دريابي از كابل

شعارحقوق بشرچراغ سبزاست عليه حقوق بشر

احزاب ،د ولت مردان ، سياست مداران  غرض رسيدن به مقاصد خويش از شعار هاي دلچسپ و رنگارنگ كه در زمان و مكان خوب جا افتد استفاده و تجارت سياسي خويش  را در تسخير اذهان كتله عظيم توده هاي مردم بدون هراس و شرم ادای دين ميكنند، ديری نگذشته از قطبين سوسيالزم و امپريالزم در كشور هاي سوسيالستي پيرو ترند .

اتحاد شوروي سابق كه نصف جهان را در اختيار داشت و زماني هم به سرعت رشد و توسعه داشت شعار ديكتاتوري پرولتاريا ، عدالت اجتماعي ، مساوات و برابري ، محو استثمار فرد از فرد ، محو روابط كپيتالستي ، تسخير جهان وغيره را شعار خو قرار داده بود.  اين شعار خاصتا براي كشور هاي سوم  كم رشد و در حال رشد پرواضح كه خيلي هم خوب جا داشت ،  زيرا اكثريت مطق مردم  چنين كشورها  در تنور فقر، تنگ دستي، بي عدالتي و ظلم هاي  ناروا  ميسوختند و ميسوزند  اين مردم مظلوم جفا و جور را با گوشت ، پوست و استخوان خويش هر لحظه لمس ميكردند ولي سعادت و عدالت اجتماعي را از كتاب ها و داستان هاي دنباله دا ر صاحبان سياست و تجاران سياسي  مي بويدند  افکار و روان هاي ناشاد خويش را تسلي ميدادند و در راه رسيدن به هدف  هزاران هزاران جان شرين قربان و قرباني شدند ولي امروز نه بازمانده اش و نه هم از خودش يادي وجود دارد. خوشا به حال کسانيکه در پرتو چنين شعارها به اهداف شان نايل و صاحب همه چيز جز از شرافت و عفت شدند.

خوب احساسات غليا ن مارا از موضوع خارج نسازد.  قطبين  جهاني با اوج گيري خويش جها ن را به مسابقه تسليحاتي و انبار ها را از مواد منفلقه تا دهن پر ساختند و تضا د ها بين شرق وغرب بين ملت ها به شمالي  و جنوبي  مانند كره ،  يمن و جرمني اين تضاد ها از سطوح پائين بين كارگر و كار فرما ، دهقان و زمين دار تا سطح كشور ها هر لحظه نابودي بشر را با حقوقش تهديد ميکند . از جمله كشورهاي كه درين تنش ها به نقطه داغ جهان تبديل شده يكي هم زخم خون چكان قلب آسيا افغانستان است كه ميدان جنگ بيست و پنج ساله ارمان هاي نا مقدس بيگانه  گرديد ه كه سنگ و چوب اين كشور جراحت دار و داغ ديده است . در كدام مقبره دنيا نيست كه مهاجر افغان مدفون نباشد و در كدام محبس دنيا نيست كه مهاجر افغان حبس نشده باشد. تربيه يافته گان دستگاه سيا مثل گلبدين ، بن لادن و امثال شا ن تا هنوز با ايستادگی به خون ريزي و كشتار بي رحمانه مردم كه پوست و استخوان شان باقي است ادامه ميدهند. ميگو يند چا كن در چا است. اكنون خلق بر گردن خالقش افتيده است  كه راه بيرون رفت  را نميتواند پيداكند. ميتوان با اطمنا ن گفت كه احزاب تند رو و بنيادگر كه اوضاع غبار الود اجتماعي و سياسي پاكستان را تحت كنترول دارند فتواي خويش را از قصر سفيد ميگيرند  تنها از مسلماني نماز وايستادن رو به قبله را ياد دارند و مصروف پرکردن كندو از سيم و زر دنيا بوده و دعواي آخرت را هم دارند. چندي قبل ما شاهد صدور فتواي جهاد عليه حكومت افغانستان بوديم  و برخي اعلام داشتند يك خدا و يك اسلام و يك قران ولی دو فتوا . با تقسيم رهبران طالب به تند رو و ميانه رو چنين وا نمود ميگردد كه فقط جلادانی كه حكم قبل عام را عملي ميكردند تند رو و صادر كنندگان حكم را ميانه رو ميشمارند.  و يا هم درعراق که اثري از سلاح ها ي كشنده دريافت نگرديد ولي تخت و بخت صدام از وي گرفته شد گرچه از درجه حد ظلم و ستم كه بر ملتش روا دار بود حق اوليت را نداشت. كشور هايی وجود دارد كه بيشتر از حقوق بشر تخطي مينمايد  شايد هم داشتن هفتاد فيصد نفت جهان كه در اختيار عراق و ايران است اين مسله نقض حقوق بشر باشد.  به نطر ميرسد كه حاكميت نفت در جها ن با بهترين شعارش مبارزه عليه تروريزم و تخطي ازحقوق بشر چراغ سبز  باشد براي پيشرفتش  ويا هم ترقي و پيشرفت افغانستان بدست خاندان سلطنتي كه نيم قرن افغانستان را در حال انجماد نگهداري نمود در حاليكه دران دوران حد اقل مغز مرطوب د اشتند ولی هم  اكنون اين مغزخشكيده به نظر ميرسد.

 

با حترام

دايم دعاي شما باقي بقاي شما

ش. دريابي از كابل                 


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت