45 27 28 29 41    Fax: + 45 32 69 88 00

mms@humanrights.dk  www.humanrights.dk

 

آدرس تماس در شهر کابل:

 آذریون

 هم آهنگ کننده برنامه های شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

Email M Azaryuon [azaryuon@yahoo.com]

تلیفون:  0093079311566

  


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت