سراج الدین اديب

آرشیف نمبر (۴)

سراج الدین ادیب دنمارک (دوشنبه ۱۲ حوت ۱۳۷۵)

 

تغییر در شکل بندی سیاسی پاکستان

از آنجائیکه در پاکستان طی هشت سال گذشته پراگندگی قدرت قانون گذاری و نیز رقابت احزاب مختلف روی نفوذ و قدرت، ضعف اقتصادی در ساحه تجارت و بانکداری، پرابلم های اجتماعی، اختلافات ایالتی، تفرقه های مذهبی و قومی و نفوذ نظامیان در اجراات اداره ملکی، سو استفاده ورشوه حاکمان قدرت ، ترور های انفرادی و انفجارات و عملکرد سیاست نا درست بخش های خارجی حاکمان همه و همه دست بدست هم داده باعث شد تا تورم مشهود و انارشی در جامعه و ضعف اقتصادی بار آید و کشور به بحران شدید مواجه گردد .

  روی این ملحوظ فاروق لغاری رئیس جمهور پاکستان با درک شرایط خطر ناک دست بکار شد و اداره خانم بینظیر بو تو را از قدرت عزل نمود و بعد از چند ماه محدود انتخابات مجلس ملی و مجالس ایالات چارگانه پاکستان را تحت نظارت نمایندگان خارجی راه انداخت که پنجاه در صد از واجدین شرایط رایدهی در انتخابات عمومی شرکت کردند.

   در انتخابات ۲۱۷کرسی مجلس ملی پاکستان ۱۳۴ کرسی را حزب مسلم لیک، ۱۸ کرسی را حزب مردم ، ۱۲ کرسی را جنبش قومی مهاجر و۳۸ کرسی  راسایر احزاب بدست  آوردند ، طبق آرا سنجی اکثریت آرا نصیب حزب مسلم لیک که در راس آن نواز شریف مرد ۴۷ ساله که در سالهای 1990 تا1993 میلادی بحیث صدراعظم پاکستان حکومت را بدست داشت و به اتهام سوء استفاده وفساد اداری مبنی برافزایش روزافزون رشوت ستانی از قدرت عزل شده بود، که اتهام وارده از طرف محکمه عالی آنوقت پاکستان درهمان موقع ردشد.

   نواز شریف صدراعظم دررشته صنایع و تجارت دسترسی داشته و بنام طرفدار مش های اقتصادی و تجارتی در بین مردم پاکستان شهرت دارد . نواز شریف قبلأ در زمان حکومت خویش صنایع دستی را به تصدی های خصوصی مبدل نمود چنانچه در راه آزاد سازی اقتصاد رهبری شده مساعی به خرچ داد و پروژه های پرمصرف چون ساختن شهرها ومیدان های هوایی و پروگرام تکسی رانی را برای بیکاران رویدست داشت . وی چندی پیش در زمینه سیاست خارجی پاکستان از جمله در زمینه وطن عزیزمان افغانستان در لاهور به خبرنگاران اظهار داشت « در باره سیاست پاکستان راجع به افغانستان غور خواهد شد » در مورد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفت که نتیجه انتخابات در پاکستان چنان نشان میدهد که مردم پاکستان سیاست حکومت سابق را در باره افغانستان رد کرده اند. مذکور از حکومت جدید پاکستان خواست تا در قبال موضوع افغانستان سیاست جدید را رویدست گیرند. مفتی محمد معصوم سفیر طالبان مقیم پاکستان مسئله تغییر حکومت پاکستان را موضوع داخلی آن کشور دانست .

   فاروق احمد لغاری رئیس جمهور پاکستان طی انتشار نتایج انتخابات ضمن استقبال از پیروزی قاطع حزب مسلم لیک برهبری آقای نواز شریف و انتخابات پارلمانی کشورش اظهار داشت که دستیابی یک حزب به اکثریت قاطع پارلمانی موجب تحکیم نظام دموکراسی و حضور یک دولت قویتر خواهد شد .

   بینظیر بوتو رقیب سرسخت نواز شریف پیام تبریکیه را مانند سایر احزاب برای صدراعظم جدید ارسال داشت . خانم بوتو که در چنین حال و احوالی قادر نیست علیه سیاستهای نواز شریف ایستادگی کند و به مخالفت بپردازد اظهار داشت که : کشور به آرامش سیاسی نیاز دارد و مردم انتظارآسایش می باشند، و این دو باهم ارتباط دارد و ما بازهم برای تقویه ارزشهای دموکراتیک کوشش خواهیم کرد . بوتو که از طرف لغاری باتهام سو استفاده و فساد اداری عزل گردید، بعد از تقلا ها و تلاشهای زیادش، باز هم محکمه عالی پاکستان روی آن اتهام ها صحه گذاشت چنانچه وی نتوانست از محکمه عالی برائت بگیرد و در نتیجه خود و حزبش شکست سنگینی را متحمل شدند.

