سراج الدین اديب

آرشیف نمبر (۹)

س. ادیب (دوشنبه ۱۰ حوت۱۳۷۷)

بحر طویل

 دوستان؛ آمده ام باز، که این دفتر ممتاز، کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است ، صبور است و حلیم است، رووف است و کریم است ، قدیر است و قدیم است، خدایی که بسی نعمت سر شار به ما آدمیان داده، گهر های گران داده، لب و گوش و دهان داده، دل و چشم و زبان داد، شکم داده و نان داده، زآفات امان داده، کمالات نهان داده، هنر های عیان داده و توفیق بیان داده، و این ها پی آن داده که از شکر عطا و کرمش چشم نپوشیم و زهرغم نخروشیم و زهر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگویی عنایات خداوند مبین را .

   آرزو مندم و خواهنده که بخشد کرم ایزد بخشنده به هربند شکیبایی و دبیر و توانایی و دانایی بسیار که با پیروزی از عقل ره راست بپوییم و زهر قصهء شیرین و حدیث نمکین پند بگیریم و نصحیت بپذیریم و چنان مردم فرزانه بدان گونه حکیمانه در این دار جهان عصر سر آریم که از کردهء خود شرم نداریم و ره بد نسپاریم و به در گاه خدا شکر گزاریم که ما را به ره صدق و صفا و کرم و عدل چنان کرده هدایت ز سر لطف و عنایت که زما خلق ندارد شکایت، به از نیست حکایت، به از این چیست درایت، که زحسن عمل ما به نهایت ، همه کس راست رضایت، چه خداوند و چه مخلوق خداوند، به گیتی همه باشند زما راضی و خرسند و به توفیق الهی بتوانیم در این دار فنا زندگی سالم و بی دغدغه ای داشته باشیم و در آن دار بقا نیز خداوند کند قسمت ما نعمت فردوس برین را؛/.

 

Omaid Weekly هفته نامة امید

P.O. Box 30818 Alexandria, VA 22310 - U.S.A

۱۰ 

هفته نامهءامید

شماره مسلسل ۳۵۸

شماره چهل ششم/ سال هفتم/ صفحه نهم / دوشنبه ۱۰ حوت۱۳۷۷/ ۱۲ ذیقعده ۱۴۱۹/ اول مار ۱۹۹۹

 

 

 


بالا
 
بازگشت