وی در اواخرماه سپتمبر2001 ( mizan1380) به کمک امریکا و ازبکستان وارد اطراف مزارشریف شد و بکمک نیروهای امریکا د ست به فعالیت نظامی زد. وی در بازگیری مزار و د یگر نقاط سمت شمال نقش بازی کرد.

اکنون وییکی از بازی گران عمده جنگ ویا ثبات سیاسی در افغانستان است. در ماه دسمبر سال 2001 (Jadi 1380) میلادی توسط حامد کرزی بحیث معاون وزیر دفاع تعیین گردید.

وی بتاریخ دهم حمل 1381 از طرف حامد کرزی بحیث نمایندة خاص رئیس ادارة موقت در سمت شمال انتصاب گردید.

Dostom
بالا

بعدی * بازگشت * قبلی