سراج الدین اديب

آرشیف نمبر (۵)

محتسب و جوان

طالب :اوبچه پایان شو از سر بایسکل ، بیا  پیش مه، تو بگو چرا در وقت نماز جکر می زنی ؟

جوان : والله روان بودم میخواستم بایسکل خوده، ده دان دروازه مسجد سر پل استاد کنم که تو مره نگذاشتی و پایانم کدی صاحب  !

 طالب :  او بچه تو بسیار زبان بازی میکنی ؟

جوان : نی بخدا قسم و به همین ریش دو بلسته خود قسم می خورم که زبان بازی نمی کنم صاحب  !

 طالب : نماز ظهر چند رکعت است بگو ؟

جوان :  صاحب ده رکعت ، چار سنت ، چار فرض و دو بازهم سنت .

 طالب : نیت نماز یاد داری بگو ؟

جوان : بلی صاحب ، مه از پدر پدر شکر مسلمان هستم ، نیت نماز یاد دارم .

 طالب :  چرا بطرف مه رق رق سیل میکنی؟ گفتم نیت نمازه بخان  !

جوان : واخ ، واخ صاحب قمچینه کم بزن ، میخانم صاحب : بسم الله ... نیت کردم، ادا سازم بخوانم چار رکعت نماز به زور ، از دست این محتسب چوچه خور، رو آورم به ریشخور، خوانم تاخلع شود، رهبر کور . الله اگبر

طالب : آفرین ، شاباش خوب یادداشتی برو ، ده درون مسجد که نماز قضا نشه !

 Omaid Weekly هفته نامة امید P.O. Box 30818 Alexandria, VA 22310 - U.S.A

۶ 

هفته نامهءامید

شماره مسلسل ۲۹۶

شماره - / سال پنجم/ صفحه پنجم / - اول جدی۱۳۷۶/ -/ -

 

 

 


بالا
 
بازگشت