وروستی گوزار
عبدالولی منگل : جگره ماران او ژيره ور رهبران
فاروق فرزين : تـوطــئــــه يــــــاتــــــروريـــــــــــزم
استاد صباح : جمهوری اسلامی را در افغانستان تفسيرکردند
کانديدای اکادميسين سيستانی : ملالی جويا : شير زنی از ديار فريدون داد گستر و از تبار کاوهً آهنگر
م.ا. پولاد : اسلام و مسلمانی

سوسن سيستانی : دهن کجی يک دختر افغان با تعصبات مذهبی

کانديد اکادميسين سيستانی : سيمای زن افغان در تاريخ افغانستان

راضيه اختری شيوا : مبارزات زن افغان
ميرعبدالواحد سادات : بحث حقوقی پيرامون فيصلهً اخير شورايعالی ستره محکمهً افغانستان
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : برسر دوراهی انتخاب
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : آيا اسلام سياسی ميتواند افغانستان را از بحران نجات دهد

اکادميسين دستگير پنجشيری : افغانستان نوين در چهار راه تکامل تاريخ
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : انتقاد رکن اساسی آزادی مطبوعات
استاد آئين : عاقبت اسلام سياسی
قيامی : جنايت کاران بر مسند عدالت


دو مطلب بسيار جالب از: فريد سياوش
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : آيا مردم افغانستان به قانون اساسی بدون دموکراسی ضرورت دارند؟

بالا

آرشیف اخبار * صفحة دری * بازگشت