   جماعت اسلامی انتخابات را تحریم کرد و یکی از عوامل پیروزی مسلم لیک را بمیان آورد زیرا امکان آنرا مساعد کرد تا نامزد های حزب مسلم لیک در تمام ایالات از جمله پنجاب به پیروزی برسد .

   از مجموع بازتایهای داخلی وخارجی انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان چنین بر می آید که نظام سیاسی حاکم تقوی شده و میتواند به روند خود درچارچوب اداره جدید جامعه تداوم بخشد.

پیروزی مسلم لیک درین انتخابات نه تنها دولتی با اکثریت مطلق پارلمانی خواهد انجامید، بلکه موجب میشود که نظام حاکم یکپارچه ترعمل کند. در واقع این فرصت پیش آمده است تا مجموعه جناح سیاسی قدرت درپاکستان بتواند برای نخستین بار طی هشت سال گذشته به پراگندگی قدرت قانونگذاری ونیزرقابت احزاب مختلف پایان دهد. چانس نواز شریف برای کاهش بیسوادی در سطح جامعه ۱۳۰ میلیونی پاکستان افزایش یافته است. به باور تحلیلگران سیاسی، دعوت نواز شریف از جناحهای مخالف برای همکاری و نیز استقبال از احزاب دیگر برای ائتلاف با وصف کسب اکثریت آرا حامل پیامد های متعدد است .

   حکومت جدید در شرایطی قدرت را بدست می گیرد که مشکلات اقتصادی اجتماعی به قوت خویش باقیست ، گرچه حضور قاطع حزب مسلم لیک در مجلس ملی پاکستان این امکان را بوجود آورده که حکومت آینده این کشور باید بتواند بر خورد قاطع تری با مسایل داخلی و خارجی داشته باشد، اما همکاری احزاب دیگر درین باره مهم است . از همین اکنون پیش بینی میشود با مشارکت جنبش قومی مهاجر در سیستم قانونگذاری ایالت سند تنش درین منطقه نارام پاکستان بین مهاجران به نوع مخصوص کاهش خواهد یافت زیرا که تحقق این مسئله به عملکرد حزب مردم که در این ایالت موقعیت بدتری دارد نیز بستگی دارد . تصور بر این است که احزاب اقلیت با درک شرایط حساس جامعه به همکاری با نهاد های قانونی قدرت درین زمینه به برقراری ثبات در پاکستان کمک کند.

   حکومت نواز شریف در عین حال باید بانجام اصلاحات اقتصادی بخصوص در زمینه جلب تجار داخلی، توسعه صنعت و سیستم بانکی به انتظارات رای دهندگان پاکستان پاسخ دهد . بدون شک اولویت دادن به وسئله اقتصادی در سیاست داخلی پاکستان موضوع قابل درک است که حزب حاکم خود را متعهد به آن میداند چرا که حمایت از شعار دفاع اقتصادی و خروج از رکود در مبارزات انتخابات آرای بیشتر را نصیب مسلم لیک کرد .

در چنین اوضاع و احوالی که ضعف اقتصادی ووضع نابسامان اجتماعی در پاکستان از یکطرف و علاقمندی نظامیان با همدستی فعال شبکه های استخباراتی آنان بر توسعه اسلحه ذروی و نفوذ روز افزون در ارتش طالبان در افغانستان و ایجاد آشوب ها در کشمیر و دست اندازی های آنان در امور اداره ملکی پاکستان از جانب دیگر، آیا حکومت نوازشریف و حزبش میتواند شرایط بهتر و خوبتر اقتصادی و همچنان همزیستی مسالمت آمیز را با همسایکانش بر کشور تامین کند ؟ ./

 Omaid Weekly هفته نامة امید

P.O. Box 30818 Alexandria, VA 22310 - U.S.A

۵ 

هفته نامهءامید

شماره مسلسل ۲۵۴

شماره چهل و ششم/ سال پنجم/ صفحه ۷ / دوشنبه ۱۲ حوت ۱۳۷۵/ ۲۴ شوال ۱۴۱۷/ ۳ مارچ ۱۹۹۷

 

 

 


بالا
 
بازگشت