سراج الدین اديب

 

آرشیف نمبر (۱۷)

           سراج الدین ادیب

عاشق وطن

بگرفتند، ببستند ، بکشتند و زمردان خبری نیست

از آنهمه یک سایه، دیوار و دری نیست

عاشقان وطن زجهان دیده فروبست

ای عاشقان ! دگر این قافله را رهبری نیست

فقدان عزیزان وطن که غم مختصری نیست

شام سیه ای غربت ما را سحری نیست

ز آن چشمهء جوشان هنر ها اثری نیست

امروز به ساز سخن، آغاز گری نیست

ای اشک برو، جای تو بر سر مژگان دگر نیست

خوش باش، پس از ما ثمر از سیم وزری نیست

 

۱۷

ماهنامه     اطلاعاتی، فرهنگی افغانها در دنمارک

شماره ششم سال اول ماهنامه آزادی ۱۸جنوری ۱۹۹۸ جدی۱۳۷۶ ش

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت