دولت انتقالی اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

 

رهنمود تهیه بودجه های انکشافی و عادی

 

سندنهایی: هفده قوس 1382


 

محتویات

 

پیش نویس جدول زمانی برای تهیه بودجه های انکشافی وعادی سال ۱۳۸۳ ...........

رهنمودها درمورد تهیه بودجه انکشافی ملی سال ۱۳۸۳ .............................

‌أ)         نظراجمالی.................................................

1.      برنامه سرمایه گذاری عامه چیست.

2.     روند تهیه برنامه سرمایه گذاری عامه سال ۱۳۸۳ .........

3.     قسمت دوم وسوم سرمایه گذاری عامه بخشهای مالی...........

4.     تهیه اسنادپیش نویس ونهایی پروژه................................

5.     جلب حمایت مالی برای پروژه های شامل درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه.....

6.     نشست استماعیه کمیته بودجه: بودجه انکشافی وبودجه عادی......................

7.     کنفرانس: تضمین آینده افغانستان ................................................

8.     مجمع انکشاف افغانستان........................................................

 

‌ب)   توضیحات مفصل.....................................................

 

                                                            I.      پالیسی،مدیریت ،نتایج.......................................

                                                         II.      نیازمندیهای فعلی مصارف وپیشنهاد  پروژه های جدید........

                                                     III.      تهیه اوراق خلاصه پروژه ..................................

 

ضمیمه یک   برنامه سرمایه گذاری عامه نمونوی..................................................

ضمیمه دو:      تعریف اصطلاحات..................................................................

ضمیمه سه: سکرتریتهای وزارتهای مالیه بخش  بودجه انکشافی وروابط خارجی     ................

ضمیمه چهار: ساختاربرنامه ملی وبرنامه فرعی .................

 

 

 

رهنمود درمورد تهیه بودجه عادی سال ۱۳۸۳ ......................................................

 

فورمه یک: توضیحات درمورد وظایف وفعالیتهای وزارت .............................................

فورمه دو: خلص بودجه پیشنهادی برای فعالتیهای جاری...............................................

فورمه سه : تخمین عواید.............................................................................

فورمه چهار: تخمین نیازمندیهای اقلام فوق العاده....................................................

فورمه پنج: خلاصه پیشنهادات جدید وصرف جویی ها................................................

فورمه شش: جزئیات پیشنهادات جدید...............................................................

فورمه هفت: شمار کارمندان سال 1383 ..........................................................
 پیش نویس جدول زمانی برای تهیه بودجه های عادی وانکشافی سال ۱۳۸۳ 

 

روند

ضرب الاجل

۱

رهنمائی رسمی:

§         درموردتهیه بودجه انکشافی-(1) فارمات نمونوی برنامه سرمایه گذاری عامه به شمول اوراق نمونوی خلاصه پروژه؛و (2)فارمات نمونوی سندپروژه ؛و

§         درمورد تهیه بودجه عادی

 

چهارشنبه ۲۸ عقرب

2

ورکشاپ درمورد روند بودجه عادی/انکشافی

§         باوزارتها؛و

§         باشرکای کمک دهنده(فقط بودجه انکشافی)

چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و بيست نو عقرب (وزارتها)

3

تسليمی پیش نویس بودجه عادی به وزارت مالیه

شنبه ۲۲ قوس

4

مشورتهادرمورد بودجه عادی بین وزارتهاو وزارت مالیه

یکشنبه ۲۳ قوس چهارشنبه ۱۰ جدى

5

تهیه برنامه های سرمایه گذاری عامه سال 1383 :

وزارتهای محترمی که برنامه های سرمایه گذاریهای عامه را برای سال 1383 تهیه می نمایند میتوانند درصورت لزوم ومبتنی برتغییرات درجهت پالیسی ویامعلومات مربوط به ارزیابی  نیازمندیهای جديد برنامه های سرمایه گذاری عامه را درهمکاری نزدیک با طرفهای ذیعلاقه گروپهای مشورتی /گروپهای مشاورتی تجدیدنمایند؛

§     تهیه برنامه های سرمایه گذاری عامه د شامل مشورت ابتدایی با جهارچوب ستراتیژیک/تیم محاسبه مجددمصارف دراواسط ماه قوس ميباشد؛ پیش نویس سند دراوایل ماه جدی بدسترس گذاشته خواهدشد

 

برنامه های سرمایه گذاری عامه شامل اوراق خلاصه پروژه برای پروژه های ذیل میباشند:

§                                تمام پروژه های شامل بودجه انکشاف ملی سال 1382 ؛

§                                تمام پروژه های تحت کارکه خارج بودجه انکشافی ملی سال 1382 میباشند؛و

§             تمام پروژه های جدیدیکه وزارتها میخوهندأنهارا دربودجه انکشافی سال 1383 شامل سازند

 

پیشنهاد نهایی نسخه دری برنامه سرمایه گذاری عامه وبودجه عادی به وزارت مالیه غرض غوروبررسی توسط کمیته بودجه

چهارشنبه ۱۰ جدى

6

نشست استماعیه کمیته بودجه : بودجه انکشافی وبودجه عادی

§       بازنگری برنامه های سرمایه گذاری عامه به شمول فهرست پروژه های دارای اولویت که دراوراق خلاصه پروژه هابیان گردیده -مشروط به تمویل پروژه  که الی تاریخ نهم ماه حوت سال 1382 موردتاییدقرارمیگیرد

§       بازنگری پیشنهادات بودجه عادی

§        پیش نویس برنامه های سرمایه گذاری عامه وبودجه عادی  درختم نشست استماعیه توزیع خواهندشد

سه شنبه 16-سه شنبه 30 جدی

7

تهیه پیش نویس اسناد پروژه برای :

§         تمام پروژه هایی که وزارتهاأنهارا درپیشنهاد برنامه های سرمایه گذاری عامه سال 1383 خویش میگنجانند؛و

§         تمام پروژه های موجود ازبودجه انکشاف ملی سال 1382 که وزارتهامایل اند آنهارا درسال 1383 ادامه دهند وفاقد سند پروژه میباشند

11 دلو

8

کنفرانس: تضمین آینده افغانستان – دست آوردها وپلان سترایتژیک آینده

§                            ارایه پلان ستراتیژیک

§                            برنامه های سرمایه گذاری عامه و اسناد پیش نویس پروژه در دسترس میباشند

23 24 دلو

9

ضرب الاجل برای تعهدات قطعی تمویل کننده گان به پروژه های دارای اولویت شامل برنامه های سرمایه گذاری عامه

 پنجشنبه هفت حوت

 

10

نهایی ساختن بودجه انکشاف ملی وبودجه عادی سال 1383 :

§         کابینه بودجه انکشاف ملی سال 1383 به شمول شانزده برنامه سرمایه گذاری عامه وفهرست نهایی پروژه های دارای اولویت را تصویب مینماید

§         کابینه بودجه عادی سال 1383 را مورد تصویب قرارمیدهد

پنجشنبه هفتم حوت چهارشنبه سیزده  حوت

11

مجمع انکشاف افغانستان : بیانیه مفصل وبحث درمورد بودجه انکشافی

24 25 حوت 

12

تکمیل اسنادپروژه

اسناد تکمیل شده پروژه  برای پروژه هایی که دربودجه انکشافی ملی سال 1383 باقی میمانند باید تااین تاریخ به وزارت مالیه تسلیم داده شوند.

1 حمل 1383

13

أغازسال مالی جدید

1 حمل 1383

مسوده :

رهنمودهادرمورد تهیه بودجه انکشاف ملی سال 1383

 

‌أ)       نظراجمالی

 

1. برنامه سرمایه گذاری عامه چیست؟

 

1.1 برنامه سرمایه گذاری عامه برای هریکی ازبرنامه های ملی شانزده گانه تهیه گردیده وچارچوب ستراتیژیکی را جهت تعیین اولویتهای منابع دربرابرنیازمندیهای معين، تهیه میدارد[1].هربرنامه سرمایه گذاری عامه، هدف عمومی همان برنامه ملی، ،نیازمندیهایرا که برنامه می خواهد  موردتوجه قرار دهد، مسایل،پالیسی و مدیریت ومصارف موردنیازانرا جهت اغاز مجموعه سرمایه گذاریهای که دارای  اوليت می باشند، بیان میدارد.این سرمایه گذاریها شکل برنامه های فرعی وپروژه ها رابخودمیگیرند. برنامه های سرمایه گذاری عامه معلومات اساسی را برای بودجه انکشافی ملی تهیه مینمایند.

 

 2.1 برنامه های سرمایه گذاری عامه درویب سایت قابل دسترسی میباشند: برنامه های سرمایه گذاری عامه برای بسیاری ازبرنامه های شانزده گانه به مثابه بخشی ازبودجه انکشاف ملی سال 1383 تهیه شدند.این برنامه ها رامیتوان درویب سایت حکومت به نشانی (www.af )تحت عنوان بودجه انکشافی دریافت نموده وهمچنان میتوانند به مثابه نکته آغازی غرض تهه برنامه های سرمایه گذاری عامه امسال مورداستفاده قرارگیرند.همچنان برنامه های سرمایه گذاری سال 1383 معلومات جدیدی ازقبیل ضروریات متغیروبهبودیهادرمیکانیزمهای مدیریت وانسجام را منعکس خواهندساخت.

 

 3.1 مسئولیت وزارت مربوطه برای تهیه برنامه سرمایه گذاری عامه: وزارت رئیسه وسایروزارتهای دخیل دربرنامه ملی مسئولیت تهیه پیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه رادارند.ریاستهای بودجه وپلان خودوزارت روند تهیه را رهبری نموده مگر باگروپ مشورتی ازنزدیک کارخواهندنمود.شرکای گروپ مشورتی به شمول گروپ کمکی [2]گروپ مشورتی وسکرتریتهای گروپ مشورتی  به وزارتها درکارتهیه برنامه های سرمایه گذاریهای عامه شان همکاری خواهندکرد.برعلاوه، یک مشاوربودجه ویا مسئول اصلی مالی غرض کمک درشروع ماه دسمبر به دسترس عده  ازوزارتها قرارداده خواهدشد.

4.1 طرح ورهنمودبرنامه سرمایه گذاری عامه:فارمات سفید برنامه سرمایه گذاری عامه ضمیمه شماره یک این سندراتشکیل داده وشامل رهنمایی درزیرهرعنوان میباشد. گرچه این فارمات ساده ساخته شده وتعداد سکشن ها درآن کم گردیده است ولی مشابه به فارمات سال 1382 میباشد.پیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه باید ازین فارمات استفاده نموده تا اطمینان حاصل گرددکه تمام برنامه های سرمایه گذاری عامه باهم مطابقت دارند.برنامه های سرمایه گذاری عامه باید به لسان دری تسلیم داده شوند.برنامه سرمایه گذاری دارای سه بخش ذیل میباشد:

بخش اول: پالیسی،مدیریت ،نتایج

بخش دوم: نیازمندیهای مصارف موجوده وپروژه های جدید

بخش سوم: اوراق خلاصه پروژه

 

 

2. روند تهیه برنامه های سرمایه گذاری عامه سال 1383

 

 1.2  تدوير ورکشاپ درسطح وزارت:به تعقیب ورکشاپ درمورد تهیه بودجه های انکشافی وعادی ( که بتاریخ های بیست وهشت وبیست ونه ماه عقرب تدویریافته بودند) وزارتها شاید تقاضای تدویرورکشاپ دیگررا نمایندکه درنظراست به کارمندان وزارتها توسط وزارت مالیه دایرگردد.این ورکشاپ تقویتی میتوانند دروزارت های مختلف تدویرگردیده که تعدادزیادی ازکارمندان این وزارتها درآنها اشتراک خواهندورزید.

 2.2 تشکیل گروپ کاری بودجه: وزارتهاشاید آرزومندی آنرا داشته باشند تا روند تهیه برنامه های سرمایه گذاری عامه را با انتشاربرنامه سرمایه گذاری عامه موجود سال 1382 ودعوت جلسه گروپ مشورتی غرض بحث روی اینکه چی تغییراتی باید صورت گیرند،آغازنمایند.وزارت رئیسه وسایروزارتها ازداوطلبان درمیان اعضای گروپ مشورتی خواهندخواست تا گروپ کاری کوچک بودجه راتشکیل داده که میتواند منظماً جلسه نموده ودوباره به وزارتها وگروپ مشورتی گزارش دهد.

 3.2 جلسات منظم گروپ مشورتی: درجریان تهیه برنامه سرمایه گذاری عامه سال 1383 موضوع مهم اینست تاجلسات گروپهای مشورتی بطورمنظم حداقل درسه هفته یکبارتدویریابند.گروپ کاری بودجه میتواند جلسات بیشتری را به منظورکمک به وزارتهای مربوطه تدویرنماید.یکی ازجلسات گروپ مشورتی باید مجمع بازباشدتا درآن هرکس بتواند نظرخویش بیان داشته واطمینان حاصل گرددکه معلومات توسط یک تعدادزیادی ازطرفین علاقه مندتهیه میگردد.

 4.2 شامل ساختن مسایل مشترک:

1.4.2 .کمک گروپهای مشاورتی به گروپهای مشو رتی:  غرض کمک درشامل ساختن مسایل مشترک (جندر،محیط زیست،اموربشری،حقوق بشر،نظارت وارزیابی ،مبارزه باموادمخدر) ،گروپهای مشاورتی باید دعوت شوندتا به گروپ مشورتی بیانیه خویش را ایرادنمایند.بادرنظرداشت منابع محدود گروپهای مشاورتی،ازگروپهای مشاورتی تقاضامیگرددتا اولویتهای خویش رامعین نموده که شامل سازی درکدام یکی ازبرنامه های ملی دارای اهمیت بزرگ میباشدوبعداً بطورپیشگیرانه باوزارت رئیسه وسکرتریتها تماس حاصل نموده تا ترتیبات حضورآنهادر جلسه بعدی گروپ مشورتی گرفته شوند.گروپ مشاورتی میتواند اسنادرهنمودی را  ازطریق بخش بودجه انکشافی وروابط خارجی وزارت مالیه به دسترس تمام گروپهای مشورتی قراردهد، همچنان بخش بودجه انکشافی این مواد را درویب سایت قرارخواهدداد.

2.4.2 . بازنگری برنامه های سرمایه گذاری عامه  : قبل ازایراد بیانیه به گروپ مشورتی ،گروپ مشاورتی باید برنامه سرمایه گذاری عامه را بازنگری نموده ( تحت عنوان بودجه ملی به نشانی www.af  قابل دسترسی میباشد) وپیشنهادات مشخص خویش را درمورد چگونگی شامل سازی مسایل مشترک به طوردقیقتر تهیه نماید.درعرصه جندر،رهنمودروشنی  درمورد شامل سازی جندر توسط وزارت امورزنان تهیه گردیده که شامل معیارهای  برنامه معین میباشند[3].

3.4.2 . گنجاندن پروژه های حمایت مشخص وسایرپروژه هادربرنامه های سرمایه گذاری عامه : همچنان گروپ مشاورتی شاید بخواهد    تا مسایل مشترک درکاردیزاین وطرح سرمایه گذاریهای خاص (پروژه ها) موردتوجه  قرارداده شده ونمونه های انها تهیه شوند.

4.4.2 .برنامه های مشخص سرمایه گذاری عامه برای مسایل مشترک :  وزارت مالیه یک شیوه دوطرفه را به منظور شامل ساختن درسطح پروژه موردغوروبررسی خویش قرارمیدهد.

‌أ)    گروپ مشاروتی ازنزدیک هم باوزارت رهبری کننده ویا وزارتها وهم باگروپ مشورتی مربوطه کارنموده تا آنهارا تشویق نموده درپروژه های موجودخویش تغییرات مربوط به دیزاین را که به تقویت موضوع شامل سازی  انجامیده وهم پروژه های جدیدی راکه ازموضوع شامل سازی حمایت مینمایند،موردغوروبررسی قراردهند.به تعقیب این گفتگوتمام پروژه های جدیدباید بطورمطلوب درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه وزارت رهبری کننده گنجانده شوند.

‌ب)  هرگروپ مشاورتی،میتواند برنامه سرمایه گذاری خودش را تهیه نماید.این برنامه هدف عمومی،اهداف ومسایل پالیسی ،ومجموعه ازسرمایه گذاریهای موردنیازبرای تحویلدهی آنهارا بیان خواهدکرد.این سرمایه گذاریهای پروژه باید بطورمطلوب درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه  برنامه های ملی  شانزده گانه گنجانده شوند.ولی، درصورتیکه گنجاندن مقدورنباشد،پروژه ها میتوانند درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه گروپ مشاورتی تنظیم شوند.وزارت مالیه سازماندهی جلسه استماعیه جداگانه کمیته بودجه را درماه جدی سال 1382 موردبررسی قرارداده تا برعلاوه پیشنهاد های شانزده برنامه ملی ،پیشنهاد های برنامه سرمایه گذاری عامه گروپ مشاورتی را  بازنگری نماید.مزیت اینکار درین است که بطورمثال اهداف وسرمایه گذاریهای جندر درمجموع موردغوروبررسی خویش قرارداده میشوند نه به مثابه جز کوچک هرکدام ازشانزده برنامه ملی.عکس العمل طرفهای ذیعلاقه کمک دهنده وگروپهای مشاورتی درمورد این پیشنهادات مطالبه میگردد.

5.4.2 . مبارزه باموادمخدربه یک گروپ مشاورتی تبدیل گشته است تا این موضوع مشترک هرچه موثرتر درتمام برنامه های ملی شامل ساخته شود.ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر[4] که توسط رئیس دولت منظورگردیده نیازمندآْنست تا تلاشها به منظور کنترول تولیدواستعمال موادمخدروبهبود تحریم انها درتمام برنامه های ملی گنجانده شوند.اداره مبارزه باموادمخدر با گروپهای مشورتی ازنزدیک کارنموده تا اطمینان حاصل گرددکه اهداف ستراتیژی کنترول موادمخدر دراهداف برنامه های سرمایه گذاری عامه ،اهداف برنامه های فرعی وپروژه ها منعکس میگردند.

6.4.2 .نیل به هدف شامل سازی مکمل مسایل مشترک چندین سال وقت را دربرخواهدگرفت. گروپهای مشاورتی میتوانند با پیشنهادات خویش که چی کارهایی امسال وچی کارهایی میتواننددرسالهای بعدی عملی شوند،درزمینه کمک نمایند.بطورمثال ،حکومت متعهدبه تطبیق بودجه جندربوده وگروپ مشاورتی باتوضیح اقداماتی که  درسال 1383 رسیدن به این هدف را تسهیل مینماید،میتوانددرزمینه کمک نماید.

  5.2مسوده برنامه های سرمایه گذاری عامه:  وزارتها شاید بخواهندکه مسوده های اولی برنامه های سرمایه گذاری شانرا که میتوانند درویب سایت گروپ مشورتی قرارداده شوند،تهیه نمایند.تبادله این مسوده های اولی میتواننددرامرحصول عکس العمل ازشرکا وتقویت هرچه بیشتر برنامه سرمایه گذاری عامه کمک نمایند. تقاضاهای گروپهای مشاورتی به منظورتبادله مسوده های اولی باید توسط وزارتهای رئیسه گروپهای مشورتی کمک گردیه تا شامل سازی مسایل مشترک آسان گردد.

   6.2ارتباطات با عمل محاسبه مجدد مصارف: رئیس گروپ مشورتی میتواند اعضای تیم محاسبه مجدد مصارف را غرض اشتراک درجلسه گروپ مشورتی دراواسط ماه قوس دعوت نمایدتا معلوماتی راکه این گروپ جمع اوری نموده باهم تبادله نمایند.تیم  محاسبه مجددمصارف کارخویش را باوزارتها وشرکابه منظور انجام مجدد ارزیابی مقدماتی نیازمندیها که قبل ازبرگزاری کنفرانس توکیودرماه جدی 1383 بعمل امده بود،آغازنموده است.این تیم اطلاعات جدیدرا درمورد نیازمندیهای جدید وتجربه تطبیق دوسال اول تهیه نموده تا نیازمندیهایی را برای دوره های زمانی سه،هفت ودوازده سال معلوم نماید. این تیم همچنان ظرفیت جذب کننده رابه منظور استفاده موثرازمنابع داخل هربرنامه وگامهایی را که به منظور افزایش بیشتر این ظرفیت جذب کننده  میتوانند برداشته شوند ،ارزیابی مینماید.بادرنظرداشت روابط دوجانبه بین عمل محاسبه مجددمصارف  وروند بودجه سال 1383 ، ازرئیس واعضای گروپ مشورتی تقاضامیگرددتا باتیم انجام محاسبه مجددمصارف تماس حاصل نموده تا تبادله معلومات وهمکاری را موردبحث قراردهند.

 

3.قسمت دوم وسوم برنامه سرمایه گذاری عامه – بخشهای مالی

1.3سيستم دیتابیس تمویل کننده گان به حیث یک منبع: قسمت دوم برنامه سرمایه گذاری عامه نیازمندیهای مصارف رابرای سالهای 85،84،83  وسالهای بعدی بیان میدارد. باید بخاطرداشت که اگروزارتها،تمویل کننده گان،ملل متحد وسایرشرکا قادرباشند  به وزارت مالیه معلومات همه جانبه برای دیتابیس حکومتی کمک تمویل کننده گان  تهیه نمایند اینکار بطورقابل ملاحظه درتکمیل قسمتهای دو وسه [5]برنامه سرمایه گذاری عامه کمک خواهدنمود.اگرخلاهایی دراطلاعات دیتابیس کمک تمویل کننده گان موجودباشند وزارتها وگروپهای مشورتی باید با مسئولین مربوطه بخش بودجه انکشافی وزارت مالیه تماس حاصل نمایند(به ضمیمه سه مراجعه نمایید).

2.3 تمام پروژه های موجودباید دربرنامه های سرمایه گذاری عامه سال 1383 گنجانده شوند: تمام پروژه های موجودیکه روند تطبیق آنها درسال 1383 ادامه خواهدیافت- صرف نظراینکه آنها بخشی از بودجه انکشافی سال 1382 بوده ویانه باید درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه گنجانده شوند( به رهنمود مفصل بخش ب زیرمراجعه نمایید) .

 

3.3 ادامه پروژه های سال 1382 : کارتطبیق بسیاری ازپروژه های جاری  درسال 1383 نیزادامه خواهدیافت.وزارت مالیه  از تمام تمویل کننده گان وموسسات ملل متحدتقاضانموده است تا شرح تمویل رابرای این تعهدات محاسبه نمایند(به ضمیمه دو تعریفات مراجعه نمایید) .تمام تخصیصات موجودمالی سال 1383 درپرکردن خلای مالی بین نیازمندیهای مصارف سال 1383 ومنابع مالی موجودکمک خواهندنمود.

 

4.3 تکمیل اوراق خلاصه پروژه : قسمت سوم برنامه سرمایه گذاری عامه دارای اوراق خلاصه پروژه ها میباشد. اوراق خلاصه پروژه مشابه به فورمهP5 بوده که درسال 1382 مورداستفاده قرارداشت،مگر دارای بخشهای اضافی میباشد.ورق خلاصه پروژه باید برای هرپروژه  شامل پیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه خانه پری شود.این اوراق باید  الی تاریخ 10 جدی 1382 به وزارت مالیه تسلیم داده شوند.فارمات ورق خلاصه پروژه بعدازعیدسعید فطرتهیه خواهدشد.

 

4. تهیه اسناد پیش نویس ونهایی پروژه :

 

1.4 سند پروژه وسیله بسیج منابع: یکی ازعوامل کلیدی تعیین کننده این موضوع که آیاپروژه های شامل بودجه انکشافی سال 1382   تمویل شده یاخیر عبارت ازقوت سند پروژه بود.به این دلیل ، ازوزارتها تقاضامیگرددتا پیش نویس سند پروژه را برای تمام پروژه های جدیدیکه دربرنامه سرمایه گذاری عامه سال 1383 گنجانده شده ،تهیه نموده وآنرا به وزارت مالیه الی تاریخ11 دلو 1382 بسپارند.اسنادپروژه برای پروژه هایی که ازسال 1382ادامه داشته همچنان باید به وزارت مالیه الی 11 دلو 1382 تسلیم داده شوند (اسنادپروژه موجودمیتوانند بدون استفاده ازفارمات جدید تهیه شوند).

 

2.4 اسنادنهایی پروژه  باید به وزارت مالیه الی تاریخ 1 حمل 1383 تهیه شوند تا پروژه دربودجه انکشافی سال 1383 باقی بماند.

 

3.4 طرح سندپروژه  برای وزارتهای محترم الی تاریخ 23 ماه قوس سال 1382 تهیه خواهد شد.

 

5. جلب حمایت مالی برای پروژه هایی که در پیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه شامل میباشند.

 

1.5 بودجه انکشافی نهایی سال 1383 تنها شامل پروژه های دارای منابع مالی خواهدبود.برای اینکه هم قابل پیش بینی وهم دوامدارباشد،بودجه نهایی انکشافی سال 1383 تنهاآن پروژه هاراشامل خواهدشدکه منابع کافی مالی را  الی تاریخ 7 حوت جلب نموده باشند.ازتمویل کننده گان تقاضامیگرددتا این تاریخ  تصدیق نمایندکه کدام یکی ازپروژه هایی راکه در مسوده برنامه سرمایه گذاری عامه تنظیم گردیده میخواهند حمایت مالی نمایند.درنتیجه ، وضعیت تمویل تمام پروژه ها موردبازنگری قرارگرفته ومنابع لازمی حکومتی برای آنها تخصیص داده خواهندشد.آنعده ازپروژه هایی که تعهدات کافی مالی را دریافت نکرده اند ازبودجه انکشافی سال 1383 خارج ساخته خواهندشد.

2.5 امکانات پیشنهاد پروژه های جدید به کابینه درجریان سال 1383 . درجریان سال 1383 درمراحل معین زمانی امکانات ان وجودخواهندداشت تا  پروژه هایی که دربودجه سال 1383 نتوانسته  شامل ساخته شوند ویا برای پروژه های جدید،که باید موردبازنگری قرارگیرند ،ودرصورت تصویب کابینه ، شامل بودجه سال 1383 شوند.

  

6 . جلسه استماعیه کمیته بودجه : بودجه های انکشافی وعادی

1.6 ترکیب کمیته: کمیته بودجه توسط کابینه معرفی میشودومتشکل است از نماینده گان وزارت مالیه ،وزارت امور خارجه وزارت بازسازی،دفتررئیس جمهوروتعدادی ازوزارتهای مربوطه .

 

2.6 نقش کمیته در ارتباط-بودجه انکشافی. این کمیته ،پیشنهاد هربرنامه سرمایه گذاری عامه را به شمول ضمیمه اوراق خلاصه پروژه ها  بازنگری نموده وقبل آزانکه برنامه سرمایه گذاری عامه تصویب گردد ، میتواند تغییراتی را درآن پیشنهادنماید.

 

3.6 نقش کمیته در ارتباط بودجه عادی. این کمیته پیشنهاد بودجه عادی را بادرنظرداشت هزینه تکراری مصارف بودجه انکشافی که دربرنامه سرمایه گذاری عامه بیان گردیده ، بازنگری خواهدنمود.

 

4.6 مسوده برنامه های سرمایه گذاری عامه وبودجه عادی بتاریخ سی ماه جدی قابل دسترس خواهدبود . برنامه های سرمایه گذاری عامه وبودجه عادی بعدازبررسی آنها توسط کمیته بودجه قابل دسترسی خواهندبود.برنامه های سرمایه گذاری عامه وبودجه عادی دراواخر ماه حوت سال 1382 نهایی وبه تصویب خواهندرسید.

 

 7.کنفرانس: تضمین أینده افغانستان دست آَوردها وپلان ستراتیژیک آینده

 

1.7 اشتراک کننده گان وهدف.شرکای بین المللی به کنفرانسی که تاریخ ومحل برگزاری آن درحال حاضرتحت غورقراردارد،دعوت خواهندشد.ازتمویل کننده گان خواسته خواهدشدتا اندازه کمکهای وعده شده شانرا برای سال 1383 وسالهای بعد به شمول وعده های اضافی شان تایید نمایند.توقع میرود تمویل کننده گان قادرشوند تامعلومات مقدماتی را درمورد اینکه آنهاکدام پروژه های بودجه انکشافی رامیخواهند درسال 1383 کمک نموده،ارایه نمایند.

 

8. مجمع انکشاف افغانستان

1.8 هدف: وزارتها امکان انراخواهندداشت تا برنامه های سرمایه گذاری عامه خویش را به طرفهای ذیعلاقه جامعه کمک کننده تقدیم نمایند.ازتمویل کننده گان  تقاضامیگردد تا برنامه های تمویل را تایید نمایند که آنها قصددارندغرض کمک به پروژه های بودجه انکشافی که به  آنهاقبلاً تعهد کمک سپرده اند، مورداستفاده  قراردهند.[1]  ستون اول سرمایه انسانی وحمایت اجتماعی عبارت انداز: 1.1 مهاجرین وبیجاشده گان داخلی2.1 معارف واموزش مسلکی3.1 صحت وتغذی 4.1 وسایل معیشت وحمایت اجتماعی5.1 کلتور،وسایل خبری وورزش .ستون دوم زیربنای فزیکی : ترانسپورت2.2 انرژی،معادن ومخابرات 3.2 مدیریت منابع طبیعی 4.2 مدیریت شهرسازی.ستون سوم:1.3 تجارت وسرمایه گذاری 2.3 اداره عامه ومدیریت اقتصادی 3.3 نظام عدلی4.3 پولیس ملی واجرای قانون5.3 اردوی ملی افغانی 6.3 عملیات ماین پاکی7.3 خلع سلاح،ملکی سازی ویکجاسازی مجدد

 [2] تاسیس گروپ کمکی گروپهای مشورتی بنابرپیشنهاد ورکشاپ گروپهای مشورتی منعقده در ماه سنبله 1383 صورت گرفته است.به نشانی زیرمراجعه نمایید:www.af/cg

[3]  یک برنامه سرمایه گذاری عامه درحمایت وکمک غرض شامل سازی جندردربودجه انکشاف ملی مورخ بیست فبروری سال 2003 به نشانی www.af/ag/gender  قابل دسترسی میباشد.

[4]  این سند به نشانی ذیل قابل دسترسی میباشد:http://www.af/ag/counternarcotidcs.

[5]  وزیرمالیه ورکشاپی را بتاریخ 12 عقرب سال روان برگزارنموده وطی ان ازتمام طرفهای ذیعلاقه طرفهای ذیعلاقه طرفهای ذیعلاقه طرفهای ذیعلاقهطرفهای ذیعلاقه تقاضانمود تا معلوماتی راکه دردیتابیس کمک تمویل کننده گان موجوداست کنترول نموده واطمینان حاصل نمایندکه این معلومات همه جانبه ودقیق میباشد.ضمناً اطلاعات غرض تایید وتصدیق به تمویل کننده گان وموسسات ملل متحد فرستاده شد.همچنان وزارت مالیه ازطرفهای ذیعلاقه تقاضانموده است تا ارقام مصارف پیش بینی شده برای سال 1382 وبعد ازان را به دسترس این وزارت بگذارند. این شامل تقاضا تهیه ارقام مصارف پیش بینی شده برای سال 1382 وبعدازان میباشد. این اطلاعات توسط  بخش بودجه انکشافی وروابط خارجی وزارت مالیه پروسس گردیده وبدسترس تمام وزارتها وطرفهای ذیعلاقه ازطریق ویب سایت حکومتی به نشانی ذیل قرارداده میشود:www.af/dad

 

‌أ)             راهنمایی مفصل:

 

قسمت اول: پالیسی ،مدیریت ونتایج

 موادیکه دربرنامه سرمایه گذاری عامه سال 1382 موجودبوده ،نقطه آغازخوبی رابرای تهیه قسمت اول تامین مینماید.نمونه فارماتی که درضمیمه یک موجودبوده معلومات موردنیازرا برای هریکی ازعناوین نشان میدهد.

1.   جدول یک : اهداف ،نتایج وبازدهی های برنامه فرعی: این جدول معلوماتی راکه عمدتا ً دربرنامه های سرمایه گذاری عامه سال 1382 موجوده باهم گرداورده وآنرا به یک جدول واحدتبدیل مینماید.اهداف جدول یک قرارذیل اند:  نشان دادن ارتباط بین هدف برنامه های فرعی وبرنامه عمومی ؛ بیان مهمترین نتایج پیش بینی شده  که هربرنامه فرعی به حصول آنها کمک خواهدکرد:مهمترین تغییرات انکشافی که برنامه فرعی درصدد تقویت آنها ازطریق یک رشته سرمایه گذاریهای پروژوی مربوط به این برنامه فرعی بوده ،کدامند؛وباالاخره،فهرست نمودن  بازدهی های اساسی که دستآوردهای نتایج را ،یکجابا اهداف بازدهی برای ختم سال 1385 تقویت مینمایند  .

 

قسمت دوم: نیازمندیهای مصارف موجودوپیشنهادات پروژه های جدید

 

10   شمولیت تمام پروژه های موجود درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه سال 1383 : تمام پروژه هایی که درحال حاضر تحت تطبیق قرارداشته  و انتظارمیرود درسال 1383 ادامه یابند،باید درپیشنهاد بودجه سال 1383 گنجانیده شوند- صرف نظرازینکه آنها درحال حاضر شامل بودجه انکشافی سال 1382 بوده ویاخارج آزان.باید اطمینان حاصل گرددکه چارچوب بودجه سال 1383 همه جانبه بوده وتمام سرمایه گذاریهارا درنظرمیگیرد.

 

اگریک پروژه تحت تطبیق ،وزارت رهبری کننده ندارد تمویل کننده  پروژه  باید باوزارتی مشورت نمایدکه دارای روشنترین ارتباط بااهداف این پروژه میباشد.اگر یک وزارت درمحدوده برنامه از پروژه یی باخبرمیشود که دربرابرش مسئولیت دارد ،این وزارت باید باتمویل کننده به منظورتایید نقش وزارت رهبری کننده[1] داخل صحبت شود.

اگروزارت رئیسه تشخیص نماید که  پروژه خاصی به براورده شدن هدف برنامه ملی کمک نمیکند ویا از ارزش ناچیزپولی نماینده گی مینماید ،پس وزارت باید دلایلی را که میخواهد این پروژه را ازپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه سال 1383 خارج سازد ،بیان نماید.این کارمیتواند منجربه آن گرددتا ازدونرخواسته شود که تمویل این پروژه را قطع نماید.

 

11   شیوه برنامه یی- تجمع پروژه ها: یکی ازنواقص دربودجه انکشاف ملی سال 1382 این بودکه درآن تعدادزیاد پروژه های کوچک شامل گردیده بودکه این عمل مخالف شیوه بیشتربرنامه یی بوده است.هنگام پیشهادپروژه های جدید ،وزارتهاوطرفهای ذیعلاقه میتوانند این موضوع راموردغوروبررسی قراردهند که آیا میتوان آنهارا با پروژه های کوچکی که دارای نوعیت مشابه بوده دسته بندی نمود بطورمثال اعمار واحیای سرکهای درجه دوم ( به عوض فهرست نمودن سرکهای جداگانه)، کارهای اساسی آبیاری (به عوض فهرست نمودن کارهای جداگانه) وغیره. اکثراً انجام مطالعات عملی طوریکه آنها منجربه یک رشته دیزاینها وقراردادها خواهندشد، میتوانند بطورموثر به سطح یک پروژه (ویا برنامه فرعی) پیش برده شوند.

درحالیکه هدف نهایی این بوده تا این تجمع پروژه های کوچک موجودرا به داخل پروژه های بزرگ توسعه داد ولی به این کارنباید تازمانیکه برنامه های سرمایه گذاری عامه دراوایل ماه جدی تسلیم داده شوند،مبادرت ورزید. باید قبل ازماه دسمبر به تجدید نمودن اوراق خلاصه پروژه برای این پروژه های جدید توجه معطوف گردد. درماه جدی،وزارتها وطرفهای ذیعلاقه میتوانند اوراق تجدیدشده خلاصه پروژه رابازنگری نموده واین موضوع راموردغوروبررسی خویش قراردهندکه آیا تجمع تعدادزیادپروژه ها تحت یک پروژه بزرگترمفیدوسودمندخواهدبودیاخیر.

 یک نقیصه دربودجه انکشافی ملی سال گذشته این بودکه توافقات مربوط به کمکهای بلاعوض تمویل کننده پروژه های واحدبزرگی را بمیان آوردکه اکثراً تعدادزیادپروژه هارا دربودجه انکشافی ملی سال 1382 دربرمیگرفت.این فقدان برابری یک به یک بین پروژه واحد تمویل کننده وچندین پروژه بودجه انکشافی ملی سال 1382 هم تعقیب وردیابی منابع مالی برای بودجه انکشافی ملی وهم استفاده ازبودجه به مثابه وسیله مهم مدیریت را هرچه بیشترمشکل  ساخت.ازهمین رو هنگام تجدنظربر برنامه سرمایه گذاری عامه ،وزارتها وشرکای تمویل کننده باید موضوع "ادغام"چندین پروژه موجودرا دریک پروژه بزرگ تحت غورقرارداده تا همآهنگی  کمک تمویل کننده را بابودجه انکشافی ملی هرچه آسانترساخت.

 

 12 .درجه بندی: ازوزارت رئیسه وسایروزارتهاتقاضامیگرددتا هرپروژه  (موجودوجدید)را بااستفاده ازمعلومات اعضای گروپ مشورتی  ازشماره یک تاچهاردرجه بندی نماید. این درجه بندیها درجدول شماره سه برنامه سرمایه گذاری عامه گزارش داده شده اند. درصورتیکه منابع موجود غرض تمویل بودجه انکشافی سال 1383 از برآورده ساختن نیازمندیهای مصارف مجموعی عاجزبوده،این درجه بندیهای درتضمین اولویتهای پروژه های کلیدی کمک خواهندنمود.

درجه اول: حیاتی برای اینکه هدف برنامه را حاصل نمود؛

درجه دوم: مهم برای اینکه هدف برنامه را حاصل نمود؛

درجه سوم: مهم بوده مگردرصورتیکه منابع مالی کافی نباشند میتوانند به تعویق انداخته شود؛و

درجه چهارم: مطلوب برای اینکه هدف برنامه را حاصل نمود مگر میتواند تاسال 1384 به تعویق انداخته شود.

 

13. ضمیمه الف: نیازمندیهای مصارف پروژه وتوضيحات در مورد تمویل: به منظورتکمیل جداول دو الی شش در قسمت دوم بهتراینست تا خانه پری جدول رادر ضمیمه الف  آغازنماییم.این جدول تمام پروژه هایی رابیان میداردکه وزارتها درپیشنهاد برنامه های سرمایه گذاریه عامه خویش آنهارا شامل میسازند- یعنی هم پروژه های موجودیکه وزارتهامیخواهند آنهارا ادامه دهند وهم پروژه های جدید.

لطفاً برای هرپروژه وزارت رهبری کننده را که مسوْلیت آن پروژه را به عهده داشته باشد،درج نمایید.

وزارت رهبری کننده: هرپروژه شامل بودجه انکشافی ملی باید توسط يک وزارت پیشنهادگرددکه بعدأ همين وزارت حيثيت  رهبری کننده پروژه  را حاصل مینماید ضرور نيست که .وزارت رهبری کننده حتماً درتطبیق پروژه دخیل باشد( این وظیفه به  موسسه تطبیق کننده ارتباط می گيرد) ،اما وزارت رهبری کننده مسئولیت گزارشدهی را درمورد جریان تطبیق به عهده دارد.

وزارتهای محترم باید مصارف مورد نياز خویش را برای هرپروژه  و برای هرسالیکه پروژه فعال خواهدبود،مشخص سازند.اصطلاح نیازمندی مصرف به معنی تمام آن منابع مالی بوده که توسط موسسه تطبیق کننده باید درسال موردنظر به مصرف برسد- که ازمنبع ویا اندازه منابع مالی موجود(یعنی تعهدات وپرداختها) جدامیباشد.

پروژه های موجود برای سال 1382 دارای نیازمندیها خواهدبود( اینها باید نیازمندیهای واقعی را منعکس نمایند که ممکن است منجربه  تجدیدنظر بالاوپایین آن نیازمندیهای مصارفی گردیده که دربودجه انکشافی سال 1382 بیان گردیده اند) .پروژه های جدید برای سال 1382 نیازمندیهای مصارف نخواهندداشت.درحالات کمی،اگرپروژه تنها قراراست  درسال 1384 شروع گردد،پروژه های جدید همچنان میتواند برای سال 1383 فاقدنیازمندیهای مصارف باشند.

 

طرف راست جدول تفصيلات در مورد تمویل را بر ای هرپروژه بیان میدارد.تحت عنوان تعهدات (چندین ساله)برای سال 1382 ،وزارتها باید اندازه تمام تعهدات موجود تمویل کننده ( ویا صندوق پول امانتی برای بازسازی افغانستان،صندوق پول امانتی نظم وقانون وغیره) که به هرپروژه درجریان سال 1382 صورت گرفته ،نشان دهند.این تعهدات اکثراً برای چندین سال بوده وغرض تحت پوشش قراردادن مصارف نه تنهاسال 1382 بلکه چندین سال درنظرگرفته شده اندتوضيحات در مورد تمویل، تخصیص منابع مالی مجموع تعهدات رابرای یک پروژه برای سالهای 1382،83،84و1385 نشان میدهد.معمولاًَ تعهدات ویا موافقتنامه های تحریری توسط تمویل کننده گان جدول زمانی را که درجریان آن منابع مالی بدسترس قرارگذاشته خواهندشد،تعیین نموده که این کار  رهنمودخوبی را غرض تخصیص زودمنابع مالی تهیه مینماید. وزارت مالیه ازتمام تمویل کننده گان وموسسات ملل متحد تقاضانموده است تا تخصیص منابع مالی خویش را برای تمام تعهدات توضیح نمایند.چون این معلومات ازتمویل کننده گان وموسسات ملل متحد بدست می آید ودرسيستم دیتابیس که از جانب  تمویل کننده گان کمک شده است، موردپروسس قرارمیگیرد،ازین جهت بدسترس وزارتها واعضای گروپ مشورتی قرارداده شده تادرتکمیل ضمیمه یک کمک نماید.

نشانهایاعلامات ستاره(*)برای پروژه های جدید: لطفاً نشان ستاره را درپهلوی نام پروژه برای تمام پروژه های جدید درج نمایید.

 

14 .جدول دو:مصرف پیشنهاد شده  برنامه فرعی برای سال 1383 :این جدول مصارف پیش نهاد شده را برای هر برنامه فرعی شامل برنامه ملی بیان میدارد. آسانترین راه این خواهدبودتا این جدول راازمیزانهای فرعی که درجدول سه نشان داده شده اند،تکمیل نمود.قیمت نیازمندیهای مصارفی که برآورده نه شده درنتیجه تفریق تخصیص منابع مالی از نیازمندیهای مصارف بدست می آید(جدول سه). سه ستون اول تنها برای پروژه های موجودبوده درحالیکه معلومات درمورد پروژه جدید در گروپ دوم سه ستون درج میگردد(   گروپ نهایی سه ،مجموع سال 1383،فقط مجموع ساده قیمتها دراولین دوگروپ میباشد).

15 جدول سه : مصارف پیشنهاد شده پروژه های موجودوجدیدبرای سال 1383: این جدول باید قبل ازکار بالای جدول شماره دوخانه پری گردد. هرپروژه موجود وجدیداًپیشنهادشده دربرنامه ملی باید درینجاتحت برنامه فرعی مربوطه فهرست گردد.درصورتیکه آنها پروژه های موجودبوده معلومات مربوط به مصارف را در ستون پروژه های موجودسال 1383 درج نمایید؛ پروژه های جدید باید درستون پروژه های جدید سال 1383 درج شوند. نیازمندیهای برآورده نه شده مصارف فقط تفاوت بین نیازمندیهای مصارف سال 1383وتخصیص منابع مالی سال 1383 میباشد(درضمیمه الف قابل دسترسی میباشد). 

برای ردیف میزان فرعی:نیازمندیهای مصارف مجموعی سال 1383 را بوسیله علاوه نمودن نیازمندیهای مصارف پروژه های موجودسال 1383 به پروژه های جدید سال 1383 محاسبه نمایید. این میزانهای فرعی میتوانند درجدول شماره دومورداستفاده قرارگیرند).

 هرپروژه باید بادرنظرداشت اهمیت آن ازیک تاچهاردرجه بندی گردد- به بند 12 فوق غرض جزئیات بیشترمراجعه نمایید.

16 جدول چهار: مصارف پیش بینی شده وزارت وبر نامه فرعی برای سال 1383 : این جدول مجموع نیازمندیهای مصارف راتوسط وزارت برای هریکی ازبرنامه فرعی توضیح مینماید- این نیازمندیهاازضمیمه الف که وزارت رهبری کننده را برای هرپروژه فهرست مینماید،محاسبه میگردند.نامهای وزارتهای مربوطه را دربالای ستونها یکجابا نیازمندیهای مصارف هربرنامه های فرعی درج نمایید.اندازه مجموع مبالغ را هم به اساس برنامه فرعی وهم وزارت دریافت نمایید.

17 جدول پنج: مصارف مجموعی پیشنهاد شده برنامه فرعی برای سالهای (1383-85و بعدآزان ): این جدول باید بعداز خانه پری جداول شش الف وشش ب تکمیل شود،چون مجموع میزانهای فرعی برنامه فرعی  فقط مجموع میزانهای فرعی برنامه فرعی مطابق از جدولهای شش الف وشش ب میباشند.ستون میزان جدول 5 درنتیجه علاوه نمودن نیازمندیهای مصارف سال 1383  به نیازمندیهای مصارف سالهای  1385،1384،وبعدازآن محاسبه میگردد.

18 جدول شش الف: نیازمندیهای مصارف پروژه های موجود برای سالهای( 1383-85 و بعدازان) : این جدول ( یکجابا جدول شش ب) باید قبل از خانه پری جدول پنج تکمیل گردد. سه ستون اول( نیازمندیهای مصارف سال1383 ،تخصیص منابع مالی،نیازمندیهای برآورده نه شده مصارف)ازجدول سه گرفته شده که تنهاپروژه های موجود را تحت پوشش قرارمیدهند.چهارستون بعدی( نیازمندیهای مصارف براس سالهای 1385،1384،بعدآزان ومیزان ) ازستونهای اول ضمیمه الف بدست آمده (ارقام آنهاتنهابرای پروژه های موجود بوده که بدون نشانهای ستاره مانند میباشند).

19 جدول شش ب: مصارف پیش نهاد شده پروژه های جدیدبرای سالهای( 1383-85 و بعدآزان): این جدول ( یکجابا جدول شش ب) باید قبل از خانه پری جدول شماره پنج تکمیل گردد. سه ستون اول( نیازمندیهای مصارف سال1383 ،تخصیص منابع مالی،نیازمندیهای برآورده نه شده مصارف)ازجدول سه گرفته شده که تنهاپروژه های جدیدرا تحت پوشش قرارمیدهند.چهارستون بعدی( نیازمندیهای مصارف براس سالهای 1385،1384،بعدآزان ومیزان ) ازستونهای اول ضمیمه الف بدست آمده (ارقام آنهاتنهابرای پروژه های جدید بوده که توسطپ  نشانهای ستاره مانند نشانی شده اند).[1]  یگانه استثنایی  ( که ضرورت ندارند درپیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه سال 1383 گنجانده شوند ونه ضرورت به وزارت رئیسه دارند) پروژه های کوچک مستقلی اند که پروژه های جامعه مدنی / حقوق بشرویک تعداد پروژه های اموربشری را حمایت مینمایند.

 قسمت سوم: تهیه اوراق خلاصه پروژه

مقدمه

20 .هدف اوراق خلاصه پروژه :  اوراق خلاصه پروژه قسمت سوم پیشنهاد برنامه سرمایه گذاری عامه راتشکیل میدهند.اوراق خلاصه پروژه کمیته بودجه را با  فشرده مشخصات کلیدی هرپروژه بطورمثال نیازمندیهای مصارف آن،منابع تعهدشده درحال حاضربه هرپروژه،توزیع جفرافیایی مصارف وبازدهی ها وترتیباتی که قبلاً به منظورفراهم آوری تسهیلات درجهت تسریع روند تطبیق انجام گرفته ،تامین مینماید.

 21 .تمام پروژه ها به ورق خلاصه پروژه ضرورت دارند: بودجه سال 1383 تمام پروژه های جاری را که انتظاربرده میشود درسال 1383 ( بعدازمارچ سال 2004) نیزادامه یافته وشامل تمام پروژه هایی میشوندکه درحال حاضرقسمتی از بودجه انکشافی سال 1382 تشکیل میدهد وهمچنان تمام پروژه های جدیدیکه درحال حاضرخارج بودجه انکشافی سال 1382 قراردارند.برعلاوه، اوراق خلاصه پروژه باید برای تمام پروژه های جدیدیکه تمویل آنهابرای وزارتهادارای اولویت بوده ،تهیه شوند.

22 .تاریخ مقرر:اوراق خلاصه پروژه باید الی تاریخ دهم ماه جدی سال 1382به وزارت مالیه  تسلیم داده شوند.

23 امادگی برای کمک و همکاری: مسئولین بخش بودجه انکشافی وروابط خارجی وزارت مالیه به منظورکمک به وزارتها،تمویل کننده گان،وشرکای تطبیق کننده درامرخانه پری وتجدیدمعلومات اوراق خلاصه پروژه آماده میباشند.وزارتهاهمچنان میتوانند ازمشاورین بودجه ومسئولین اصلی مالی کمک دریافت کنند.

24 .کی باید اوراق خلاصه پروژه را خانه پری نمایند؟ اوراق خلاصه پروژه برای پروژه های جدید باید توسط وزارت رهبری کننده مسئول پروژه به وزارت مالیه تسلیم داده شوند.وزارت رهبری کننده میتواند به کمک مشاورین بودجه ویا مسوْلین عمده مالی ویا اعضای گروپهای مشورتی حساب نمایند.

اوراق خلاصه پروژه برای پروژه های موجود: به شرطیکه وزارتهاوتمویل کننده گان، دیتابیس کمک تمویل کننده گان را بامعلومات جدیدتامین نموده باشند،پیش نویس ورق خلاصه پروژه رامیتوان ازمسئولین بخش بودجه انکشافی وروابط خارجی وزارت مالیه بدست آورد(به ضمیمه مراجعه نمایید).درصورتیکه پروژه مستقیماً توسط یک وزارت اداره میگردد،این وزارت باید اوراق خلاصه پروژه را تجدیدنمایند.درصورتیکه یک پروژه توسط یک تمویل کننده ،هم تمویل وهم مستقیماً اداره میگردد،تمویل کننده باید اوراق خلاصه پروژه راتجدیدنماید.اگرپروژه توسط یک تمویل کننده تمویل گردیده واداره آن بدوش یکی ازسازمانهای ملل متحد ویا موسسه تطبیق کننده دیگرباشد،درینصورت،این موسسه باید اوراق خلاصه پروژه را تجدیدنماید.تمام معلومات جدید باید دراختیارمسوْل همان برنامه دربخش بودجه انکشافی وروابط خارجی وزارت مالیه قرارداده شود.معلومات جدیدتوسط وزارت مالیه پروسس گردیده واوراق تجدیدشده خلاصه پروژه دوباره ازطریق ویب سایت حکومتی وهمچنان توسط نامه الکترونیکی ویا درصورت لزوم نقل چاپی آنها دراختیار وزارتهاوشرکای گروپ مشورتی قرارداده میشوند.

25 .آسانترین راه تجدید اوراق خلاصه پروژه کدام است؟ وزارت مالیه ،وزاتهاوشرکای آنهارا با کاپیهای چاپی اوراق خلاصه پروژه تامین نموده وهمچنان آنهارا درویب سایت حکومتی به نشانی www.af. قرارخواهد داد.برعلاوه، وزارت مالیه دیتابیس ساده اوراق خلاصه پروژه ( پروگرام اکسیس ) را دراختیاروزارتها وشرکایی که تقاضا آنرا مینمایند،قرارخواهدداد.این امربه وزارتها وشرکا   اجازه میدهدتا به مسوده اوراق خلاصه پروژه دسترسی حاصل نموده ومعلومات آنرا به آسانی تجدید وبعداً این معلومات جدیدرا دوباره ازطریق ایمیل نمودن این دیتابیس تجدیدشده به وزارت مالیه ارسال نمایند.

 

  رهنمایی ها برای پروژه های موجودشامل دردیتابیس کمک تمویل کننده گان

    

26 .برای تمام پروژه هایی که درحال حاضر تحت تطبیق قرار داشته وغرض گنجاندن به دیتابیس کمک تمویل کننده گان گزارش داده شده اند، پیشنویس اوراق خلاصه پروژه دروزارت مالیه قابل دسترسی میباشد.این ورق میتواند یابا فرستادن معلومات ناموجود توسط نامه الکترونیک ویا درج آن توسط قلم درفورمه ورق خلاصه پروژه تجدیدگردیده ودوباره به مسئول بخش بودجه انکشافی ارسال  گردد(به ضمیمه سه مراجعه نمایید).همچنان توصیه میگرددتا اوراق خلاصه پروژه  بااستفاده ازدیتابیس اوراق خلاصه پروژه ( که توسط وزارت مالیه تهیه میگردد) ،تجدیدشوند.لطفاً چگونگی استفاده از دیتابیس مذکوررا ذیلاً تعقیب نمایید.

نوت: اگر پروژه ازاجزای متشکله تشکیل گردیده باشد و بازدهی هایی راتولیدنموده که به بیشترازیک وزارت رهبری کننده مربوط میشوند،درین صورت این پروژه باید به دویابیشترپروژه ها تقسیم گرددکه طبق آن مصارف بالای دوورق خلاصه پروژه تقسیم میگردد.مصارف هرپروژه باید به وزارت رهبری کننده  واحد ارتباط بگیرد.

 

رهنمایی ها برای پروژه های جدید ویا پروژه های موجودیکه شامل سيستم دیتابیس تمویل کننده گان نمیباشند

 

27. برای پروژه های جدید وآنهایی که شامل دیتابیس کمک تمویل کننده گان نمیباشند، وزارت رهبری کننده باید ورق سفید خلاصه پروژه را توسط دست خانه پری نموده ویا دیتابیس اوراق خلاصه پروژه را ازوزارت مالیه بدست بیاورد- چگونگی استفاده ازدیتابیس قرارذیل ارایه میگردد.
 

توضیحات درمورد فیلدها(بخشهایی) که درورق خلاصه پروژه مورداستفاده قرارگرفته اند:صفحه اول

 

28 . شماره دیتابیس: این شماره بر میگرددبه نشانی بودجه AFG که توسط دیتابیس کمک تمویل کننده تهیه گردیده است.این نشانی باید درمسوده اوراق خلاصه پروژه نشان داده شده وبرای تمام پروژه های تحت تطبیق قابل دسترسی باشند.اگرشماره دیتابیس کمک تمویل کننده گان برای یک پروژه موجود معلوم نباشد،آنرا ازبخش بودجه انکشاف وروابط خارجی وزارت مالیه بدست بیاورید.برای پروژه های جدید این بخش سفید گذاشته میشود.

29 . بخشی ازبودجه انکشافی سال 1382 بوده (بلی/نی) : لطفاًَ کلمه "بلی" درصورتیکه پروژه درفهرست پروژه های منظورشده کابینه شامل بود(یعنی دربودجه انکشاف ملی سال 1382)، درج نموده ،درغیرآن کلمه "نی" را درج نمایید.

30ن برمیگرددبه َی جدید ویا پروژه های موجودیکه شامل دیتابیس کمک تمویل کننده گان نمیباشند.وزارت رهبری کننده مربوط میشوند،درین صورت . پروژه جدید است(بلی/نی) : لطفاًَ کلمه"بلی" را درصورتیکه پروژه درحال حاضرتحت تطبیق قرار ندارد،داخل سازید.

31. شماره مراجعه تمویل کننده: به منظورکمک به تمویل کننده گان( سازمانهای تطبیق کننده) دروفق دادن معلومات مالی شان با معلومات موجوددردیتابیس کمک تمویل کننده گان ،این بخش شامل شماره مراجعه هرتمویل کننده( ویا سازمان تطبیق کننده) مربوط به پروژه میگردد.

32. نام پروژه : برای پروژه های تحت تطبیق این بخش  قبلاً باید درمسوده اوراق خلاصه پروژه نشان داده شده باشد.برای پروژه های جدید،نام پروژه باید داخل گردد.

33. برنامه ملی: این بخش درمسوده اوراق خلاصه پروژه برای پروژه های موجود خانه پری میشود.درغیران، لطفاً یکی ازشانزده برنامه ملی را درج نمایید( به ضمیمه چهار مراجعه نمایید).

34. برنامه فرعی: این بخش درمسوده اوراق خلاصه پروژه برای پروژه های موجودخانه پری میشود.درغیرآن، برنامه فرعی راکه ازهمه بیشتربااهداف پروژه مطابقت دارد،درج نمایید( به ضمیمه چهار مراجعه نمایید).

35. وزارت رهبری کننده: این بخش برای بسیاری ازمسوده اوراق خلاصه پروژه خانه پری میشود.درغیرآن، وزارتی راکه مسئولیت اصلی برای پروژه به عهده دارد،معرفی نمایید- معمولاً این همان وزارتی میباشد که باتمویل کننده ویا موسسه تطبیق کننده قبل ازآغازتطبیق پروژه ازنزدیک کارنموده است.

36. سایروزارتها: اکثراً، چندین وزارت درطرح پروژه ویا مرحله تطبیق دخیل بوده اند.این وزارتهاباید درهمین جافهرست شوند.

37. نشانهای موضوعی(بلی/نی): نشانهای موضوعی به منظورنشان دادن مشخصات مشترک موردعلاقه حکومت وشرکا به شمول طروق مشخص تطبیق پروژه ها ( بطورمثال،توجه به ارتقای ظرفیت حکومت ویا توجه به بهبود موضوع ایجادشغل ) ویا تمرکزبالای گروپهای مستفیدشونده بخصوص ( مانند مهاجرین وبیجاشده گان داخلی ویا زنان/دختران)،مورداستفاده قرارمیگیرند.پروژه های جداگانه میتوانند دارای شمارزیادی از نشانهای موضوعی باشند.اگریک پروژه بطوردرست معیارهای موردنیازبرای یک نشان مشترک را برآورده میسازد،درخانه مربوطه آنها کلمه "بلی" رابنویسید.

بازگشت کننده گان: پروژه هاییکه به بیجاشده گان داخلی/بازگشت کننده گان خدمات عرضه مینمایند،میتوانند تحت  ستون صحت ویا معارف وهمچنان تحت ستون 1.1. بازگشت مهاجرین وبیجاشده گان داخلی قراربگیرند.چنین پروژه ها نشان بازگشت کننده را به شرطیکه پنجاه فیصد ویا بیشترمستفیدشونده گان پروژه ،مهاجرین بازگشت کننده ویا بیجاشده گان داخلی بوده،حاصل مینماید.

جندر: پروژه هایی که هدف مهم شان کاهش نابرابریهای جندر(به طورمثال قابل دسترسی) است. چنین پروژه ها باید اطلاعات رادرمورد بازدهی ها ومستفیدشونده گان که به اساس جنس ازهم جداساخته شده اند،جمع آوری نمایند.

متمرکزبالای کار پروژه هایی که هدف اصلی شان ایجاد اشتغال وکارمیباشد.

مبارزه باموادمخدر: پروژه هایی که درصدد کاهش عرضه ویا تقاضا برای موادمخدرمیباشد- بطورمثال پروژه های مربوط به گمرک،پولیس،صحت،معارف ویاوسایل معیشت.

محیط زیست: پروژه هایی که هدف آنها کمک مستفیم ویاغیرمستقیم به یک محیط زیست سالم بوده و/یا به حفاظت زمین،آب ومنابع طبیعی کمک میرسانند.

انکشاف ظرفیت حکومتی: پروژه هایی که هدف اصلی شان ارتقای ظرفیت حکومتی میباشد- بطورمثال تهیه کمک تخنیکی به وزارت ویا ترمیم تعمیرات اداری.

کمک جنسی: پروژه هاییکه درآنها کمک اصلی تمویل کننده تهیه اموال ویا خدمات بطورجنس بوده نه تمویل معیاری پروژه.

38 . تاریخ تطبیق عملی( ماه/سال) : این همان تاریخی است که دران انتظارنتایج عملی برده میشود.درصورتیکه مسوده اوراق خلاصه پروژه  تاریخی رانشان میدهد،لطفاً آنراچیک نموده که آیابا تاریخ واقعی  که درآن پیشرفت واقعی درعمل دیده شده است،مطابقت دارد.برای پروژه های جدید تاریخ پلان شده آغازباید درج گردد(ماه /سال).

39. سال تکمیل: این همان سالی است که درآن پروژه باید تکمیل گردد.لطفاً ازسال شمسی( بطورمثال 1385،1384 وغیره) برای این منظوراستفاده نمایید.

40. نیازمندیهای مصارف مستقیم پروژه ( به میلیون دالرامریکایی): نیازمندیهای مصارف مستقیم پروژه برمیگردندبه هزینه های مستقیم انجام پروژه باتفکیک به اساس سال برای هرسالی که دران پروژه تحت تطبیق قراردارد.

پروژه های موجودشامل دربودجه انکشافی سال 1382 لطفاً نیازمندیهای مصارف سال 1382 که توسط کابینه تعیین شده ودرمسوده اوراق خلاصه پروژه نشان داده شده اند موردبازنگری قرارداده  اگرمصارف پیش بینی شده که احتمالاً قبل ازاول حمل سال 1383 صورت میگیرند،تفاوت داردآنرا اصلاح نمایید .نیازمندیهای مصارف مستقیم پروژه را برای سالهای 1383 و1384 بازنگری نموده درصورتیکه عده ازین مصارف شامل ساخته میشوند،درصورت لزوم آنهارا اصلاح نموده واگرضرورت احساس گرددمصارف جدیدبه آنهاعلاوه گردد.

پروژه های موجودیکه شامل بودجه انکشافی سال 1382 نمیباشند- هیچ نوع نیازمندیهای مصارف درمسوده اوراق خلاصه پروژه نشان داده نخواهندشد.مصارفی راکه احتمالاً قبل ازاول ماه حمل سال 1383  صورت گرفته ،برآوردنموده ومبلغ بدست آمده را درنیازمندی مصارف مستقیم پروژه برای سال 1382درج نمایید.نیازمندیهای مصارف را برای سالهای آینده تخمین زده وتحت سالهای 1384،1383 وغیره آنرا درج نمایید.

پروژه های جدید: نیازمندیهای مصارف مستقیم پروژه را برای مدت ازسال 1383 به بعد تخمین وبرآوردنمایید.

نوت درمورد نیازمندیهای مصارف ( بخشهای 40 و41) :

اکثراً آسانترین راه این خواهدبود تا تاثیرمجموعی را توسط برآوردتاثیربه اساس طبقه بندی اقتصادی محاسبه نمود.پنج طبقه بندی اقتصادی وجود دارند:

1.   درآمدهای پرسونل: معاشات آنهایی که تجهیزات عمده  تهیه شده توسط پروژه را بکارانداخته ویا نگه داری میکنند.ویا آنهایی که خدماتی راعرضه میکنندکه اصلاً (ویا قسماً) توسط پروژه قیمت آنها پرداخته میشود.

2.      خدمات: بطورمثال ، مصارف مخابرات ،برق،آب ،گاز،موادسوخت ،ترانسپورت ،کرایه ،مالیات ،بیمه .

3.   آلات ومواد:بطورمثال آلات زراعتی ،کتب ،لباس ،روغنیات برای ماشین آلات ،موادسوخت جهت پخت وپز/تدخین /تنویر،مصارف اداری /دفتر،گزارشهای چاپی ،موادامنیتی .

4.   حفظ ومراقبت وترمیم: بطورمثال ، ترمیم وحفظ ومراقبت وسایط نقلیه ،تعمیرات،ساختمانها،تجهیزات مخابراتی،تجهیزات تولیدانرژی ،تجهیزات زراعتی ،اشیای کلتوری .

5.   زمین وساختمانها: بطورمثال، خریداری : جایدادها/تعمیرات ،تجهیزات ترانسپورتی،تجهیزات ساختمانی،تجهیزات مخابراتی،تجهیزات تولید انرژی،تجهیزات زراعتی وغیره.

 

41. تاثیربالای بودجه عادی- نیازمندیهای مصارف ( به میلیون دالرامریکایی) : تاثیربالای نیازمندیهای مصارف بودجه عادی به هزینه های اضافی برمیگردد که ناشی ازتطبیق پروژه بوده و باید ازبودجه عادی حکومت تمویل گردند.این هزینه ها شامل معاشات ( درآمدهای پرسونل) ، هزینه های حفظ ومراقبت وترمیم  میشوند.معمولاً تاثیر بالای بودجه عادی درجریان سالهای اول یک پروژه ( بطورمثال 1383 ) کمتربوده واکثراً بعداً افزایش می یابد.براورد دقیق هزینه ها متوقع نبوده مگربهترین برآورد باید برای سالهای 1385،1384،1383 و بعدآزان تهیه وانجام شود.

42. علاقه مندی تمویل کننده: درصورتیکه یک تمویل کننده کمک به یک پروژه را موردغورخویش قرارمیدهد مگر بحث درداخل درمورد جریان داشته وتاهنوزتعهدات قطعی درمورد صورت نگرفته ،لطفاً علاقه مندی مقدماتی خویش را بوسیله درج نام تمویل کننده درزیر عنوان علاقه مندی تمویل کننده نشان دهید.درصورتیکه اندازه تعهد باالقوه معلوم باشد لطفا ً قیمت را به دالرامریکایی درج نمایید. درغیران صورت لطفاً نظرخویش رابصورت تحریری به شمول تاریخی درج نمایید که درآن تصمیم مربوط به اینکه آیا به کاردرمورد ادامه دادیاخیر،احتمالاً باید اتخاذگردد.

43. تعهدات وپرداختهای تمویل کننده:

 تعهد : تعهدعبارت از موافقت قطعی تحریری بوده که غرض تهیه منابع مالی برای پروژه مشخص ( ویا  صندوق حساب امانتیَ) صورت میگیرد. تاریخ تعهد عبارت ازتاریخی بوده که درآن موافقت تحریری صورت میگیرد. تعهدات معمولاً چندین ساله بوده یعنی آنها به هدف تمویل مصارف برای چندین سال درنظرگرفته شده اند.

 پرداخت : گذاشتن منابع مالی دراختیارحکومت،موسسه تطبیق کننده،قراردادی،ویا اداره کننده صندوق حساب امانتی میباشد.تاریخ پرداخت عبارت ازتاریخی بوده که درآن، این منابع مالی دراختیارگذاشته میشوند. معمولاً این شامل انتقال منابع مالی به حساب بانکی تطبیق کننده ویا بیرون کشیدن  منابع مالی که درحساب بانکی تمویل کننده نگه داری میشوندتوسط تطبیق کننده.

پروژه های موجود: دربسیاری موارد معلومات مقدماتی دراوراق خلاصه پروژه درتعهدات وپرداختهای تمویل کننده جداگانه نشان داده میشود.مبالغ وتاریخها باید بصورت دقیق چیک  وکنترول شوند. تمام تعهدات وپرداختهای ناموجود به شمول تاریخ مربوطه به تعهد ویا پرداخت آنها باید علاوه شوند. مسئولین بخش بودجه انکشافی وروابط خارجی درزمینه کمک مینمایند( به ضمیمه مراجعه نمایید) .

پروژه های جدید: معمولاً اگریک پروژه جدیدباشد درینصورت برای آن تعهدات قطعی ویاپرداختهاوجودندارندومیتواند ستون آن سفید گذاشته شود.ولی، اگرتعهدات قطعی ویاپرداختهابرای یک پروژه جدیدصورت گرفته باشند،لطفاً آنهارا درینجادرج نمایید. درصورتیکه علاقه مندی تمویل کننده معلوم باشد لطفا ً نام آنرا تحت ستون علاقه مندی دونردرج نمایید،حتی اگرمبالغ باالقوه درین مرحله نامعلوم باشند.

44. تخصیص منابع مالی به اساس سال ( برای هرتعهد) به میلیون دالرامریکایی: درصورتیکه یک تمویل کننده به یک پروژه تعهد کمک مینماید این معمولاً بدان معنی است که این تعهد به منظورتمویل مصارف بیشترازیک سال صورت گرفته است. شرح تمویل تخصیص تقریبی منابع مالی تعهدشده را بین سالهای 1383،1382 ،1384 وبعدازان را بیان میدارد. برای هرتعهدیکه توسط تمویل کننده به یک موسسه تطبیق کننده  صورت میگیرد،وزارت ویا موسسه تطبیق کننده باید تخصیص منابع مالی را ازتعهد مذکوربرای مصارف سالهای 1384،1383،1382 وبعدازان برآوردنماید.

45. موسسه تطبیق کننده درجه اول: هرتعهدبه یک موسسه تطبیق کننده درجه اول مشخص صورت میگیرد. این موسسه بنوبه خویش این منابع مالی را (قسماً ویاکلاً) به یکی وبیشترموسسات تطبیق کننده درجه دوم ویا قراردادیان تهیه مینماید.

46. قراردادی درجه دوم: موسسات تطبیق کننده ویا قراردادیان درجه دوم میتوانند منابع مالی را ازموسسه تطبیق کننده درجه اول به منظور کمک درروند تطبیق پروژه دریافت دارند.

 

توضیحات درمورد فیلدها( بخشهایی) که دروراق خلاصه پروژه مورداستفاده قرارگرفته اند: صفحه دوم

 

47. توزیع مصارف سال 1383 به اساس ولایت (%) : باقبول اینکه پروژه مکملاً برای سال 1383 تمویل میگردد، توزیع ولایتی مصارف پروژه را برای سال 1383 برآوردنمایید. درصورتیکه دفترمرکزی پروژه درشهرکابل قرارداشته باشد احتمال آن میرود تافیصدی بیشترمصارف واقعی پروژه درکابل صورت گیرند. هزینه های کارمندانی که بیشتردرولایات مستقراند باید درستون َآن ولایات نشان داده شوند. ( توزیع بازدهی های واقعی پروژه ( درمقابل مصارف) درصفحه سوم بیان گردیده اند.)

48. مسوده سندپروژه تهیه شده( بلی/نی) : درصورتیکه مسوده سندپروژه تهیه شده باشد کلمه "بلی" را درورق خلاصه پروژه درج نموده وسندپروژه را به مسوْل مربوط بخش بودجه انکشافی وزارت مالیه بفرستید( به ضمیمه مراجعه نمایید). پیش نویس اسنادپروژه برای تمام پروژه های جدید باید به وزارت مالیه منتهی الی یازدهم ماه دلوسال 1382تسلیم داده شوند.به مجردیکه پیش نویس سندپروژه دراختیارباشد بهتراست تا آنرا به وزارت مالیه هرچه زودترتسلیم نموده تاازین طریق درویب سایت حکومتی تحت صفحه مربوطه گروپ مشورتی جهت استفاده تمویل کننده گان گذاشته شودوهمچنان میتواند به تمویل کننده گان توسط نامه الکترونیک فرستاده شود.این کار این احتمال را افزایش میدهدتا پروژه منابع مالی لازم را الی تاریخ هفت ماه حوت سال 1382 برای خودجلب نماید.

49. سندنهایی پروژه تهیه گرديده( بلی/نی): سندنهایی پروژه باید به مسوْلین بخش بودجه انکشافی وزارت مالیه الی تاریخ اول حمل سال 1383 تهیه شود.درصورتیکه این سند قبلاًَ تهیه شده باشد کلمه "بلی" را درج نموده و سند راضمیمه نمایید. بازهم، اگر سندنهایی پروژه هرچه زودترتهیه شود احتمال بیشتروجودداردتا پروژه مذکورمنابع مالی لازم را به خودجلب نماید.

50.وضعیت تطبیق( هنوزآغازنگردیده،دیزاین پروژه،موردتصویب قرارگرفته مگر تحت تطبییق قرار ندارد،روندتدارک جریان دارد،معطل گردیده،تکمیل شده است):لطفاً  کته گوری را درج نماییدکه بصورت بهتر وضعیت تمویل را تشریح مینماید.

"هنورآغازنگردیده"- پروژه تنها درمرحله مفکوره قراردارد.

"دیزاین پروژه" پروِژه درحال دیزاین قراردارد.

"تصویب گردیده مگرتحت تطبیق قرارندارد"- پروژه دیزاین وشامل بودجه گردیده مگرتاهنوزتحت تدارک وتطبیق قرارندارد.

"تدارک "- تجهیزات ومواد برای پروژه تحت تدارک قرارداشته مگرپروژه تحت تطبیق قرارندارد.

"تحت تطبیق" پروژه تحت تطبیق قراردارد.

"معطل شده" کارتطبیق پروژه متوقف گردیده است.

"تکمیل "- کارتطبیق پروژه تکمیل گردیده ویا تمویل آن ختم گردیده است.

 

51. روند تطبیق چقدرپیش رفته وکدام ترتیبات تطبیقی به منظور تضمین اینکه بازدهی ها میتوانند درسال 1383 انتقال یابند ،عملی میشوند؟:روند تطبیق راتابه این تاریخ بطورمختصرتوضیح نمایید. درصورتیکه درنظربودکه پروژه منابع مکمل مالی رادریافت نماید کدام ترتیبات تطبیقی درحال حاضرعملی میشوندتا تضمین گرددکه روند تطبیق بطورسریع میتواند ادامه یابد؟ باالنوبه، کدام اقداماتی باید اتخاذگردندتا تضمین گرددکه این ترتیبات بزودی بعدازآغازسال 1383 عملی میشوند؟مثالهای امکانی شامل مذاکره مربوط به ترتیبات قراردادی ویا پیروزی یک مرحله آزمایشی درجریان سال 1382 میشوند.

52. آیا انجام مطالعه امکانات عملی موردنیازاست( بلی/نی): اکثراً پروژه های کوچکتری ( بطورمثال کمترازپنج میلیون دالرامریکایی) میتوانند براساس یک سندجامع پروژه بدون ضرورت به تهیه مطالعه جداگانه امکانات عملی موردتطبیق قرارگیرد.درین صورت کلمه "نی"  را درج نماید.درغیرآن ، کلمه "بلی"  رادرج نمایید.

53. درصورتیکه انجام مطالعه امکانات عملی موردنیازباشد هزینه آن چقدرخواهدبود(به دالرامریکایی): درصورتیکه مطالعه امکانات عملی موردنیازباشد لطفاً هزینه تقریبی انجام چنین مطالعه را درج نمایید.

54.  تفکیک قبلی محیط زیست-کتگوری الف،ب ویاج (به زیرمراجعه نمایید):حکومت آرزومنداست تا درموردتاثیرات باالقوه محیطی پروژه هایی که شامل بودجه انکشافی سال 1383 بوده،معلومات جمع آوری نماید.وزارت آبیاری،منابع آب ومحیط زیست وسایرارگانهای حکومتی قادرخواهندبودتا با تمویل کننده گان احتمالی  به منظورانجام ارزیابیهای تاثیرات محیطی ودرمورد تدابیرمربوط به ارتقای ظرفیت محیطی به کارخویش ادامه دهند. تمام پروژه ها ( نه تنها پروژه های"محیطی" ) باید قرارذیل طبقه بندی شوند:

‌أ)    دارای تاثیرات قابل ملاحظه زیان آور محیطی بوده که جدی میباشند(یعنی جبران ناپذیر ؛ اقلیتهای قومی آسیب پذیررامتاثرساخته ویا اسکان مجدد غیرداوطلبانه را دربرگرفته ویا محلات میراثهای فرهنگی را متاثرمیسازند؛ ویا عرصه وسیعتری را نسبت به موقعیت پروژه متاثرمیسازد).

‌ب)  دارای تاثیرات زیان آور قابل ملاحظه محیطی بوده که نسبت به تاثیرات پروژه های کته گوری الف دارای اهمیت کمترمیباشند( یعنی تاثیرات خیلی کمی احتمالاً جبران ناپذیر میباشند؛این تاثیرات به موقعیت پروژه محدودمیشوند؛ واینکه اقدامات تخفیفی میتوانند نسبت به پروژه های کته گوری الف آسانتربرنامه ریزی شوند)

‌ج)    احتمالاً دارای کمترین تاثیرات زیان آور محیطی ویا هیچگونه تاثیرات زیان آور میباشند.

 

55. برای کته گوری الف وب پروژه ها ، هزینه انجام ارزیابی تاثیرات محیطی چقدرخواهدبود(به دالرامریکایی)؟:درصورتیکه مشخص گردیده باشدکه پروژه دارای تاثیرات قابل ملاحظه محیطی (کته گوری الف وب پرسش شماره 54 ) باشد این کارممکن است نیازمندانجام یک ارزیابی تاثیرات محیطی باشد.لطفاً مقدارهزینه انجام چنین  ارزیابی را به دالرامریکایی درج نمایید.

توضیح فیلدها( بخشهایی) که درورق خلاصه پروژه مورداستفاده قرارمیگیرند: صفحه سوم

56. بازدهی های پروژه وتخصیص آنها به اساس ولایت:این امراکثراًمشکل است تا کمیت بازهی های یک پروژه را برای سالهای 1384،1383 وبعدآزان تعیین نمود تاچه رسد به توزیع آنها به اساس ولایات.درینجا،لطفاً بهترین برآورد بازدهی های اساسی را ارایه نمایید؛تنهادوویاسه مهمترین بازدهی هارافهرست نمایید.ولایاتی راکه درسال 1383 این بازدهی هارا دریافت مینماینددرج نموده وتعدادبازدهی هاراکه احتمالاًآنهادریافت خواهندنمود،همچنان درج نمایید.همچنان،تعدادبازدهی هارا برای هرولایت برای سال 1384 وبعدآزان  درج نمایید. این معلومات میتواند درجریان سال 1383 زمانیکه معلومات دقیقتربدسترس قرارمیگیرد،تجدیدگردد.

57. توزیع بازدهی ها به اساس روستا/شهر  ( فیصدی نسبت به شهر به شمول حومه شهر): فیصدی بازدهی هایی راکه مردم شهروروستا آزانهامستفید خواهندشد،درج نمایید. فیصدی دقیق اکثراً نامعلوم بوده ازهمین جهت فقط ازبهترین برآورد استفاده نمایید.

  58 . اوراق خلاصه پروژه قسمت سوم پیشنهاد عمومی برنامه سرمایه گذاری عامه را توسط وزارت تشکیل میدهد. هرورق نهایی خلاصه پروژه باید توسط وزارت مربوطه امضاگردیده والی تاریخ دهم ماه جدی سال 1382 به وزارت مالیه تسلیم داده میشود.ورق خلاصه پروژه برای پروژه های جدید باید خانه پری گردیده وتوسط وزارت رهبری کننده مربوطه تسلیم داده شود.

59. درهفته های قبل از ضرب الاجل دهم ماه جدی ،مسوده ورق خلاصه پروژه باید توسط وزارت،تمویل کننده ویا موسسه تطبیق کننده مربوطه مطابق پارگراف 24 فوق الذکرتجدیدگردد.درصورتیکه ورق خلاصه پروژه توسط  تمویل کننده ویا موسسه تطبیق کننده تجدیدمیگردد ،تمویل کننده ویا موسسه تطبیق کننده مذکورباید همچنان تلاش به خرچ دهدتا جزئیات مقدماتی مفصل ارتباطی وزارت پیشنهادکننده را تهیه نماید. این معلومات توسط وزارت رهبری کننده زمانیکه ورق نهایی خلاصه پروژه را بتاریخ دهم ماه جدی تسلیم مینماید،نهایی ساخته میشود.

60. اگربه استثنای وزارت پیشهادکننده ، وزارتهای دیگری وسیعاً درکارتهیه یک پروژه ویا تطبیق آن دخیل اند،درین صورت جزئیات مربوطه باید تحت ستون وزارت پیشنهادکننده دیگردرج گردند.

ضمیمه یک :
نمونه فارمات برنامه سرمایه گذاری عامه

دولت انتقالی اسلامی افغانستان

 

 

 

(عنوان برنامه ملی)

برنامه سرمایه گذاری عامه

 

 

 

 

پیشنهاد  

برای بودجه انکشاف ملی سالهای خورشیدی 1383-1385

وزارت ایکس

وزارت وای

وزارت زید

 

 

دهم ماه جدی سال 1382

 

 

 

فهرست مندرجات

 

قسمت اول: پالیسی،مدیریت،نتایج………………….......

1.پالیسی وستراتیژی برنامه ……………………………………….....

1.1. هدف برنامه…………………………………………………

2.1  نیازمندیهای دارای اولویت که باید مورد توجه قرارگیرند………………….

3.1 مسایل مربوط به پالیسی…………………………………………

4.1 شامل ساختن مسایل مشترک…………………………………….

 

2.مدیریت برنامه……………………………….....

1.2 مدیریت………………………………………………...

1.1.2 میکانیزمهای انسجام………………………………………...

2.1.2 انسجام بین حکومت مرکزی واداره ولایتی ………………….........

3.1.2 مدیریت مالی………………………………………….......

4.1.2 ترتیبات تدارک…………………………………………....

2.2 نظارت وگزارشدهی………………………………............

1.2.2 پروژه های تمویل شده توسط دولت………………………….....

2.2.2 پروژه های تمویل شده توسط تمویل کننده گان …………………….

 

3. اهداف،نتایج وبازدهی های برنامه های فرعی…………. 

جدول یک : اهداف،نتایج وبازدهی های برنامه فرعی……………............................

 

 

قسمت دوم: نیازمندیهای موجودمصارف وپیشنهادات پروژه های جدید

جدول دوم: مصارف  پیش بینی شده برنامه فرعی سال 1383 ………………….

جدول سوم: مصارف پیش  بینی شده پروژه موجودوجدید برای سال 1383 ……

جدول چهار : مصارف پیش بینی شده وزارت و برنامه فرعی برای سال 1383 ……….

جدول پنج:  مصارف پیش بینی شده عمومی برنامه فرعی برای سال 1383-1385  وسالهای بعدازان

جدول شش الف:  مصارف پیش بینی شده عمومی برنامه فرعی برای سالهای 1383-1385 وبعدازان

جدول شش ب:  مصارف پیش بینی شده پروژه های جدید برای سالهای 1383-1385 وبعدازان

 

 قسمت سوم : اوراق خلاصه پروژه

 

ضمیمه الف:   نیازمندیهای مصارف پروژه وشرح تمویل…………………………………..

 


 

بخش اول : پالیسی ،مدیریت ،نتایج

 

1.                                   پالیسی وستراتیژی برنامه

 

            1.1. هدف برنامه

میتوان ازبیان هدف استفاده نمودکه دربرنامه سرمایه گذاری عامه برای سال 1382 ذکرگردیده ویا میتوان انرا تجدیدنموداگرهدف عمومی برنامه تغییرنموده باشد.

 

            2.1. اولویتهایی که بایدموردتوجه قرارگیرند

خلاصه مهمترین نیازمندیها که برنامه سرمایه گذاری عامه میخواهد انهاراموردتوجه خویش قراردهد.این نیازمندیها مفصلاً درجدول ذیل که اهداف،نتایج وفعالیتهابرای هربرنامه فرعی را دربرمیگیرند،بیان گردیده اند. 

 

            3.1. مسایل پالیسی

تمام مسایل مربوط به پالیسی راهم درسطح برنامه عمومی وهم مسایل دیگریکه مخصوص برنامه های فرعی میباشند،دربرمیگیرند.مسایل پالیسی میتوانند شامل اصل دسترسی مساوی وتوزیع مساوی مفادها شوند ؛استفاده ازمیکانیزمهای مخصوص قراردادی؛ همکاریها با سکتورخصوصی؛نیازمندیهای مربوط به ارتقای ظرفیت؛نقش وزارتها درمقابل سایرطرفهای ذیعلاقه.

 

            4.1.  گنجاندن مسایل مشترک

خلاصه اینکه چگونه مسایل مشترک ( جندر،محیط زیست،اموربشری،حقوق بشر،مبارزه باموادمخدر) دربرنامه عمومی،برنامه فرعی،ودردیزاین پروژه های مشخصی که درسکشنهای دو و سه برنامه سرمایه گذاری عامه فهرست گردیده ، موردتوجه قرارگرفته است.

 

2.                                     مدیریت برنامه

 

  1.2مدیریت

 

1.1.2 میکانیزم انسجام

نقش وزارت رئیسه وسایروزارتها درمدیریت عمومی برنامه وهمآهنگی آنهابا  اعضای گروپ مشورتی.این همآهنگی باتکیه براینکه پروژه ها مستقیماً توسط وزارت ( بطورمثال انهایی که ازطریق صندق پول امانتی برای بازسازی ،صندق پول امانتی نظم وقانون ویا کمک مستقیم به بودجه  تمویل میشوند) وان پروژه هایی که توسط تمویل کننده گان ،موسسات ملل متحد ویا موسسات غیرحکومتی قراردادمیشوند،میتواند تغییرنماید.

کدام ترتیبات تطبیقی موجوداندکه تضمین مینمایند پروژه هامیتوانند سریعاً وموثراً تطبیق میگردند؟

 

2.1.2همآهنگی بین حکومت مرکزی واداره ولایتی

خلاصه ترتیبات غرض حصول اطمینان ازاینکه نتایج پیش بینی شده دربرنامه سرمایه گذاری عامه بطورموثربه ولایات وولسوالیها رسانیده میشوند.

 

3.1.2 مدیریت مالی

خلاصه ترتیبات برای تعقیب وردیابی کمکهای مالی ومصارف،تفتیش حسابی وغیره،فرق بین پروژه هایی تمویل شده توسط دولت و پروژه های تمویل شده توسط تمویل کننده گان/ملل متحد/موسسات غیرحکومتی

 

4.1.2 ترتیبات تدارک

خلاصه ترتیبات تدارک ،فرق بین پروژه های تمویل شده توسط حکومت وپروژه های تمویل شده توسط تمویل کننده گان/ملل متحد/موسسات غیرحکومتی

 

2.2 نظارت وگزارشدهی

حکومت مسئولیت مستقیم نظارت ازتطبیق تمام پروژه های شامل دربرنامه سرمایه گذاری عامه رابدوش میگیرد. حکومت شاید تصمیم بگیرد تاازتمویل کننده ویا شریک تطبیق کننده تقاضانماید معلومات جدیدی را منظماً درمورد روندتطبیق نه خودنظارت تمام پروژه ها تهیه نماید.

 

1.2.2 پروژه های تمویل شده توسط حکومت

ترتیبات برای نظارت ازتطبیق پروژه هایی که ازطریق صندوق پول امانتی برای بازسازی،صندوق پول امانتی برای نظم وقانون /کمکهای  دیگربه بودجه تمویل میشوند.

 

 2.2.2 پروژه های تمویل شده توسط تمویل کننده گان

ترتیبات برای نظارت ازتطبیق پروژه های تمویل شده توسط تمویل کننده گان/ملل متحد/موسسات غیرحکومتی.میتواندشامل تقاضااز تمویل کننده گان ویا طرفهای ذیعلاقه گردیده تا درموردپیشرفت روند تطبیق مسئولیت ارایه گزارش منظم رابه حکومت به عهده بگیرد.

 

 

3.    اهداف، نتايج و بازدهی ها ی برنامه فرعی

 

 

جدول 1: اهداف، نتايج و بازدهی ها ی برنامه فرعی

 

 

اهداف بازدهی برای ختم سال 1385

بازدهی های ايکه در جهت نيل به نتايج مساعدت می نمايند

نتايج و اهداف متوقعه تا اخير سال 1385

هدف برنامه فرعی

1.X.Y نام برنامه فرعی

  • بازدهی هدف که تا اخیر سال 1385 حاصل خواهد شد (مارچ 2007).
  •  

 

§         بازدهی های اساسی راایکه به اساس این برنامه فرعی به عهده گرفته شده وبه حصول این نتایج کمک مینمایند،فهرست نمایید.

§          

§          نتایج عمده ایکه برنامه فرعی انتظاردارد تا اخیر سال 1385 (مارچ 2007) بدست آورد،فهرست نمایید.

§          

پاراگراف مختصریکه هدف برنامه فرعی و ارتباط آنرابا هدف عمومی پروگرام بطور خلاصه بیان میدارد

 

 

 

 

2.X.Y نام برنامه فرعی بطور مثال: خدمات مراقبت اساسی صحی

  • نگه داری پوشش سرخکان و پولیو بیشتر از 90 فیصد در گروه های اطفال  مربوط به همین سن
  •  

§   برنامه وسیع واکسیناسیون: کمپاین کاهش مرگ و میربه اثر سرخکان،  اقدامات ریشه کن کردن مرض پولیو یافلج اطفال

§    

§   کاهش در اندازه مرگ ومیراطفال واندازه مرگ ومیراطفال پایین ازسن پنج سال تابیست بیست وپنج فیصد به تناسب سالهای 1380-1

§    

مثال: کاهش درمرگ و میر و امراض کودکان واطفال پاینتراز سن پنج سال   .

3.X.Y نام برنامه فرعی بطور مثال: حفاظت اجتماعی برای گروهای آسیب پذیر

  • 64 میلیون روز کاری  ایجاد شده.
  • 32 ولایت تا به اخیر سال 1385 تحت پوشش قرارخواهندگرفت.

§   پروگرام ملی کاریابی عاجل که امکانات کاریابی را برای زنان ومردان به شمول معیوبین ومالداران فراهم میکند

§   پروگرام ملی کاریابی عاجل در سرتاسر افغانستان تطبیق گردیده .

§   افزایش توان خریدبرای 800.000  خانواده غریب ناشی از 128.000.000 دالر امریکایی منفعت درآمد خالص خانواده.

§   بهبود سرمایه اقتصادی (بطورمثال ترمیم  وحفظ مراقبت مرک ها)

ایجاد فرصتهای اشتغال، تقویت پایه دارایی اجتماعی واقتصادی وتقویت وسایل معیشت برای مردم فقیر.

4.X.Y نام برنامه فرعی

 

§    

§    

§    

§    

§    

§    

5.X.Y نام برنامه فرعی

 

§    

§    

§    

§    

§    

§    

6.X.Y نام برنامه فرعی

 

§    

§    

§    

§    

§    

§    

قسمت دوم: نیاز مندی های مصارف موجوده و پیشنهادات پروژه جدید

 

جدول 2: مصارف پیشنهاد شده برنامه فرعی سال 1383( ارقام به میلیون دالرامریکایی)

مجموع سال 1383

پروژه های جدید سال 1383

پروژه های موجود سال 1383

برنامه فرعی

کمبود نیازمندیهای مصارف

تخصیص منابع مالی

نیازمندیهای مصارف

کمبود نیازمندیهای مصارف

تخصیص منابع مالی

نیازمندیهای مصارف

کمبود نیازمندی مصارف

تخصیص منابع مالی

نیازمند یهای مصارف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.XX نام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.XX نام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.XX نام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.XX نام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.XXنام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.XXنام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.XX نام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.XXنام برنامه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

جدول 3: مصارف پیشنهاد شده پروژه های جدید و موجود سال 1383 -  دسته بندی شده به اساس برنامه فرعی (ارقام به میلیون دالرامریکایی)

AFG   نشانی بودجه

نام پروژه

درجه بندی

(1-4)

پروژه های موجود سال 1383

پروژه های جدید سال 1383

مجموع سال 1383

 نیازمندیهای مصارف

تخصیص وجوه مالی

کمبود نیازمند مصارف

 نیازمند یهای مصارف

 تخصیص وچوه مالی

کمبود نیازمندیهای مصارف

 نیازمندیهای مصارف

تخصیص وجوه مالی

کمیود نیازمندیهای مصارف

X.X.1 نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه.................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه.................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه.................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه.................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه.................

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.X.3 نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.X.4 نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه...............

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه...............

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه...............

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه...............

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه...............

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.X.5 نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.X.6 نام برنامه فرعی

افغانستان/ 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.X.7 نام برنامه فرعی

افغانستان/ 02345

نام پروژه..............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه..............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه..............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه..............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه..............

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.X.8 نام برنامه فرعی

افغانستان/ 02345

نام پروژه.............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه.............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه.............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه.............

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه.............

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4: وزارت ومصارف پیشنهاد شده برنامه فرعی سال 1383 (ارقام به میلیون دالرامریکایی)

وزارت

وزارت 1

وزارت 2

وزارت 3

وزارت 4

وزارت 5

وزارت 6

وزارت 7

وزارت 8

میزان به اساس برنامه فرعی

برنامه فرعی

نام برنامه فرعی 1.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 2.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 3.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 4.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 5.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 6.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 7.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 8.XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان  به اساس وزارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

جدول 5: مجموع مصارف پیشنهاد شده  برنامه فرعی  برای سالهای( 1383 1385 وبعدآزان) (ارقام به میلیون دالر امریکایی)

برنامه فرعی

سال 1383

سال 1384

سال 1385

انسوی سال 1385

میزان

نیازمندی های مصارف

تخصیص وجوه مالی

کمبود نیازمند یهای مصارف

نیازمند یهای مصارف

نیازمند یهای مصارف

نیازمند یهای مصارف

نیازمند یهای مصارف

نام برنامه فرعی 1.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 2.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 3.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 4.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 5.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 6.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 7.XX

 

 

 

 

 

 

 

نام برنامه فرعی 8.XX

 

 

 

 

 

 

 

میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6الف: نیازمندی های مصارف پروژه های موجود (از 1383 - 1385 وبعدآزان) دسته بندی شده به اساس برنامه فرعی

بودجه افغانستان

نام پروژه

1383

1384

1385

1385 بعدازسال

میزان

نیازمندیهای مصارف

قبلاً تخصیص داده شده

نیازمندیهای مصارف

نیازمندیهای مصارف

نیازمندیهای مصارف

نیازمندیهای مصارف

نیازمندیهای مصارف

1.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

2.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

3.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

4.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

 5.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

6.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

ا AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

7.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

 

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

میزان برنامه فرعی:

 

 

 

 

 

 

 

8.XX نام برنامه فرعی

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................

 

 

 

 

 

 

 

AFG / 02345

نام پروژه................