مقالات علمی و پژوهشی محترم بشير بغلانی


 • محمد بشیر بغلانی : ارزیابی هویت،قومیت،ملیت،تحولات تأریخی کشور ومنشأ اختلافات با پاکستان
 • محمد بشیر بغلانی : دربارۀ حکومت وحدت ملی درافغانستان
 • محمد بشیر بغلانی : نگاهی به جغرافیای تاریخی افغانستان ورویداهای آن، تاد موکراسی کرزی خان
 • محمد بشیر بغلانی : نیم نگاه بگذشته،حال وآیندۀ کشور
 • محمد بشیر بغلانی ; چشم اندازی به جغرافیای تاریخی افغانستان وأثرات اشغال گران درآن
 • بررسی تهاجمات پیشین،استبداد سلطنتهای قبیلوی،جمهوریهای کودتایی وخبرسازافغانستان
 • پرسش وپاسخ
 • نگاهی به پسمنظرمیهن بروایت تأریخ
 • غوغای تجزیۀ افغانستان طوفان وتراژدی می آفریند
 • توضیحات درمورداستبداد،دیکتاتوری دموکراسی وجرگه ها در افغانستا ن
 • بررسی حواد ث تأریخی وعوامل تداوم تراژدی مرگ خون درکشور
 • نگاهی به حوادث گذشته،حال وآیندۀ افغانستان
 • متن فشردۀ سخن رانی محمد بشیربغلانی درنخستین همایش بنام کانون پژوهشگران در25 اپریل2009 درشهرهامبورگ
 • درباره ی خصوصيات تاریخی، وجود استبداد، جنگ و فریاد دموکراسی در کشور
 • ارزیابی ريشه های تاریخی بحران در افغانستان و راههای حل آن
 • پاسخ دفاعی به آوازه گران خبر ساز و خبر باز
 • نگاهی به دموکراسی و تداوم بحران افغانستان
 • مصاحبهً اختصاصی با جناب بشيربغلانی پيرامون جرگه امن منطقه ای
 • بررسی برخی مسایل تاریخی جنجال برانگیز کشور
 • ضرورت بود و نبود « جبهه » در افغانستان جنگزده
 • توضيحات در ارتباط مقاله ی « آريانای باستان، خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب »
 • متن سخن رانی محمد بشیربغلا نی درجلسه ی نهضت میهنی تا ریخ 25فیبروری 2006 درکشورهالند
 • آريانای باستان،خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب
 • پاسخ به پرسشها
 • نيم نگاه با برخی از مواد قانون اساسی کنونی افغانستان
 • در باره ی ايجاد دولت،عملکردهای سلاطين و رژيم های بعدی، مسله ملي و دموکراسي در افغانستان
 • افغانستان در چشم انداز تاريخ
 •  


  بالا
   
  بازگشت