لست تمام احزاب سياسی ـــ پی دی اف

 
 
اجلاس کميسيون تدارک و تفاهم  اروپايي طر فداران نهضت ميهني دموکراسي و ترقي افغانستان "نهضت ميهني" تدوير يافت
گرد هم آیی منورین افغان در دنمارک
دفاع از داعیه منورانه افغانستان

پا يـمـرد- مهاجر : ا ژدهــا زنـده ميشـود
فريد سياوش : از شکست تا فروپاشی
محمد آصف خرمی : ملتی که تاریخ خویش را نمی شناسد ، ناچار است آنرا یکبار دیگرتکرار کند
تشکیل شــورای اروپا حزب متحد ملی افغانستان
اکادميسين دستگير پنجشيری : ويژگی ها و اشتباهات « نگاهی به تاريخ ح.د.خ.ا
بيانيه داکتر حبيب منگل درباره دیدگاه هاواهداف نهضت ميهنی
گزارش همايش طرفداران پایه گذاری نهضت ميهني
پيام همايش وسيع طرفداران نهضت فراگير سياسی « نهضت ميهنی
ابلاغيه کنگرهً ملی افغانستان
ويژگی ها و ديدگاههای جنبش جوانان دموکرات افغانستان
اکبر اختری : علومی ها
اکادميسين دستگير پنجشيری : روايت مجلهً توضيحاتی بر کتاب « از موج تا توفان
اوستا : تذکر آخری به جناب يحيی دهمل
يحيی دهمل : پاسخ به مسخرهً دربار
اکادميسين دستگير پنجشيری : روايت مجلهً « دُر دری » دربارهً کنگرهً اول جميعت دموکراتيک خلق
اولين کميتهء کار از سر گيری فعاليت مجدد ح.د.خ.ا(حزب وطن
اوستا : به بهانهً پاسخ به جناب یحيی دهمل
ياسين بيدار : تشکيل حزب متحد ملی افغانستان خواست مردم افغانستان و نياز مبرم زمان است
يحيی دهمل : ابراز نظر پيرامون حزب متحدملی
پيام های جنبش جوانان کنگره ملی
فراخوان جنبش سرتاسری جوانان افغانستان
خطوط فکری نهضت تفاهم
قطعنامه کنفرانس بررسی مسوده قانون اساسی و
خطوط اساسی و اصول تشکيلاتی کنگره ملی افغانستان

ديدگاه هاي نهضت تفاهم
عارف صخره : نهضت ميهنی وواکنشها
داکتر پامير : تنظیمهای مسلح در برابر انتخاب دشوار قرار گرفتند
اکادميسين دستگير پنجشيری : تشکيل جبههٌ متحد ملی ـ دموکراتيک
قطعنامهً در مورد حزب متحد ملی
قانون احزاب سياسی
دوکتور حبيب منگل : تداوم مبارزه ترقی خواهانه و ضرورت پايه گذاری نهضت فراگير سياسی
پيام معلولين و معيوبين حزب متحد ملی در شهر کابل
پيام حزب متحد ملی ا فغانستان عنوانی هموطنان
متن بيانيه اساسی نورالحق علومی درجلسه موسسان حزب متحد ملی
مرامنامه حزب متحد ملی افغانستان
داکتر پامير : حکومت آقای کرزی نه تنها با چالش ها بلکه با آزمايشها نيز روبروست
ابلاغيهً اعضای حزب متحد ملی دراروپا
پيام نهضت تفاهم افغانها در اروپا
فشردهء پيام اکادميسين دستگير پنجشيری بجلسهء شهر مالمو سويدن
اکادمسين دستگير پنجشيری نظریات پیرامون طرح ها
پايه گذاری نهضت فراگير سياسی
جنبش های روشنفكری قرن بيستم افغانستان .3
حل تشکيلات سياسی سراسری در افغانستان .2
1.پیام وحدت

بالا

بازگشت